Životné poistenie pre deti

Pre kohoAko dlhoRizikoVýkonnosťLikvidita
rodičia a príbuzní detí vo veku 0 - 17 rokov5 - 20 rokovnízkestrednánízka

Cieľom je vytvorenie úspor pre dieťa a súčasne jeho poistenie pre prípad straty jedného alebo obidvoch rodičov. Varianty jednotlivých poisťovní sa líšia v detailoch, princíp však zostáva rovnaký. Poistenie môže dieťaťu dojednať ktokoľvek niekoľko týždňov až mesiacov (podľa podmienok poisťovne) po narodení dieťaťa. Súčasne s dieťaťom môže byť poistený jeden alebo obaja rodičia.

Ten, kto dojednal poistenie, platí v pravidelných intervaloch poistné (tzv. lehotné poistné), prípadne môže zložiť poistné naraz. Ak sa stane v dobe platnosti zmluvy poistený rodič invalidným alebo zomrie, začne poisťovňa vyplácať dieťaťu dôchodok, naviac na seba preberá povinnosť platiť poistné. Potom, čo dieťa dovŕši 18 rokov (alebo vyššieho veku stanoveného v zmluve), je mu vyplácaná poistná čiastka zvýšená o podiely na výnosoch. Ďalšou možnosťou je renta vyplácaná po stanovenom období.

Bezdetná teta dojedná životné poistenie pre svoju neter a jej matku. Dieťa sa narodilo v tomto roku a poistná zmluva sa uzatvára na 18 rokov a na poistnú čiastku 100 000 slovenských korún. Teta platí mesačne 400 Sk poistné. Osemnásť rokov potom, čo bola uzatvorená zmluva, bude neteri vyplatených 100 000 slovenských korún plus podiely na výnosoch. Pokiaľ by v priebehu zmluvy došlo k úmrtiu matky dieťaťa, začne poisťovňa neteri vyplácať 2% z poistnej čiastky mesačne (v našom prípade 2000 Sk), a to až do jej osemnástich narodenín. Súčasťou poistenia je aj úrazové pripoistenie dieťaťa, z ktorého je poskytované plnenie v prípade úrazu alebo smrti dieťaťa.