SZČO


V akej situácii sa nachádzate:
A) Ak ste v súčasnosti SZČO a váš príjem za predchádzajúci rok bol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku, musíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier). To znamená, že ste v súčasnosti zapojení v dôchodkovom systéme. Vymeriavacím základom na platenie vašich odvodov je polovica 1/12 vášho základu dane z príjmu, ktorý však môže byť najviac 3-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Pre viac informácií pozri aj odvody (1.pilier).

B) Ak ste v súčasnosti SZČO a váš príjem z podnikania za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku (za rok 2003 nebol váš príjem vyšší ako 72 960 Sk) - nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier). Ak ich neplatíte, znamená to, že v súčasnosti nie ste zapojení v dôchodkovom systéme, aj keď ste v ňom s najväčšou pravdepodobnosťou v minulosti už zapojení boli. Obdobie, keď si neplatíte odvody, sa vám nezapočítava do obdobia poistenia, takže sa ani nebude brať do úvahy pri výpočte vášho budúceho dôchodku.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Ak si v súčasnosti platíte odvody:
Ak si v súčasnosti platíte odvody do Sociálnej poisťovne, v termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa musíte rozhodnúť, či chcete dostávať svoj budúci povinný starobný dôchodok z jedného alebo dvoch zdrojov, nazývaných tiež piliere dôchodkového systému. Môžete si vybrať z 2 možností:

1. možnosť
Môžete zostať výlučne v 1. pilieri, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa.

V tomto prípade sa nič nezmení. Aj naďalej budete platiť odvody do Sociálnej poisťovne a váš celý povinný starobný dôchodok, financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne (1. pilier).

Váš dôchodok bude spravodlivejší ako v starom systéme, platnom do konca roka 2003, lebo bude zohľadňovať počet odpracovaných rokov a váš príjem počas celého pracovného života.alebo

2. možnosť
Môžete sa zapojiť do 2. piliera, ktorý reprezentujú osobné dôchodkové účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

Oproti súčasnému stavu vás to nebude stáť ani korunu navyše.


Naopak, ak sa zapojíte do 2. piliera, časť odvodov, ktoré ste doteraz platili do Sociálnej poisťovne, pôjde na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Bude to, akoby vám na tento účet každý mesiac pribudlo 9 % z vášho príjmu, teda ako keby ste v daný mesiac zarobili 9 % navyše. Celková výška odvodov sa nezmení, len sa rozdelí medzi 1. pilier a 2. pilier. V praxi to bude o to jednoduchšie, že všetky odvody budete tak ako doteraz zasielať do Sociálnej poisťovne, ktorá časť prevedie na váš osobný dôchodkový účet a časť si tak ako doteraz ponechá. Pre viac informácií pozrite aj Odvody (2. pilier). Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa budú prostredníctvom dôchodkových fondov investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri odchode do dôchodku bola čo najvyššia.

V tomto prípade budete dostávať svoj povinný starobný dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť z peňazí, nasporených a zhodnotených na svojom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Váš starobný dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, od príjmov počas celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky. Za obdobie, keď ste prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude váš dôchodok z 1. piliera znížený o polovicu a nahradený práve dôchodkom z 2. piliera.

Váš starobný dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zhodnotenia peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, ktoré bude vaša DSS investovať v dôchodkových fondoch. Keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). To znamená, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok výlučne z 1. piliera (Sociálna poisťovňa). Keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Výhodou vstupu do 2. piliera je aj to, že peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí.

Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktoré budú prostredníctvom dôchodkových fondov zhodnocovať peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte, budú fungovať podľa prísnych pravidiel a pod dôslednou kontrolou štátu. Štát bude aj finálnym garantom fungovania 2. piliera.

Vstup do 2. piliera je nenávratný a vážny krok, ktorý musíte urobiť v termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006. Po tomto termíne nebude pre vás vstup do 2. piliera možný.

Ak sa rozhodnete pre vstup do 2. piliera, musíte doň počas celého aktívneho veku prispievať a nebudete sa môcť k prispievaniu výlučne do Sociálnej poisťovne (1. pilier) vrátiť. DSS aj dôchodkový fond však budete môcť podľa svojho uváženia meniť.

