Život vo dvojici

Dvaja ľudia, ktorí spolu žijú, môžu spoločným sporením či naopak žiadosťou o úver dosiahnuť lepšie podmienky, ako keby tak urobili každý zvlášť. Predtým by si však mali premyslieť i dôsledky prípadného rozchodu a možným problémom predísť predmanželskou zmluvou.

Spoločný bežný účet môže na poplatkoch za vedenie účtu a transakcie ušetriť až niekoľko sto korún ročne. Rovnako spoločne sporené úspory môžu byť vďaka svojej výške úročené lepšie než na jednotlivých účtoch. Pri investovaní do otvorených podielových fondov možno dosiahnuť nižšie vstupné poplatky. Dvojici, žiadajúcej spoločne o úver, stačí dosahovať nižšie príjmy než jednotlivci, aby splnila podmienky banky na poskytnutie úveru.

Založenie rodiny so sebou prináša zodpovednosť za zaistenie detí v prípade dlhodobej choroby či úmrtia niektorého z partnerov. Pomôcť zaistiť rodinu pre nepredvídané životné situácie vám môže životné poistenie. Ide vlastne o sporenie a poistenie zároveň: časť poistného kryje riziká a časť je investovaná. Obe zložky sú vyvážené tak, aby poistná zložka nespotrebovala príliš a zostalo dosť aj na dlhodobé sporenie.

Predmanželská (manželská) zmluva

Inštitút predmanželskej zmluvy (manželská zmluva) neexistuje v SR a ani ho slovenský právny poriadok nepozná.

Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) môže vzniknúť len medzi manželmi. Vznik BSM spadá do okamihu uzavretia manželstva.

Do BSM nepatrí:

  1. veci získané darom,
  2. veci získané dedením,
  3. nehnuteľnosti získané v reštitúcii,
  4. veci osobnej povahy alebo veci, ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Obdobne sa môžu dohodnúť aj na správe spoločného majetku. Manželia tiež môžu uzavrieť dohodu s tým, že BSM vznikne až momentom zániku manželstva musí smerovať do budúcna. Toto znamená, že zánikom manželstva sa majetok nadobudnutý jedným z manželov dáva do spoločného majetku manželov. Na tieto dohody sa vyžaduje forma notárskej zápisnice. Pokiaľ jeden z manželov chce aby majetok napr. ktorý nepatrí do BSM patril do spoločné majetku manželov treba urobiť túto dohodu ešte pre úkonom, ktorého sa to týka. Napr. pokiaľ jeden z manželov vie, že niečo zdedí musia uzavrieť túto dohodu pred notárom ešte pred zdedením. Poplatok notárovi sa rozlišuje podľa hodnoty majetku, vyjadruje sa v percentách a zvyčajne ide o tisíce korún. Veci v BSM užívajú manželia spoločne a spoločne tiež znášajú náklady s tým spojené.

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch.

Možnosti zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

  1. zánikom manželstva ( smrť, vyhlásenie za mŕtveho, rozvod)
  2. na základe žiadosti jedného z manželov pokiaľ druhý začne podnikať a je živnostník (ručenie celým majetkom), jeden z manželov, ktorý nepodniká má právo požiadať súd o zrušenie BSM a súd musí žiadosti vyhovieť. Pokiaľ podnikajú oboja môže požiadať každý z nich.Na základe žiadosti pokiaľ jeden z manželov sa správa proti dobrým mravom ( napr. je gambler alebo opilec) súd môže žiadosti o zrušenie BSM vyhovieť.
  3. Pokiaľ je na majetok jedného z manželov uvalený trest prepadnutia majetku alebo uvalený konkurz, druhý z manželov môže požiadať súd o zrušenie BSM.

Ak počas manželstva zaniklo BSM obnoviť sa môže opäť rozhodnutím súdu na návrh.

Po zániku manželstva zanikne aj BSM. Manželia si musia vysporiadať majetok. Ak tak neurobia do 3 rokov po zániku manželstva dohodou alebo nebol podaný návrh na súd aby on rozdelil majetok berie sa nasledovné: Veci hnuteľnej povahy a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi prechádzajú do vlastníctva jemu.

V závete možno aj manželku vydediť. Pokiaľ neexistuje závet zo zákona môže dediť aj osoba, ktorá žila aspoň po dobu 1 roka pred smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti s ním.