Invalidný dôchodokInvalidné dôchodky majú občanom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity.

Invalidné dôchodky sa občanovi vyplácajú pravidelne každý mesiac počas trvania nároku na invalidný dôchodok (teda nie po celý život, ale iba nejaké obdobie) a každoročne sa zvyšujú (valorizujú).

V novom dôchodkovom systéme môže občan počas poberania invalidného dôchodku bez obmedzenia pracovať. V tomto prípade občan zo svojej mzdy v platí všetky dôchodkové odvody tak ako každý pracujúci občan okrem odvodov na invalidné poistenie. Pre viac informácií si prečítajte Súčasné poberanie dôchodku a zárobku a Odvody - 1. pilier.


Kto má nárok na invalidný dôchodok
Na invalidný dôchodok má občan nárok, ak splnil nasledovné tri podmienky:
1/ je invalidný
2/ má potrebný počet rokov obdobia poistenia
3/ nepoberá predčasný starobný dôchodok alebo nemá nárok na poberanie starobného dôchodku (pretože v opačnom prípade by nedostával invalidný dôchodok, ale starobný dôchodok).

Výnimkou je, ak sa občan stane invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, keď má občan nárok na invalidný dôchodok, a keď:
1/ je invalidný
2/ nepoberá predčasný starobný dôchodok alebo nemá nárok na poberanie starobného dôchodku (pretože v opačnom prípade by nedostával invalidný dôchodok ale starobný dôchodok).

1/ Kedy je občan invalidný
Občan je invalidný, ak sa mu v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu znížila schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav sa pritom považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať dlhšie ako jeden rok.

Invaliditu občana posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska občana a po posúdení zdravotného stavu občana vydá tzv. posudok. Tento posudkový lekár neurčuje percentuálnu mieru zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ľubovoľne, ale na základe tabuliek uvedených v prílohe k zákonu o sociálnom poistení. V tejto prílohe je k jednotlivým druhom zdravotných postihnutí orgánov a systémov priradená percentuálna miera zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

2/ Kedy občan získal potrebný počet rokov obdobia poistenia – Obdobie poistenia zahŕňa obdobie, keď občan sám, jeho zamestnávateľ, prípadne iný subjekt platili do Sociálnej poisťovne dôchodkové odvody. Viac informácií o odvodoch si prečítajte aj v časti Odvody - 1. pilier.

Obdobie poistenia sa zvyčajne rovná počtu odpracovaných rokov. Pre viac informácií si prečítajte aj Obdobie poistenia - 1. pilier.

Občan má nárok na invalidný dôchodok, ak obdobie jeho poistenia pred vznikom invalidity bolo:
•   najmenej jeden rok, ak má občan 22 alebo menej rokov
•   najmenej dva roky, ak má občan od 22 rokov do 24 rokov
•   najmenej tri roky, ak má občan od 24 rokov do 26 rokov
•   najmenej štyri roky, ak má občan od 26 rokov do 28 rokov
•   najmenej päť rokov, ak má občan viac ako 28 rokov, pričom týchto 5 „poistených rokov“ muselo byť za posledných 10 kalendárnych rokov.

Občanovi sa vypláca invalidný dôchodok počas trvania nároku na invalidný dôchodok (teda nie celý život, ale iba nejaké obdobie).

Invalidný dôchodok sa občanovi prestane vyplácať, keď:
•   sa občan stane starobným dôchodcom, teda začne poberať starobný dôchodok alebo
•   prestane byť invalidom, t. j. prestane mať z dôvodu invalidity zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (zdravotný stav sa mu zlepší alebo sa úplne vylieči).


Kto vypláca invalidný dôchodok
Bez ohľadu na to, či v rámci nového dôchodkového systému občan zostane prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa) alebo vstúpi aj do 2. piliera (osobné dôchodkové účty v DSS), invalidný dôchodok sa bude občanovi vyplácať (v prípade, že mu naň vznikne nárok) zo Sociálnej poisťovne (1. pilier).


