Cena závisí od trhu

Diskusia 4  Zdroj:

16. 12. 2005 - Aj dlhopisové investície majú svoje riziká

Ponúkajú pokojnejší spánok než akcie. Aspoň to tak bolo doteraz. Ponúkali istý výnos a ďalšie výnosy v dohľadne. Sú dlhopisy „perpetuum mobile“?

Portfólio zložené výlučne z dlhopisových fondov môže po rokoch svojho majiteľa nemilo prekvapiť. Jedným z prekvapení môže byť aj výnos. „Slovenské dlhopisy boli pre investorov donedávna vynikajúcou investíciou. Ponúkali vysoký výnos pri nízkom riziku,“ hovorí Marek Prokopec, portfóliový manažér Tatra Asset Management. „Dnes je už prostredie štandardizované, výnosy zodpovedajú výnosom v eurozóne. Preto z dlhodobého hľadiska dlhopisy nemusia byť postačujúce pre ľudí, ktorí hľadajú možnosti zhodnocovania úspor.“ Dlhopisové fondy zohrávajú svoju úlohu v portfóliu každého investora, pretože tlmia prípadné výkyvy akciovej zložky. Zároveň sú tou zložkou, na ktorú sa investor môže spoľahnúť, že mu výrazne nepoklesne. „Výnosy dlhopisov už pravdepodobne budú nízke. Investori sa budú musieť začať obzerať po iných možnostiach, ktoré im na jednej strate rozložia riziko a na druhej strane zvýšia očakávaný výnos. Keďže bez akceptovania vyššej miery rizika to nejde, budú musieť investovať svoje prostriedky s dlhším investičným horizontom,“ pokračuje Prokopec. Jednou z možností je premiestniť časť prostriedkov do akciových titulov.

Pokiaľ chce investor ostať pri dlhopisových investíciách, trh ponúka niekoľko typov dlhopisov, ktoré so sebou nesú rôznu mieru rizika. Majetok korunových dlhopisových fondov podľa zverejnených správ pozostáva zo štátnych cenných papierov, z hypotekárnych záložných listov a podnikových dlhopisov. „V súčasnosti podnikové dlhopisy v porovnaní so štátnymi neponúkajú podstatný rozdiel vo výnose. Výnos tak nezohľadňuje možné riziko. Tento stav je však z dlhodobého hľadiska neudržateľný a nadvýnos by sa mal ukázať v priebehu piatich až siedmich rokov,“ dopĺňa Prokopec.

Zmena úrokovej sadzby a durácia

Bez rizika nie je výnos. Poučka hovorí, že čím vyššie riziko investor znáša, tým vyšší zisk môže dosiahnuť. „ Pri investíciách do korunových dlhopisov riziko straty v dlhšom časovom horizonte nie je až také veľké. Pravdepodobnosť ich slabej budúcej výkonnosti je však značná,“ pokračuje Prokopec. Ako dôvod uvádza nízku úroveň úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska, ako aj celej výnosovej krivky korunového dlhopisového trhu. Vysoké výnosy, ktoré dosahovali korunové dlhopisové fondy v minulých rokoch, boli spôsobené hlavne znižovaním úrokovej sadzby NBS. V súčasnosti sa s výrazným poklesom sadzieb už nepočíta. Možným rizikom je zvyšovanie úrokových sadzieb. Svoju úlohu pri výnose (resp. strate) zohráva aj durácia (priemerná doba splatnosti dlhopisov v majetku fondu). Ak má fond výnos do splatnosti 3,5 % a duráciu vo výške 2,5 roka, tak veľmi výrazné zvyšovanie sadzieb, napríklad 1 % ročne, oslabí výnos dlhopisu na 1,5 %. Pri dlhopisových fondoch sa z toho zaplatí správcovský poplatok, takže aj keď podielnik nedosiahne výnos porovnateľný napríklad s termínovaných vkladom, zároveň nebude v strate.

