Vyznať sa v spleti značiek

Diskusia 3  Zdroj:

10. 2. 2006 - Ako si najlepšie vybrať správcu podielových fondov

Existuje niekoľko základných kritérií, ktoré umožňujú malým investorom, ako si vybrať spomedzi širokej ponuky služieb spoločností spravujúcich podielové fondy.

Ktoré sú tie základné kritériá? Dajú sa ľahko zistiť v rozhovore s personálom spoločnosti spravujúcej fondy a na základe verejne dostupných informácií.

1. Materská firma je verejná

Väčšina firiem spravujúcich fondy je súčasťou väčších firiem. Ich materskou firmou zvykne byť banka, poisťovňa, alebo špecializovaná investičná banka. Firma preto môže využívať vlastnosti matky, ako je jej prirodzená reputácia alebo prístup k dôverným informáciám, potrebným na podnikanie v tejto oblasti. Ak je firma súčasťou väčšieho celku firiem, nemá problém so získavaním dodatočného kapitálu pre vlastný rozvoj. Nemusí to byť len finančný kapitál, ale môže to byť napríklad intelektuálny alebo poznatkový kapitál. Firma spravujúca fondy môže využívať analýzy, ktoré pripravili analytici materskej poisťovne, banky alebo investičnej banky. Ak firma spravujúca fondy zverejňuje vlastníkov materskej spoločnosti a sú medzi nimi veľké a známe spoločnosti, môže to byť dôkazom veľkej spoľahlivosti a garancie presného dodržiavania noriem podnikateľskej etiky, samoregulačných noriem v odvetví správy fondov a existujúcich zákonov.

Ak sú medzi vlastníkmi, alebo spriateleným vlastníckymi štruktúrami firmy spravujúcej podielové fondy, banky s rozvetvenou sieťou pobočiek alebo filiálok, ľahšie sa jej vytvára sieť bodov pre kontakt so záujemcami o kúpu podielových fondov. Okrem toho môže využívať technologické vybavenie banky, napríklad sieť bankomatov, ktoré sa dajú využiť na operácie s cennými papiermi. Klienti spoločnosti spravujúcej fondy s materskou bankou môžu počítať s preferenciami pri službách v materskej banke.

Materská spoločnosť môže mať rad pomocných funkcií, vďaka ktorým sa firme spravujúcej fondy uľahčuje práca. Znamená to, že pracovníci v tejto firme sa môžu zaoberať len správou fondov a odmeňovanie pracovníkov je závislé len od tejto činnosti, teda od toho, ako zarábajú pre investorov.

V každom prípade sa treba pozerať na veľkosť zakladateľov a na ich reputáciu. Aj samotná materská firma, či už banka, investičná banka alebo poisťovňa, by mala mať takých akcionárov, ktorých finančná sila zabezpečí v prípade nepredvídaných udalostí aj stabilitu firmy spravujúcej fondy.

Akákoľvek informácia o zakladateľoch a akcionároch by mala byť dostupná. Existujú však aj zakladatelia správcu fondov, ktorí sú verejnými firmami (akcie ktorých sú obchodované na burze), kde môžete byť presvedčení, že firma bude všetkými možnými spôsobmi dodržiavať reputáciu.

2. Veľké aktíva v správe

Každá firma by mala mať v správe veľké aktíva. Spočiatku treba tento ukazovateľ overiť. V čase založenia správcov do jej podielových fondov "nasypú" zakladatelia peniaze. Raz do týždňa sa zverejňuje cena podielov vo fondoch, dva razy do roka sa zverejňujú správy o hospodárení správcov fondov, nad ktorými dohliada Úrad pre finančný trh. Aktíva fondov alebo cenné papiere v nich by mali byť kvalitné. Znamená to, že by sa mali rýchlo dať vymeniť za peniaze tak, aby v dôsledku toho nevznikli straty. Čím viac firma spravuje, tým má relatívne nižšie náklady, a tým viac zarába. Znamená to, že má väčšie možnosti v konkurenčnom boji na poli správy podielových fondov, má napríklad viac peňazí na to, aby si mohla najať dobrých odborníkov, zaviesť progresívne technológie a rozšírenie servisných služieb.

Relatívne veľké aktíva v správe môžu byť potenciálnym zdrojom rizík. Ak ich leví podiel patrí jednému klientovi, v tom prípade, ak sa zriekne služieb, správcovská firma môže rýchlo prísť o zdroj platieb za služby. V dôsledku toho ju môžu opustiť profesionáli, ktorých si kúpia bohatšie firmy.

