Podielové fondy ako nástroj uloženia peňazí

Pri každej investícii treba zvažovať tri základné parametre - výnos (koľko danou investíciou získam), riziko (aké veľké hrozí nebezpečenstvo, že môžem časť investovaných prostriedkov stratiť) a likviditu (ako rýchle a za akých podmienok môžem svoju investíciu premeniť na hotové peniaze). Otvorené podielové fondy ponúkajú veľmi zaujímavú kombináciu týchto troch parametrov a vďaka širokej ponuke si môže nájsť ten pravý fond snáď každý.

Otvorené podielové fondy svojím podielnikom výmenou za vložené peniaze vydávajú tzv. podielové listy, ktorých hodnota zodpovedá podielu investovaných prostriedkov na vlastnom imaní fondu. Kurz podielového listu tak vždy dáva presnú informáciu o tom, ako sa mení zhodnotenie portfólia fondu a pri predaji podielových listov investor získava svoj podiel na majetku fondu, v žiadnom prípade fiktívnu cenu vzniknutú na burze.

Otvorené podielové fondy ponúkajú oproti iným typom investícií rad výhod:

Profesionálna správa majetku
Fondy, respektíve správcovské investičné spoločnosti, zamestnávajú rad analytikov a portfólio manažérov, ktorí vyhľadávajú najatraktívnejšie investičné príležitosti a majú k dispozícii omnoho väčší objem informácií, než aký môže nazhromaždiť individuálny investor. Objem spravovaných prostriedkov fondom takisto umožňuje investovať do cenných papierov, ktoré si drobný investor sám kúpiť nemôže (napríklad štátne dlhopisy) alebo niektoré investície prevádzať za výhodnejších podmienok.

Obmedzené riziká
Portfóliá všetkých fondov tvorí mnoho cenných papierov (dlhopisov, akcií i podielových listov iných fondov, časť prostriedkov býva uložená i na termínovaných vkladoch), takže prepad ceny niektorého z nich má na celkový výnos len malý vplyv. K dispozícii je navyše široká škála fondov s rôznou rizikovosťou, od fondov peňažného trhu s minimálnym rizikom až po agresívne akciové fondy, ktoré ponúkajú potenciálne vysoký výnos, ale i nebezpečie, že investor môže časť vložených prostriedkov stratiť.

Vysoká likvidita
Zatiaľ, čo napríklad pri termínovaných vkladoch v banke možno úspory vybrať až po uplynutí dohodnutej doby (niekedy možno termínovaný vklad vybrať i predčasne, ale za vysokú zmluvnú pokutu, ktorá obvykle zodpovedá úrokovému výnosu vkladu), podielové listy je investičná spoločnosť povinná odkúpiť kedykoľvek. Maximálna lehota na výplatu peňazí je síce tridsať dní. Takmer všetky investičné spoločnosti však peniaze svojim klientom prevádzajú oveľa skôr. Predovšetkým pri dcérskych spoločnostiach veľkých bánk môžete mať peniaze na svojom účte už dva až štyri dni po príkaze k predaju.

Každý z fondov má trocha inú investičnú stratégiu a hodí sa pre iný typ investorov. Akú investičnú stratégiu by ste mali zvoliť?