Životné poistenie

Životné poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť dohodnuté poistné plnenie v prípade smrti poisteného alebo dožitia dohodnutého veku alebo po uplynutí poistnej doby. Poistník je povinný platiť poistné v pravidelných splátkach – bežné poistné (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne) alebo jednorazovo pri uzavretí poistnej zmluvy.

Pre koho je životné poistenie určené?

Pre každého, kto potrebuje zabezpečiť svojich blízkych a seba pre prípad neočakávaných alebo plánovaných udalostí.

 • Zabezpečenie rodiny po smrti  jej živiteľa;
 • Finančná výpomoc v prípade vážnej choroby, úrazu  alebo invalidity;
 • Prilepšenie k starobnému dôchodku;
 • Zaistenie úveru, pôžičky a iných dlžôb;
 • Financovanie štúdia detí;
 • Zabezpečenie vena
 • Financovanie bývania

Kto je účastníkom životného poistenia?

V životnom poistení vystupujú títo účastníci:

 • Poisťovňa – právnická osoba podľa zákona o poisťovníctve, ktorá kryje riziká, spravuje peniaze poisteného a v prípade poistnej udalosti má povinnosť vyplatiť poistné plnenie;
 • Poistník – osoba alebo organizácia, ktorá uzatvára poistnú zmluvu životného poistenia s poisťovňou a má povinnosť platiť poistné;
 • Poistený – osoba, na ktorej život, zdravie, úraz alebo invaliditu sa poistenie vzťahuje, väčšinou je totožný s poistníkom, má právo na poistné plnenie s výnimkou prípadu vlastnej smrti;
 • Oprávnená osoba – osoba alebo organizácia, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného a je uvedená v poistnej zmluve. Pokiaľ oprávnená osoba nie je menovaná v poistnej zmluve, právo na poistné plnenie majú osoby podľa pravidiel uvedených v § 817 a § 818 občianskeho zákonníka.

Ako uzavrieť životné poistenie?

Životnému poisteniu by malo predchádzať dôsledné zisťovanie a zohľadnenie vašich poistných potrieb. K uzavretiu poistnej zmluvy životného poistenia si zavolajte na pomoc profesionálneho poisťovacieho agenta. Ako zistíte, či je agent na úrovni? Je dôležité, aby vykonával svoju prácu ako hlavnú činnosť.

Správne navrhnutie životného poistenia musí počítať najmä s týmito skutočnosťami:

 • Výška vašich dlhov – hypotéky, spotrebné úvery, leasingy, kreditné karty, atď.;
 • Mesačné pravidelné výdavky domácnosti;
 • Pracovná činnosť – rizikové povolanie, časté cestovanie autom
 • Šport a rizikové činnosti – adrenalínové športy alebo aktívne športovanie, pilotovanie lietadla a podobne.
 • Plánovanie investícií – bývanie, štúdium detí, kúpa auta a podobne;
 • Sporenie na starobný dôchodok

Vhodné životné poistenie si môžete navrhnúť prostredníctvom kalkulačky.

Aké životné poistenie mám uzavrieť?

Pre každého je vhodný iný typ životného poistenia:

 • Rizikové životné poistenie je poistenie pre prípad smrti bez sporenia, pričom celé poistné sa spravidla spotrebuje na riziko. Tento typ poistenia je vhodný pre poisteného, ktorý sa chce poistiť na vysoké sumy za primerané peniaze, napr. z dôvodu zabezpečenia úveru – variant s klesajúcou poistnou sumou v prípade smrti (poistné krytie z roka na rok klesá s klesajúcou dlžobou).
 • Kapitálové životné poistenie je „sporenie prostredníctvom poistky“ so zaručenou úrokovou sadzbou, ktorou sa úročí poistná rezerva a nazýva sa technická úroková miera. Výška technickej úrokovej sadzby sa nemení počas celej poistnej doby. Kapitálové životné poistenie má tieto základné varianty:
  - Kapitálové poistenie pre prípad dožitia obsahuje len sporenie a v prípade smrti bude vyplatené len doteraz zaplatené poistné;
  - Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia – poistnou udalosťou je smrť poisteného alebo dožitie konca poistnej doby (zmiešané životné poistenie);
  - Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia obsahuje okrem krytia smrti poisteného aj možnosť výplaty poistnej sumy rozdelených do niekoľkých častí pri dožití dohodnutých rokov od začiatku poistenia. Používa sa tiež na financovanie bývania pri zaistení a postupnom splácaní hypotéky.
 • Investičné životné poistenie kombinuje poistenie s investíciami do podielových fondov. Poistník nakupuje tzv. podielové jednotky dohodnutých podielových fondov, pričom poistenie pre prípad smrti môže alebo nemusí byť priamo zakalkulované v poistnom. Poistený si sám zvolí investičnú stratégiu, môže realizovať mimoriadne vklady, prípadne čiastočné odkupy podielových jednotiek.

Pripoistenie k životnému poisteniu

K životnému poisteniu si môžete dojednať celý rad pripoistení. Najčastejšie z nich sú:

 • Pripoistenie pre prípad smrti nad rámec hlavného životného poistenia. Smrť z akýchkoľvek príčin sa pripoisťuje väčšinou ako poistenie úveru, používa sa variant krytia s klesajúcou poistnou sumou.
 • Úrazové pripoistenie pre prípad smrti, trvalých následkov, drobných úrazov, poúrazovej hospitalizácie, a podobne.
 • Pripoistenie práceneschopnosti v prípade choroby alebo úrazu – pripoistenie k nemocenským dávkam zo Sociálnej poisťovne. Poistený má právo na odškodné pri chorobe alebo úraze a následného „vypísania“ na PN.
 • Pripoistenie kritických chorôb – poistený dostane od poisťovne jednorazové plnenie v prípade zistenia jednej z vymenovaných civilizačných chorôb, napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, slepota, hluchota, amputácia končatín, mozgová encelalitída a podobne.
 • Pripoistenie invalidity – ak Sociálna poisťovňa prizná poistenému plný invalidný dôchodok kvôli chorobe alebo úrazu, vzniká poistenému nárok na plnenie buď jednorazovo alebo formou tzv. dočasného dôchodku, vyplácanému spravidla do konca poistnej doby.
 • Pripoistenie chirurgického zákroku – v prípade operácie z dôvodu choroby alebo úrazu odškodňuje poisteného jednorazovou sumou, stanovenou v oeňovacích tabuľkách poisťovne.
 • Pripoistenie nezamestnanosti kompenzuje poistenému výpadok príjmu, keď sa ocitne na úrade práce.

Výpoveď životného poistenia

Životné poistenie je možné zrušiť len zo strany poistníka. Poisťovňa nesmie zrušiť životné poistenie, čím občiansky zákonník zaručuje ochranu poisteného.

Životné poistenie môže predčasne zaniknúť výpoveďou, v prípade rezervotvorného poistenia ide väčšinou o nevýhodný krok, ktorý má obyčajne za následok dosť veľkú finančnú stratu. Dôvodom je spôsob výpočtu nákladov spojených s uzavretím a správou životného poistenia, ktoré sú rozložené na veľa rokov, poisťovňa v prípade predčasného zrušenia poistnej zmluvy si chce tieto náklady kompenzovať formou zrážok z odkupnej hodnoty. 


Autor: Peter Šimko