Životné poistenie ako forma ukladania peňazí

Základným zmyslom životného poistenia je chrániť blízkych poisteného pre prípad neočakávanej tragickej udalosti. Ale kapitálové životné poistenie má ešte jednu pozitívnu vlastnosť. Celé poistné nie je spotrebované na krytie rizika, ale časť sa odloží na tzv. kapitálové rezervy, ktoré sa akumulujú a poisťovňa alebo ňou poverená inštitúcia s nimi ďalej pracuje a zhodnocuje ich. Tým si poistený vytvára finančné prostriedky do budúcnosti - sporí. Naviac možno túto kapitálotvornú zložku životného poistenia posilovať tzv. mimoriadnymi vkladmi. A aj na tieto vklady sa vzťahujú všetky výhody, ako na kapitálovú zložku kapitálového životného poistenia.

Spôsoby investovania kapitálových rezerv

Poisťovňa musí so zverenými prostriedkami nejakým spôsobom pracovať, zhodnocovať ich, aby mohla svojim klientom pripisovať úroky. Akým spôsobom teda poisťovne s kapitálovými rezervami pracujú? Rozoznávame dva základné spôsoby, ako môžu poisťovne investovať sporiacu zložku. A to buď takzvane "klasicky", alebo "podielovými investíciami".

Zhodnocovanie kapitálových rezerv klasicky

Čo to znamená, keď sa dozviete, že vaša kapitálová rezerva bude zhodnocovaná klasicky? To znamená, že nositeľom investičného rizika bude poisťovateľ, teda poisťovňa s ktorou ste si dojednali poistenie. Ona bude zodpovedať za to, že vám bude každý mesiac pripisované určité zhodnotenie. A minimálna výška tohoto zhodnotenia je vopred stanovená. Ale zároveň iba poisťovňa určuje, do čoho a ako budú kapitálové rezervy investované.

Jedná sa na Slovensku o najčastejší spôsob, ako sú zhodnocované prostriedky klienta. Takto sa investuje pri tradičných životných poisteniach, univerzálnych kapitálových životných poisteniach.

Zhodnocovanie kapitálových rezerv podielovými investíciami

Pokiaľ budú vaše prostriedky zhodnocované podielovými investíciami, znamená to že nositeľom investičného rizika je poistník, teda vy alebo ten, kto hradí poistné za poistnú zmluvu, ktorou ste poistený. Poisťovňa väčšinou negarantuje žiadny výnos, ale poistník si sám určuje akými investíciami budú kapitálové rezervy zhodnocované.

Zhodnocovanie prostriedkov klienta podielovými investíciami je na Slovensku menej častý spôsob. Takto sa zhodnocujú rezervy iba pri variabilných univerzálnych kapitálových životných poisteniach.

Ak vás zaujímajú bližšie údaje, ako napríklad o koľko percent sú Vaše prostriedky zhodnocované, s akým rizikom, ako možno s kapitálovými rezervami, ktoré sú takto investované nakladať, kliknite tu.