BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

7. 9. 2018 - BRATISLAVA 7. septembra (SITA) -Upozornenie pre emitentov:Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2018.

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) -

Upozornenie pre emitentov:
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2018. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.

Zmena výšky úrokového výnosu:

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,131 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.9.2018 do 11.3.2019.