Typy podielových fondov a investičné stratégie

Voľba investičnej stratégie závisí predovšetkým na investičnom horizonte, očakávanom výnose a vzťahu k riziku (platí totiž, že čím vyšší je potenciálny výnos, tým vyššie je tiež riziko, že investícia môže byť stratová). Investičný horizont inými slovami znamená odpoveď na otázku, ako dlho chcete mať peniaze v podielovom fonde uložené a akú voľnosť chcete mať pri ich výbere.

Fondy peňažného trhu / Dlhopisové / Zmiešané / Fondy fondov / Akciové

Fondy peňažného trhu

Ako dlho Riziko a výkonnosť Likvidita
6 - 12 mesiacov nízka vysoká

Ak ukladáte peniaze na dobu niekoľkých mesiacov až jedného roku, najvhodnejším riešením sú fondy peňažného trhu. Ponúkajú stabilný výnos, obvykle mierne vyšší než termínované vklady v bankách, ich kurz neprechádza žiadnymi výraznejšími výkyvmi a poplatky za správu sú minimálne. Sú preto ideálne pre krátkodobé úložky či pre uloženie hotovostnej rezervy, ktorú je treba mať rýchle k dispozícii, ale pri ktorej je škoda, aby ležala na bežnom účte v banke s minimálnym zhodnotením.

Fond peňažného trhu prostriedky investorov požičiava na peňažnom trhu, ukladá ich na termínované vklady v bankách a nakupuje štátne pokladničné poukážky a dlhopisy s krátkou dobou splatnosti. Väčšina prostriedkov je obvykle uložená len v korunách, takže zmena kurzu koruny výkonnosť fondu neovplyvňuje.

výkonnosť za 1 mesiac výkonnosť za 1 rok výkonnosť za 2 roky veľkosť fondu obľuba návštevníkov

Dlhopisové fondy

Ako dlho Riziko a výkonnosť Likvidita
2 roky nížšia vysoká

Pri investícii na viac než jeden rok je dobré časť prostriedkov presunúť do fondov dlhopisových čiže obligačných. Dlhopisy, do ktorých tieto fondy investujú, prinášajú o niečo vyššie výnosy, než aké môžu dosahovať fondy peňažného trhu, na druhej strane ale platí, že rast kurzu dlhopisových fondov nie je tak rovnomerný ako pri fondoch peňažných a v krátkom období môže i zakolísať (predovšetkým pri fondoch, ktoré majú časť portfólia umiestnenú v zahraničných dlhopisoch).

Dlhopisové fondy nakupujú predovšetkým štátne a firemné dlhopisy, pri firemných majú prednosť dlhopisy dôveryhodných emitentov. Časť dlhopisov môže byť denominovaná v zahraničných menách, čo zvyšuje rizikovosť fondu a prináša väčšie kolísanie jeho kurzu.

výkonnosť za 1 mesiac výkonnosť za 1 rok výkonnosť za 2 roky veľkosť fondu obľuba návštevníkov

Zmiešané fondy

Ako dlho Riziko a výkonnosť Likvidita
3 roky strední vysoká

Do zmiešaných fondov je vhodné investovať zhruba na tri roky. V portfóliách týchto fondov sú zastúpené dlhopisy i akcie slovenských i zahraničných spoločností. Akciová časť portfólia by mala v dobe rastu ťahať zhodnotenie fondu nahor, v prípade problémov by naopak dlhopisová časť mala tlmiť negatívny vplyv klesajúcich kurzov akcií. Zároveň však platí, že v prípade výrazného rastu akciových trhov je dlhopisová časť portfólia zbytočnou príťažou a otázkou je, prečo by investor nemal túto diverzifikáciu rizika previesť sám tým, že si kúpi tak ako podielové listy kvalitného dlhopisového fondu, tak i podielové listy akciového fondu alebo fondu fondov, o ktorom sa domnieva, že má zaujímavý rastový potenciál.

V portfóliu zmiešaných fondov možno nájsť akcie, podielové listy, obligácie i nástroje peňažného trhu, ktorých vzájomný pomer určuje rizikovosť fondu. Žiadny druh cenných papierov by podľa metodiky Asociácie investičných spoločností SR nemal presiahnuť desať percent hodnoty portfólia. Cenné papiere môžu byť denominované v korunách i v zahraničných menách.

výkonnosť za 1 mesiac výkonnosť za 1 rok výkonnosť za 2 roky veľkosť fondu obľuba návštevníkov

Fondy fondov

Ako dlho Riziko a výkonnosť Likvidita
3 roky vyššia vysoká

Ako nové sa v ponuke slovenských investičných spoločností objavujú fondy fondov, ktoré ponúkajú jednoduchý prístup na zahraničné akciové trhy. Mali by teda poskytovať výrazne nadpriemerný výnos (vedľa rastu zahraničných akciových trhov takisto vďaka ziskom plynúcim zo znehodnocovania koruny), avšak vzhľadom k možným krátkodobým výkyvom akciových trhov je vhodné investovať do týchto fondov s investičným horizontom troch a viac rokov.

Fondy fondov nakupujú podielové listy iných fondov zo zahraničia. Vďaka tomu znižujú riziko plynúce z možného pádu kurzov akcií jednotlivých firiem a zároveň nemusia vydávať značné prostriedky na analýzy týchto trhov.

výkonnosť za 1 mesiac výkonnosť za 1 rok výkonnosť za 2 roky veľkosť fondu obľuba návštevníkov

Akciové fondy

Ako dlho Riziko a výkonnosť Likvidita
5 rokov vysoká vysoká

Najdlhší investičný horizont (obvykle štyri až päť rokov) majú fondy akciové. V krátkom období môže ich kurz výrazne kolísať. Skúsenosť ale ukazuje, že pokiaľ investor v dobe pádu kurzu nestratí hlavu, akciové fondy mu prinesú vyššie zhodnotenie než ostatné typy fondov. Pri výbere jednotlivých fondov je treba dať si pozor na investičnú stratégiu fondu. Pokiaľ majú fondy podobnú stratégiu, ich kurz sa obvykle vyvíja podobným spôsobom, zatiaľ čo v dobre zostavenom portfóliu by mali jednotlivé fondy navzájom tlmiť svoje poklesy. Je preto lepšie voliť niekoľko rôznych fondov s odlišným zameraním (či už podľa regiónu alebo sektoru, do ktorého investujú), čím sa znižuje riziko spojené s akciovými fondmi.

Akciové fondy väčšinu prostriedkov ukladajú do akcií zahraničných alebo slovenských firiem. Rizikovosť fondu sa odvíja od toho, do akých firiem a v akých krajinách fond investuje.

výkonnosť za 1 mesiac výkonnosť za 1 rok výkonnosť za 2 roky veľkosť fondu obľuba návštevníkov