Pokles ceny podielu môže nastať, ak výnosová krivka dlhopisového trhu sa posúva smerom nahor. Jedným z hlavných impulzov môže byť zvyšovanie sadzieb Národnou bankou Slovenska. „Pri očakávanom zvyšovaní výnosovej krivky, samozrejme, prispôsobujeme majetok fondu aktuálnej situácii. Duráciu znížime, a tým dosiahneme nižšie poklesy. V čase znižovania úrokových sadzieb môžeme urobiť opak, a tak priniesť vyšší výnos.“ Pedantný investor si mohol všimnúť, že v čase znižovania úrokových sadzieb sa ceny dlhopisových fondov nehýbali v takej miere, ako sa menili úrokové sadzby. „Zvýšenie ceny dlhopisu nie je priamo spojené so samotným znížením úrokových sadzieb národnou bankou, ale s pohybom výnosovej krivky smerom nadol. Výnosová krivka sa môže hýbať aj pred vyhlásením národnej banky o zmene sadzieb alebo po ňom. Výnosová krivka však reaguje aj na množstvo iných faktorov, ako napríklad inflácia, ekonomický rast, rozpočtové hospodárenie,“ dodáva Prokopec. Ak však trh očakáva zvyšovanie sadzieb, výnosová krivka sa posunie smerom nahor. Ak sa očakávania nenaplnia, postupom času sa zase vráti na pôvodnú úroveň. „V prípadoch, že národná banka nečakane ohlási zmenu úrokových sadzieb, zmenia sa náhle aj ceny dlhopisov.“ Výšku durácie aj výnos do splatnosti si podielnik môže nájsť na internetových stránkach správcovských spoločností.

Ako to funguje v Amerike

Kapitálové trhy v Spojených štátoch amerických zažívajú už vyše roka zvyšovanie úrokových sadzieb. Zvyšovanie úrokových sadzieb má spomaliť prehriatie americkej ekonomiky a zabrániť tak vysokej inflácii. Graf XX porovnáva vývoj úrokovej sadzby Fedu a vývoj hodnoty podielu dolárového dlhopisového fondu.

Ako graf ukazuje, hodnota podielu rastie aj v čase zvyšovania úrokových sadzieb a svoj vývoj má aj v časoch, keď ostávajú sadzby na nezmenenej úrovni. Hľadať paralelu medzi naším a americkým trhom dlhopisov nie je až také jednoduché, pretože ich ovplyvňuje množstvo iných faktorov.

Dolárové výnosové krivky

Korunové výnosové krivky

Prečo sa mení cena

Pokiaľ výnosová krivka klesá, cena dlhopisu rastie. Ak výnosy vzrastú, ceny dlhopisov klesajú. Platí to však iba vtedy, ak kupóny dlhopisov sú určené. Matematicky povedané:

Cena dlhopisu = kupón/(1 + výnos)1 + kupón/(1 + výnos)2 + ... + kupón/(1 + výnos)n + nominálna hodnota dlhopisu/(1 + výnos)n

Cena dlhopisu je súčasná hodnota budúcich príjmov z dlhopisu (istina a kupóny). Čím je menovateľ zlomku vyšší (zvyšovanie úrokových sadzieb), tým je celý zlomok menší, a teda aj súčet zlomkov, ktorým je cena dlhopisu.

Majetok fondu sa skladá z dlhopisov, ktoré majú fixný kupón a aj z dlhopisov, ktoré majú pohyblivú úrokovú sadzbu, teda ich úročenie sa mení pri zmene úrokovej sadzby národnej banky. „Pri dlhopisoch s pohyblivou úrokovou sadzbou sa ich cena v čase zmeny sadzieb výrazne nemení. Súvisí to s tým, že ich kupón sa mení podľa trhovej situácie,“ vysvetľuje Prokopec.

Riziko inflácie

Inflácia znehodnocuje úspory. Preto treba mať peniaze uložené na takom mieste, kde sa zhodnocujú vyšším percentom, ako je inflácia. Dlhopisové fondy ponúkajú nízke zhodnotenia, ktoré len s problémami pokryjú infláciu.

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že človek si voľbou akéhokoľvek finančného nástroja snaží zaistiť hodnotu svojho majetku. Riešením, ako sa dá porážať Inflácia, sú napríklad dlhopisy nadviazané na infláciu, ktoré sú však dostupné iba pre veľké penzijné fondy. Ďalšou možnosťou je podielový fond, ktorý má v majetku takéto dlhopisy.

Riziko krachu

Kreditné riziko je pravdepodobnosť, v akej emitent dlhopisu splatí svoj záväzok - teda či splatí nominálnu hodnotu dlhopisu, resp. či bude platiť aj úroky. Výber emitentov je na správcovskej spoločnosti, ktorá pri porovnávaní zohľadňuje rating emitujúcej spoločnosti. Rating jednotlivých spoločností zverejňujú ratingové agentúry. Platí pritom, že čím lepší rating, tým nižšie riziko, a teda aj nižší výnos. Štátne dlhopisy sú najbezpečnejšie v rámci štátu. Žiadny podnik nemôže mať lepší rating ako štát, v ktorom podniká.

Ako vybrať fond

<