Ako si vybrať životné poistenie?

Výberu optimálneho programu životného poistenia venujte dostatočný čas a pozornosť, pretože ide o „beh na dlhú trať“, životné poistenie sa uzatvára najmenej na 10 rokov, väčšinou až do dôchodkového veku. Dobré dôvody na dlhodobé nastavenie poistnej doby sú najmä:

  • Životné poistenie so sporením (kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie) sa väčšinou neoplatí rušiť, čo súvisí s nákladmi na uzavretie poistnej zmluvy, rozloženými na dlhé roky, ktoré vám pri predčasnom zrušení poistnej zmluvy poisťovňa vyúčtuje formou zrážok z odkupnej hodnoty – dostanete späť omnoho menej peňazí ako ste nasporili.
  • Keď sa rozhodnete dojednať životné poistenie len napr. na 5 rokov, po uplynutí poistnej doby budete chcieť pravdepodobne uzavrieť novú poistnú zmluvu. Poistné bude určite vyššie, pretože budete starší(ia) a cena životného poistenia je výrazne závislá od vstupného veku poisteného. Okrem toho môžete medzičasom ochorieť a poisťovňa po oceňovaní vášho zdravotného stavu bude kalkulovať poistné s prirážkou alebo vás odmietne poistiť, keď vyhodnotí riziko ako neprijateľné. Naopak, keď uzavriete poistnú zmluvu na 30 rokov a po niekoľkých rokoch ochoriete, poisťovňa zo zákona nemôže poistnú zmluvu zrušiť, ste takto chránený(á) až do dohodnutého konca poistenia.

Výber poisťovacieho agenta

Pred uzavretím životného poistenia si predovšetkým nájdite dobrého profesionálneho poisťovacieho agenta, nie kohokoľvek z rodiny alebo kamaráta, čo to začal práve robiť pre nejakú pyramídovú spoločnosť a zatiaľ nič o tom nevie. Pri výbere poisťovacieho agenta (oficiálne finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia) môžete použiť test.

Zistenie poistných potrieb

V spolupráci s vaším agentom by ste si mali na začiatku vyjasniť vaše poistné potreby, k čomu slúži analýza potrieb. Nie je to žiadna veľká veda, jednoducho si napíšte na papier svoje príjmy a svoje výdavky, zostatky svojich dlhov a vyčíslite svoje finančné plány, najmä dlhodobé investície. Na konci analýzy by ste si mali vybrať riziká a poistné sumy, ktoré vám zabezpečia ochranu vašich príjmov a zaistenie vašich dlhov.

Premyslite si, koľko peňazí budete potrebovať, keby ste sa stali plne invalidný(á). Štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne vám vymeria invalidný dôchodok, ktorý je len malým zlomkom vášho posledného príjmu, rozdiel medzi posledným príjmom a dávkou od štátu je možné kompenzovať súkromným pripoistením.

Rovnako prídete o peniaze aj pri dlhodobej práceneschopnosti, kedy dostávate od štátu len nemocenské dávky.

Ak chcete ísť cestou investičného životného poistenia, mali by ste zistiť svoj investičný profil, čiže do akého rizika ste ochotný ísť, či ste skôr konzervatívny alebo odvážny investor, ochotný znášať aj prípadné straty.

Stanovenie poistných súm

Po predchádzajúcej analýze poistných potrieb si určite rozsah a výšku poistnej ochrany za primerané peniaze. Začnite od najdôležitejšieho poistenia pre prípad smrti, poistná suma by mala byť súčtom zostatku vašich dlhov a bežných výdavkov domácnosti za najmenej 2 roky. Podľa iného prístupu by ste mohli kalkulovať s čistým príjmom za 2 až 5 rokov.

Napr. keď beriete hypotéku na byt vo výške 50 000 €, máte manželku(a) na materskej (rodičovskej) dovolenke s dvomi malými deťmi, čistý príjem domácnosti je 1000 €, mali by ste sa poistiť ako živiteľ rodiny pre prípad smrti najmenej na poistnú sumu 70 000 €, aby v prípade tragickej udalosti vašich blízkych nevyhodili na dlažbu. Ihneď po vašej smrti poisťovňa za vás zaplatí hypotéku a niečo zostane manželke(ovi) aj deťom na pohodlné prežitie 2 rokov.

