O povinnom zmluvnom poistení

Od prvého januára budúceho roka štartuje na Slovensku povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V čom je princíp tohto nového poistenia?

Princíp a podstata poistenia sa vlastne nezmenila, to znamená, že týmto poistením je naďalej krytá zodpovednosť držiteľa, vlastníka, prevádzkovateľa prípadne nájomcu motorového vozidla za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla na majetku alebo na zdraví tretích osôb.

* Čo to bude znamenať pre motoristov? Aké povinnosti ich čakajú?

Pre motoristov to v prvom rade znamená možnosť vybrať si z viacerých poisťovní, ktoré obdržia licenciu pre uzatváranie tohto poistenia. V ďalšom kroku ich však čaká povinnosť uzatvoriť s poisťovňou, ktorú si vyberú, poistnú zmluvu. Mení sa teda spôsob uzatvorenia poistenia na rozdiel od doteraz zaužívaného spôsobu jednoduchou úhradou poštovej poukážky na povinnosť uzatvoriť zmluvu a potvrdiť ju svojím podpisom.

Iba nedávno schválili poslanci slovenského parlamentu zákon o povinnom zmluvnom poistení. Ako je Slovenská asociácia poisťovní spokojná s prijatým zákonom?

Asociácia ocenila v prvom rade jednotnosť a rozhodnosť poslancov (zo 106 prítomných poslancov pri poslednom prerokovaní zákona hlasovalo 104 za, 1 sa zdržal a 1 nehlasoval), ktorí nepripustili ďalšie prieťahy pri jeho schvaľovaní. Veľmi pozitívne hodnotíme aj ten fakt, že najviac sporný § 28 ods. 5 zákona, týkajúci sa regulácie poistného, bol odsúhlasený v pôvodne schválenom znení, ktoré bolo navrhnuté poisťovňami a znamená pre ne možnosť každoročne prehodnocovať výšku poistného v závislosti na vývoji základných ukazovateľov v tomto poistení, ktoré sú smerodajné pre kalkuláciu poistného.

Aký je stav pripravenosti na to, aby sa tento druh poistenia rozbehol od začiatku budúceho roka?

Pri asociácii už takmer rok veľmi intenzívne pracuje tzv. prípravný výbor pre založenie Slovenskej kancelárie poistiteľov, ktorého členmi sú tie poisťovne, ktoré predpokladajú, že po splnení všetkých požiadaviek Úradu pre finančný trh na udelenie licencie budú ponúkať svoje služby. Kancelária prevezme od 1. 1. 2002 všetky práva a povinnosti Slovenskej poisťovne súvisiace so zákonným poistením. Pri kancelárii bude vytvorený Poistný garančný fond, ktorý budú dotovať jednotlivé členské poisťovne kancelárie a bude slúžiť na krytie škôd spôsobených neznámymi alebo nepoistenými motorovými vozidlami. Kancelária ďalej vytvorí register poistených motorových vozidiel za účelom jeho porovnávania s centrálnou databázou MV SR, ktorý bude slúžiť aj na vygenerovanie tých vozidiel, ktoré nebudú poistené. Majitelia týchto vozidiel budú vyzvaní, aby si splnili svoju povinnosť, a keď tak neučinia do doby určenej zákonom, môže im byť uložená pokuta až do výšky 15 000,- Sk. Kontrola tohto poistenia bude aj súčasťou bežných cestných policajných kontrol.

Ktoré poisťovne budú poskytovať nové poistenie?

V súčasnosti pracuje v spomínanom prípravnom výbore 10 poisťovní: Slovenská poisťovňa, a.s., Kooperativa poisťovňa, a.s., Allianz poisťovňa, a.s., Česká poisťovňa-Slovensko, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., ERGO, a.s., GENERALI Poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s., R+V poisťovňa, a.s. a Dopravná poisťovňa, a.s.

Ktoré poisťovne môžu žiadať o udelenie licencie na poskytovanie povinného zmluvného poistenia?

Požiadať o licenciu môžu prakticky všetky poisťovne, ktoré splnia požiadavky na udelenie licencie predložené Úradom pre finančný trh, teda aj tie, ktoré sa nezúčastnili na práci prípravného výboru. Avšak vzhľadom k tomu, že členovia prípravného výboru sa podieľali na realizácii projektu založenia kancelárie nie len odvedenou prácou, ale aj finančne, musel by sa ten, kto sa na projekte nepodieľal, najskôr finančne vysporiadať s nimi.

Kedy prebehne udeľovanie licencií a kedy sa má začať uzatváranie poistných zmlúv?

Po vydaní zákona v Zbierke zákonov budú môcť jednotlivé poisťovne požiadať Úrad pre finančný trh o vydanie licencie za súčasného splnenia všetkých podmienok pre jej vydanie. Jedným zo základných predpokladov na to, aby poisťovňa mohla vôbec pomýšľať nad žiadosťou o licenciu, je zákonom stanovená výška základného imania, ktoré musí mať pre možnosť uzatvárania tohto poistenia v danej poisťovni hodnotu minimálne 200 mil. Sk

Ako by sa mali motoristi orientovať pri výbere poisťovne?

Je ťažké poskytnúť univerzálnu radu, pretože ponuky jednotlivých poisťovní budú veľmi podobné a svoje hlavné obchodné tromfy vytiahnu poisťovne z rukáva až po tom, keď budú mať oficiálnu licenciu na uzatváranie tohto poistenia. V každom prípade sa dá podobne ako v Čechách očakávať výrazná mediálna kampaň na všetkých frontoch, ktorá prinesie určite veľmi zaujímavé ponuky.

Do 31. 12. 2001 by mal mať každý motorista uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti.

Všetci motoristi by si mali uvedomiť spoluzodpovednosť za škody, ktoré napríklad v roku 2000 predstavovali iba v tomto poistení čiastku takmer 3,5 mld. Sk vyplatenú tým, ktorým bola škoda spôsobená. Týmto by som rád zdôraznil fakt, že povinnosť uzatvoriť toto poistenie nie je len jednoduchým poistením vlastnej zodpovednosti, ale predstavuje široký spoločenský rozmer spolupatričnosti vo vzťahu k ostatným účastníkom cestnej premávky, o to viac, že poškodenými nemusia byť vždy iba oni.

Čo by ste povedali na záver?

Chcel by som popriať všetkým motoristom na cestách tisíce kilometrov bez nehôd a dovolil si vysloviť jednu veľmi pravdivú a pre takmer všetky druhy poistení typickú úmeru: čím menej nehôd resp. škôd – tým nižšie poistné.

JÁN GOLDBERGER

Súvisiace články

Aktuálne správy