ČSOB s polročným ziskom 34,6 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

31. 7. 2012 - Správa "FINANCIE: Skupina ČSOB poklesom polročného zisku o 11,7 %," je rozšírená o individuálny hospodársky výsledok samotnej banky a komentár v piatom odseku.BRATISLAVA 31.

Správa "FINANCIE: Skupina ČSOB poklesom polročného zisku o 11,7 %," je rozšírená o individuálny hospodársky výsledok samotnej banky a komentár v piatom odseku.

BRATISLAVA 31. júla (SITA) - Skupina ČSOB dosiahla v prvom polroku zisk 30,3 mil. eur pri medziročnom poklese o 11,7 %. "Mierny medziročný pokles zisku pripisujeme najmä bankovému odvodu a zvýšenému tlaku trhu na marže. Ich vplyv bol do určitej miery redukovaný kontrolou nákladov a nižšou tvorbou opravných položiek," povedal člen predstavenstva ČSOB Michal Štefek.

Čisté úrokové výnosy boli za 88,3 mil. eur. Pozitívne sa na ich celkovej sume prejavil podľa vyjadrení ČSOB pokračujúci záujem o úvery na bývanie, ako aj komerčné úvery poskytované firemnej klientele. Na druhej strane však vzrástli náklady spojené s financovaním, čo malo za následok medziročný pokles čistých úrokových výnosov o 3,3 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 1,2 % na 22,5 mil. eur. Najvýznamnejší podiel tvorili poplatky za vedenie účtov a platobný styk.

Prevádzkové náklady skupiny ČSOB boli vyššie o takmer 5 %, a to predovšetkým kvôli bankovému odvodu. Bez zarátania tohto negatívneho vplyvu je vývoj prevádzkových nákladov podľa ČSOB stabilný a odráža dlhodobé zefektívnenie využívania zdrojov a optimalizáciu procesu riadenia výdavkov. Vývoj opravných položiek a rezerv bol podľa vyjadrení skupiny pozitívny, medziročne poklesli o 57 % ako výsledok obozretnej úverovej politiky banky a konzervatívnej tvorby opravných položiek a rezerv v minulých rokoch.

Konsolidovaná bilančná suma bola na konci júna v objeme 5,798 mld. eur a medziročne sa znížila o 0,3 %. Skupina zaznamenala v oblasti úverov poskytnutých klientom medziročný nárast o 7,4 % na 3,993 mld. eur. Pod tento výsledok sa podpísal podľa ČSOB predovšetkým zvýšený záujem o úvery na bývanie, ktoré vzrástli o viac ako 12 %, a tiež komerčné úvery poskytované firemnej klientele s nárastom o 6 %. Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli o 11,5 % na 3,815 mld. eur. Objem finančných prostriedkov na termínovaných účtoch medziročne vzrástol o viac ako 82 %.

Samotná ČSOB dosiahla polročný zisk 34,6 mil. eur pri medziročnom znížení o takmer polovicu. Rozdiel medzi konsolidovanými a individuálnymi výsledkami vzniká podľa vyjadrení ČSOB pre konsolidačné úpravy, pričom v tomto roku to bolo vyplatenie dividendy od dcérskych spoločností, no žiadna z dcér v skupine nevykázala stratu. V rámci medziročného porovnania individuálneho zisku vzniká rozdiel predovšetkým pre vyššie dividendy, ktoré dcérske spoločnosti banke vyplatili v prvom polroku minulého roka v sume 44,1 mil. eur. V prvom polroku tohto roka vyplatili dcéry banke dividendy za 11,4 mil. eur.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.