Čím viac finančných prostriedkov získa správca fondov od malých alebo maloobchodných, v angličtine retailových klientov, tým stabilnejšie sú jeho príjmy. O podiele maloobchodných klientov sa dá usudzovať, ak vieme o množstve podielnikov a ich podiele na spravovaných aktívach, počet klientov, ktorým sa spravujú individuálne portfóliá a množstvo Podielových fondov. O orientácii spoločnosti na široký kruh investorov tiež hovorí široká sieť predajných bodov, veľkosť vstupnej investície a aktívna reklamná kampaň.

3. Počet klientov

Podľa všeobecne známych kritérií je dobrým ukazovateľom kvality práce firmy spravujúcej fondy množstvo klientov jej fondov a veľkosť aktív. Treba brať do úvahy, že motivácia masového klienta pri výbere správcu a konkrétneho fondu nie je vždy adekvátna. Veľký prílev klientov môže byť spojený s reklamnou kampaňou správcovskej spoločnosti alebo so zverejnením výnosnosti jej fondov v minulom období. Tie nie sú vôbec zárukou budúcich výnosov. Klienti fondov venujú veľkú pozornosť reklamným kampaniam, množstvo spomínania tej-ktorej spoločnosti v médiách. Štatistikou výnosnosti môžu byť nadchnutí ľudia, ktorí nepoznajú žiadne princípy investovania Podielových fondov do cenných papierov. Preto sa niekedy dá vo fondoch pozorovať veľký výber finančných prostriedkov. Masový klient momentálne chce ešte veľké výnosy. Často nevie, čo chce a nevie, čo je riziko, ale ani to, že existujú nielen výnosy v dlhodobom časovom horizonte, ale v krátkodobom horizonte aj straty. Iná záležitosť sú individuálne portfóliá. Tento druh činnosti firiem spravujúcich fondy nie je zatiaľ veľmi rozšírený. Veľkí klienti si nechávajú spravovať peniaze na základe osobných odporúčaní, ale aj na základe kvality služieb.

4. Veľký vlastný kapitál

Ak spoločnosť spravujúca fondy poruší zákon, musí podľa existujúceho zákona o kolektívnom investovaní platiť pokutu. Preto, aby ju firma mala z čoho zaplatiť, musí mať dosť vlastného kapitálu. Pri posudzovaní kvality firiem spravujúcich fondy sa treba pozerať na to, koľko finančných prostriedkov materskej spoločnosti je vo fondoch, ktoré v podstate spravuje jej dcérska firma. Táto hodnota má význam preto, že ak by náhodou materská firma "vybrala" z fondov peniaze, podstatne by tým oslabila kvalitu riadenia finančných prostriedkov ostatných klientov. Ak sa z fondov vyberú peniaze, ostatným podielnikom tak môže zostať málo peňazí, ktoré neumožňujú dobré manévrovanie s portfóliom fondu. Menej spravovaných peňazí znamená aj menšie výdavky na personál. V dôsledku toho môže personál v slabšej firme rotovať a výsledkom toho môžu byť slabšie výsledky fondov.

Keď má správca fondov veľký vlastný kapitál, automaticky je to garanciou zachovania investícií klientov. Veľkosť kapitálu poukazuje aj na to, aký je skutočný vzťah zakladateľov firmy k tomuto podnikaniu. Tento faktor je len nepriamy, lebo existujú postupy umelého zvýšenia kapitálu firmy.

5. Profesionálny manažment

Oveľa väčší význam ako vek spoločnosti majú skúsenosti konkrétnych profesionálov, ktorí priamo riadia finančné prostriedky klientov zverené správcovskej spoločnosti. Najlepší správcovia fondov dostávajú ročne mzdy v miliónových sumách. Aby si firma mohla dovoliť takú rozkoš, musí mať dosť peňazí. Ak niekto dlho pracuje v oblasti správy fondov, má dlhoročné skúsenosti, neznamená to, že má veľké skúsenosti. Veľké skúsenosti sú nemysliteľné bez časovo dlhého obdobia činnosti v tejto oblasti. Preto, aby človek mohol posúdiť profesionalizmus správcov fondov, mal by posúdiť publikácie správcov fondov a ich