Daňové otázky podielových fondov

Ako sa budú zdaňovať výnosy z podielových listov pre fyzické osoby – nepodnikateľov od 1.1.2004?
Výnosy v podobe dividend z akcií, kupónovej platby z dlhopisov a úrokov z vkladov v bankách, ktoré v súlade so štatútom fondu správcovská spoločnosť vypláca podielnikom, boli do 31.12.2003 zdaňované tak, že sumu, ktorá už bola zrážkovo zdanená samotnému podielovému fondu, vyplatila správcovská spoločnosť podielnikovi v plnej výške. Zvyšok platby sa podielnikovi vyplatil po odvedení 15% zrážkovej dane. Daňové povinnosti v tomto prípade za podielnika plnila správcovská spoločnosť a samotný podielnik nemal vo vzťahu k už vyplateným výnosom žiadnu povinnosť ohlásenia či ďalšieho zdanenia. Od 1.1.2004 nebudú platby do podielového fondu podliehať zrážkovej dani a daň vysporiada až správcovská spoločnosť tým, že podielnikovi zrazí pri výplate výnosov 19% zrážkovú daň. Daňové povinnosti podielnika budú týmto krokom splnené.

Ak hodnota podielového listu vzrastie a podielnik sa rozhodne z fondu vystúpiť, správcovská spoločnosť mu vyplatí sumu vyššiu, ako bola jeho pôvodná investícia. Takýto zisk z predaja podielových listov sa zdaňuje inak ako pravidelne vyplácaný výnos. Pre podiely zakúpené do 31.12.2003 platí, že výnos z predaja sa nezdaňuje do výšky 50 tisíc Sk za kalendárny rok. Ak podielnik „drží“ svoju investíciu v podielovom fonde aspoň 3 roky, je príjem z ich predaja úplne oslobodený od dane v neobmedzenej výške – toto oslobodenie sa zachováva aj po 1.1.2004 pre všetky podiely zakúpené do 31.12.2003. Pre podielové listy vydané v roku 2004 už platí odlišný režim zdaňovania. Platí, že zisk z predaja sa nezdaňuje do sumy 5-násobku životného minima (v súčasnosti cca. 21.000 Sk) za kalendárny rok.

zdroj: Asociácia správcovských spoločností