K poisteniu pre prípad smrti vyberte vhodné pripoistenia. Ak pracujete manuálne, často cestujete autom alebo športujete, má význam uvažovať o úrazovom pripoistení. Čím máte vyšší príjem v zamestnaní alebo podnikaní, o to väčší význam má krytie zdravotných a nemocenských rizík – pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie invalidného dôchodku alebo denné odškodné pri  práceneschopnosti.

Určenie poistného za životné poistenie

V prvom rade si rozmyslite, koľko peňazí zo svojho zárobku by ste mohli každý mesiac pohodlne odložiť nabok. Ide o dohodobú poistnú zmluvu, preto poistné by nemalo presiahnuť desatinu vašich príjmov, to však závisí od zvoleného typu životného poistenia, či je rizikové alebo so sporením. Ďalším faktorom je vstupný vek. Platí, že mladý človek môže platiť podstatne menej pri pomerne vysokej poistnej ochrane a nasporí si na konci poistnej doby slušný kapitál, na druhej strane človek po päťdesiatke má vysoké rizikové poplatky a chce stihnúť do dôchodku nasporiť slušnú sumu, preto musí s ohľadom na zvolenú poistnú ochranu platiť viac.

Pozor na poplatky!

Pri výbere konkrétneho produktu životného poistenia si dajte pozor na poplatky. Niektoré poisťovne majú poplatky zakalkulované v poistnom, iné priznávajú len časť poplatkov a sú aj také, čo uvádzajú poplatky v poistnej zmluve formou osobitných poistných podmienok. Poplatky pri životnom poistení slúžia na úhradu nákladov spojených s uzavretím, správou poistenia, rizikom a podobne.

  • Poplatky spojené s uzavretím poistenia – poistník platí najmä províziu finančného agenta a administratívne náklady.
  • Administratívne poplatky slúžia na úhradu nákladov na správu poistenia.
  • Poplatky za správu aktív pri investičnom životnom poistení súvisia s investovaním poistného do podielových fondov.
  • Poplatky z podielu na prebytku – ide o administratívny poplatok pri kapitálovom životnom poistení z podielu na výnosoch z rezerv poistného.
  • Poplatok pri mimoriadnom vklade poistného – platí sa zo sumy jednorazového mimoriadneho poistného, zaplateného v priebehu poistenia.
  • Poplatok za odkup – v prípade čiastočného alebo úplného odkupu, prípadne pôžičky z hodnoty poistenia si môže poisťovňa účtovať administratívny poplatok.
  • Rizikové poplatky – poisťovňa osobitne kalkuluje rizikové poplatky za hlavné životné poistenie a pripoistenia.

Uzavretie poistnej zmluvy

Keď si vyberiete dobrú kombináciu ceny a rozsahu poistenia, dajte si predložiť a dôkladne si preštudujte návrh poistnej zmluvy a poistné podmienky. Poistná zmluva životného poistenia sa skladá z návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, ktorý okrem vašich osobných údajov obsahuje zvolené parametre poistenia – začiatok a koniec poistenia, spôsob platenia, poistné sumy pre hlavné poistenie a pripoistenia, lehotné poistné, prirážky a zľavy a ďalšie ustanovenia poistnej zmluvy, ďalej zo všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní, prípadne osobitných poistných podmienok. Zmluva môže obsahovať aj rôzne prílohy, dodatky a informačné dokumenty. Trvajte na tom, že chcete dostať kompletné podmienky zmluvy. Oplatí sa všetky dokumenty dať posúdiť právnikovi. V prípade akejkoľvek pochybnosti alebo keď niečomu nerozumiete, dajte si všetko vysvetliť poisťovaciemu agentovi.

Autor: Peter Šimko, www.poistenie.sk