V akej výške sa vypláca invalidný dôchodok
Výška invalidného dôchodku občana závisí v novom dôchodkovom systéme od príjmov občana počas celého pracovného života pred vznikom invalidity. Znamená to, že občan, ktorý zarábal viac, a preto počas svojho života platil vyššie odvody, bude mať pri rovnakom znížení schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aj vyšší invalidný dôchodok ako občan, ktorý počas svojho života zarábal menej a platil si aj nižšie odvody.

Vzorec na výpočet invalidného dôchodku
1/ Ak u občana schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla o viac ako 70 %, jeho invalidný dôchodok sa vypočíta:
Invalidný dôchodok (zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) = POMB x ODP x ADH


2/ Ak u občana schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla o viac ako 40 % a menej ako 70 %, jeho invalidný dôchodok sa vypočíta:
Invalidný dôchodok (zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je medzi 40 % a 70 %) = POMB x ODP x ADH x percentuálna miera zníženia


3/ Ak u občana schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo iných

Vysvetlivky k výpočtom:

POMB – priemerný osobný mzdový bod - vypočíta sa ako aritmetický priemer z osobných mzdových bodov v každom roku pred vznikom invalidity, t. j. [OMB(1) + OMB(2) + (OMB(3) +....+OMB(n)]/n, n = počet rokov/obdobie poistenia pred vznikom invalidity

OMB – osobný mzdový bod - určuje sa za každý rok počas obdobia poistenia pred vznikom invalidity - vyjadruje pomer vymeriavacieho základu (napr. platu alebo príjmu), z ktorého sa platili odvody, k priemernej mzde na Slovensku v danom roku. Napríklad ak človek v danom roku dostával mzdu presne vo výške priemernej mzdy na Slovensku, jeho osobný mzdový bod za tento rok je 1. Ak občan dostával mzdu vo výške 80 % priemernej mzdy na Slovensku, jeho osobný mzdový bod za tento rok je 0,8. Ak platil štát za rodiča, ktorý sa staral o dieťa, odvody z vymeriavacieho základu vo výške 60 % priemernej mzdy na Slovensku v tomto roku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 0,6.
Na určovanie POMB sa berú do úvahy údaje o OMB od roku 1994 (odkedy má Sociálna poisťovňa tieto údaje k dispozícii) až po rok, kedy vznikol nárok na vyplácanie invalidného dôchodku. Roky pred rokom 1994 bude Sociálna poisťovňa počítať, akoby občan zarábal OMB vo výške svojho POMB.

ODP – obdobie poistenia
- vypočíta sa ako súčet: počet rokov poistenia občana v Sociálnej poisťovni pred vznikom invalidity + počet rokov, dokedy občan dovŕši dôchodkový vek.

ADH – aktuálna dôchodková hodnota
- číslo sa vypočítava podľa vopred daného vzorca a každoročne sa zvyšuje podľa rastu priemernej nominálnej mzdy na Slovensku. V roku 2004 mala ADH hodnotu 183,58 Sk.


Ako sa zvyšuje invalidný dôchodok
Invalidné dôchodky sa každoročne zvyšujú (valorizujú) podľa rovnakého pravidla ako starobné dôchodky. V novom dôchodkovom systéme, platnom od 1. januára 2004, sa invalidné dôchodky zvyšujú automaticky, a nie na základe rozhodnutia politikov v parlamente, ako to bolo do konca roka 2003. Navyše sa dôchodky zvyšujú podľa nového pravidla tak, aby rast životnej úrovne invalidných dôchodcov vo väčšej miere kopíroval rast životnej úrovne pracujúcich občanov. Pre viac informácií o valorizácii dôchodkov si prečítajte aj Pravidelné zvyšovanie dôchodkov.

Ak chcete zistiť, aké možnosti majú v novom dôchodkovom systéme občania, ktorí sú v súčasnosti poberateľmi invalidného dôchodku, prečítajte si časť Invalidný dôchodca (horná lišta).

Podrobnejšie informácie o invalidných dôchodkoch nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR