Výpočet dôchodku
Pri odchode do dôchodku vám Sociálna poisťovňa vypočíta dôchodok podľa novej, spravodlivejšej metódy, založenej na princípe „z akého príjmu ste platili odvody, z takého príjmu sa vám vypočíta dôchodok". Pozrite aj Spravodlivejšie dôchodky.

Výška dôchodku sa vám vypočíta podľa:
•   obdobia poistenia v Sociálnej poisťovni
•   podľa výšky vymeriavacích základov, z ktorých sa platili dôchodkové odvody
•   podľa toho, či odídete do dôchodku pred dovŕšením zákonom stanoveného dôchodkového veku (tzv. predčasný dôchodok) alebo po dovŕšení dôchodkového veku (neskorší vek odchodu do dôchodku). V prípade predčasného dôchodku sa vám dôchodok za každých začatých 30 dní pred dosiahnutím zákonom stanoveného dôchodkového veku zníži o 0,5 % z dôchodku, ktorý by ste dostali, keby ste do dôchodku odišli v zákonom stanovenom veku. Naopak, ak sa rozhodnete odísť do dôchodku neskôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, dôchodok sa vám zvýši o 0,5 % za každých 30 dní po dovŕšení zákonom stanoveného dôchodkového veku.

Systém je nastavený tak, aby občan, ktorý 40 rokov zarábal priemernú mzdu a odišiel do dôchodku v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, mal dôchodok vo výške 50 % svojej poslednej mzdy.

V novom systéme neexistuje maximálne ani minimálne obmedzenie výšky starobného alebo predčasného starobného dôchodku z 1. piliera.


Vzorec na výpočet dôchodku z 1. piliera
Dôchodok = POMB x R x ADH

POMB – priemerný osobný mzdový bod

•   vypočítava sa ako aritmetický priemer z osobných mzdových bodov v každom roku, t. j. [OMB(1) + OMB(2) + (OMB(3) +....+OMB(n)]/n, n = počet rokov/obdobie poistenia

OMB – osobný mzdový bod
•   určuje sa za každý jednotlivý rok obdobia poistenia - vyjadruje pomer vymeriavacích základov (napr. platu alebo príjmu), z ktorého sa platili odvody, k priemernej mzde na Slovensku v danom roku. Napríklad ak človek v danom roku dostával mzdu presne vo výške priemernej mzdy na Slovensku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 1. Ak občan dostával mzdu vo výške 80 % z priemernej mzdy na Slovensku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 0,8. Ak platil štát za rodiča, ktorý sa staral o dieťa, odvody zo 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v tomto roku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 0,6.
•   na určovanie POMB sa budú brať do úvahy údaje o OMB od roku 1994. Bude sa rátať, ako keby občan pred rokom 1994 zarábal OMB vo výške svojho POMB. Napríklad osoba, ktorá požiada o dôchodok v roku 2004, bude mať POMB vypočítaný z OMB za roky 1994 – 2003. Ten, kto požiada o dôchodok v roku 2005 už bude mať POMB vypočítaný z OMB za roky 1994 – 2004, ten, kto požiada o dôchodok v roku 2006, bude mať POMB vypočítaný z OMB za roky 1994 -2005, atď. To znamená, že sa POMB bude postupne vypočítavať vždy z dlhšieho obdobia. V cieľovom stave budú zohľadnené všetky OMB získané za celé obdobie pracovného života.

R – obdobie poistenia
•   vvyjadruje počet rokov poistenia v Sociálnej poisťovni. Pre viac informácií pozrite aj obdobia poistenia.

ADH – aktuálna dôchodková hodnota
•   vyratúva sa podľa vopred daného vzorca, každoročne sa bude zvyšovať podľa rastu priemernej nominálnej mzdy na Slovensku. Počiatočná dôchodková hodnota, t. j. dôchodková hodnota stanovená od 1. januára 2004 je vo výške 183,58 Sk a platí až do 31. decembra 2004. Dôchodková hodnota platná k 31. decembru sa bude zvyšovať vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka a zase bude platiť až do 31. decembra daného kalendárneho roka. Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku.

V priebehu rokov 2004 až 2006 pri výpočte dôchodkov dochádza k takýmto úpravám:
•   Ak je výška POMB 1 – 1,25, započítava sa v plnej výške.
•   Ak bude POMB nižší ako 1,0, do roku 2006 sa mu ešte POMB upraví, a to tak, že z rozdielu 1 a skutočného POMB sa k skutočne dosiahnutému POMB pripočíta:
-   v roku 2004 – 60 % rozdielu
-   v roku 2005 – 40 % rozdielu
-   v roku 2006 – 20 % rozdielu
•   Ak bude výška POMB 1,25 – 3, do roku 2006 sa ešte POMB upraví, a to tak, že z rozdielu skutočného POMB a 1,25 sa započíta:
-   v roku 2004 – 40 %
-   v roku 2005 – 60 %
-   v roku 2006 – 80 %
•   Od roku 2007 sa POMB započítava v skutočnej výške.
Individuálny účet v Sociálnej poisťovni
Sociálna poisťovňa začína viesť tzv. individuálne účty všetkým občanom (poistencom), ktorí do nej platia odvody. Individuálny účet občana (poistenca) v Sociálnej poisťovni v zásade nie je účet, ale záznam, kde si Sociálna poisťovňa o občanovi (poistencovi) zapisuje údaje, najmä koľko rokov platil odvody (t. j. aké bolo obdobie poistenia) a z akého vymeriavacieho základu platil odvody (t. j. aký bol jeho OMB v danom roku). Sú to údaje, ktoré budú potrebné na vypočítanie budúceho dôchodku.

Sociálna poisťovňa postupne začne občanom (poistencom) každý rok zasielať informáciu o tom, aké je ich evidované obdobie poistenia, aký bol ich vymeriavací základ a OMB v jednotlivých rokoch. Tieto údaje pomôžu občanovi zistiť, na aký dôchodok by mal nárok, keby odišiel do dôchodku na konci daného roka.

Kedy pošle Sociálna poisťovňa výpisy z účtov:
•   do konca roka 2004 zašle poisťovňa tieto údaje po prvý raz poistencom narodeným pred rokom 1951
•   do konca roka 2005 ho dostanú poistenci narodení v rokoch 1951 až 1960
•   do konca roka 2006 ho dostanú poistenci narodení v rokoch 1961 až 1970
•   do konca roka 2007 ho dostanú poistenci narodení po roku 1970.


Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR