Výber

Prajete si byť poistený iba rizikovým životným poistením, alebo má Vaše životné poistenie obsahovať aj sporiacu zložku? V tom prípade pôjde o kapitálové životné poistenie.
Pokiaľ máte záujem o kapitálové životné poistenie, akým spôsobom sa má zhodnocovať Vaša kapitálová rezerva, teda sporiaca zložka Vášho poistenia? Klasicky, teda nerozhodujete o umiestnení týchto rezerv alebo podielovými investíciami, keď máte možnosť spolurozhodovať o umiestnení.
(Pokiaľ nebudete sporiť, nechajte.)
Veľmi žiadané je poistenie pre prípad civilizačných chorôb. V prípade, že Vám bude diagnostikovaná niektorá závažná choroba, ktorá bude uvedená v poistnej zmluve, poisťovňa Vám vyplatí dojednanú poistnú čiastku, aby ste mohli hradiť napríklad nadštandardné formy liečenia. Zahrnúť?
Zrejme v žiadnom životnom, prípadne dôchodkovom nebo rentovom poistení by nemalo chýbať úrazové pripoistenie. Teda pripoistenie pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom, pripoistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom a niektorá z foriem náhrady ušlej mzdy, v prípade pracovnej neschopnosti, ktorú spôsobil úraz. Jedná sa o pripoistenie denného odškodného, alebo telesného poškodenia. Malo by byť úrazové pripoistenie jednou zo zložiek Vášho poistenia?
Niektoré poisťovne umožňujú prepojiť životné poistenie s iným finančným produktom, najčastejšie so stavebným sporením alebo životným poistením.