1. a 2. pilier dôchodkového systému nazývame povinné piliere dôchodkového systému. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete vstúpiť aj do 2. piliera alebo zostanete prispievať výlučne do Sociálnej poisťovne (1. pilier), budete sa môcť tak ako doteraz na dôchodok zabezpečiť navyše aj v doplnkových dôchodkových poisťovniach (DDP), ktoré reprezentujú tzv. 3. pilier dôchodkového systému. Hlavný rozdiel je v tom, že zabezpečenie na dôchodok v 3. pilieri je dobrovoľné – platíte zo svojej mzdy podľa vlastného uváženia a istou čiastkou vám zvyčajne prispieva aj váš zamestnávateľ.

Ak v súčasnosti neplatíte odvody:
Ak v súčasnosti neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, znamená to, že nie ste v súčasnosti zapojení v dôchodkovom systéme. Svoje rozhodnutie o tom, či vstúpite do 2. piliera, musíte takisto urobiť v období medzi 1. januárom 2005 a 30. júnom 2006. Po tomto dátume vstup do 2. piliera pre vás nebude možný, ani keby ste sa do dôchodkového systému znovu zapojili.

Ak nechcete premeškať šancu vstúpiť do 2. piliera, môžete sa do dôchodkového systému zapojiť dobrovoľne tak, že odvody do 1. aj 2. piliera budete platiť z vlastného vrecka.
Hovoríme, že sa stanete dobrovoľne poistenou osobou. Dobrovoľne poistenou osobou sa môžete stať aj na krátke obdobie, napr. na 1 mesiac, počas ktorého budete platiť odvody do 1. aj 2. piliera, a tým nenávratne vstúpite do 2. piliera. V prispievaní do 2. piliera môžete pokračovať, keď sa opätovne povinne zapojíte do dôchodkového systému, napríklad váš príjem ako SZČO bude vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnáte sa alebo sa dobrovoľne poistíte v Sociálnej poisťovni, a pod.

Pre viac informácií pozrite aj dobrovoľne poistená osoba.


Čo vám odporúčame:
Keďže sporenie na dôchodok a investovanie v dôchodkových fondoch (2. pilier) je dlhodobou záležitosťou, nie je vstup do 2. piliera pre všetkých výhodný. Hlavným kritériom vstupu do 2. piliera je váš vek. Pri svojom rozhodovaní o vstupe do 2. piliera by ste mali brať do úvahy aj výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera.

1/ Vek: Zjednodušene platí, že čím dlhšie budete sporiť a investovať peniaze na dôchodkovom účte, tým vyšší výnos by vám malo investovanie priniesť a tým vyšší dôchodok z 2. piliera by ste mali v starobe poberať. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v súkromných dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). To znamená, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok z výlučne 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Na druhej strane, keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Podľa zákona je nevyhnutné, že v 2. pilieri sporiť minimálne desať rokov pred odchodom do dôchodku, inak nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok a peniaze na vašom účte zdedia až po vašom úmrtí vaši pozostalí. Preto vám, ak máte do dôchodku menej ako 10 - 15 rokov, odporúčame veľmi starostlivo zvážiť vstup do 2. piliera. Pre viac informácií pozrite aj Vek – lebo sporiť treba minimálne 10 rokov.

2/ Výhody a nevýhody:
Hlavnou výhodou vstupu do 2. piliera (okrem možnosti zabezpečiť si vyšší dôchodok) je súkromné vlastníctvo vašich peňazí na osobnom dôchodkovom účte, ktoré v prípade vášho úmrtia zdedia vaši pozostalí. Keďže budete môcť počas života meniť DSS aj dôchodkový fond, svoj budúci dôchodok z 2. piliera budete môcť do veľkej miery sami ovplyvňovať. Pre viac informácií si pozrite aj Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera.

Použite našu dôchodkovú kalkulačku ktorá vám, na porovnanie, vypočíta približnú výšku vášho starobného dôchodku, ak by ste sa zapojili do 2. piliera alebo ak by ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Podrobnejšie informácie o tom, čo by ste mali brať do úvahy pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera, nájdete v časti Čo brať do úvahy. Informácie o tom, ako prakticky vstúpiť do 2. piliera a ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, nájdete v časti Ako prakticky vstúpiť do 2. pilieraPoužité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR