Stručný prehľad možností využitia úverov

Nasledujúci zoznam je stručným prehľadom možností využitia úverov poskytnutých účastníkom stavebného sporenia.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
A architekt (honorár)
B bezpečnostné dvere, zariadenie (zabezpečenie proti vlámaniu, pokiaľ je v budove trvalo inštalované)
búranie (pokiaľ súvisí s výstavbou domu či bytu)
budova slúžiaca na bývanie (i s nebytovým priestorom, pokiaľ čiastka úveru zodpovedá nákladom na časť slúžiacu na bývanie; náklady na zaobstaranie zahŕňajú kúpu a výstavbu)
byt vo vlastníctve (náklady na zaobstaranie zahŕňajú kúpu a výstavbu)
bytové jadro (úprava, vymurovanie, prestavba apod.)
C civilná ochrana (priestory; náklady možno zahrnúť iba pokiaľ sú súčasťou obytného domu)
D demoličné náklady
digestor
družstevný byt (náklady na získanie členského podielu či odkúpenia do vlastníctva)
dvere (oprava, nátery apod.)
E elektrina (zavedenie)
etážové kúrenie
F fasáda (na okrasné účely nemožno)
G garáž, garážové stojisko (náklady na stavbu alebo kúpu, pokiaľ je obstaranie garáže spojené s uspokojením bytovej potreby, nemusí stáť na rovnakom pozemku; menšia vzdialenosť je prípustná); maximom sú 2 garáže či garážové stojiská na 1 byt
geometrické zameranie stavby
H honorár architektovi
I izolačné práce (zvukové a tepelne izolačné)
izolačné okná
J jadro bytové (úprava, prestavba, vymurovanie apod.)
K kachle
kanalizácia (prípojka či napojenie na kanalizáciu)
krb
kolaudačný poplatok
kúpeľňa (zriadenie, údržba)
kúpa (domu, bytu, pozemku, vrátane viacúčelových budov, pokiaľ je úver použitý len na ich obytnú časť)
kotol ústredného (etážového) kúrenia
kuchynská linka so sporákom a digestorom (digestorom (pokiaľ tvorí trvalú súčasť bytu (stavby), ostatné elektrospotrebiče nemožno)
kúrenie (modernizácia, zriadenie)
M maľovanie
materiál stavebný (zaobstaranie)
medzipodlažie, medzistrop
meracia a regulačná technika
modernizácia (domu, bytu)
N nábytok pevne zabudovaný
nátery okien, dverí
napojenie na kanalizáciu, napojenie na inžinierske siete (iba časť zodpovedajúca obytnej časti)
nebytové priestory, pokiaľ je financovaná obytná časť
notárske poplatky
O obnova fasády (len pokiaľ sa jedná o údržbu, na okrasné účely nemožno)
ochrana proti vlámaniu
okná izolačné
omietky vnútorné, vonkajšie
opatrenie na úspory tepla, vody, elektriny
oplotenie pozemku
P plánovacie a projekčné práce
plot
plyn (prípojka)
poplašné zariadenia
podlahová krytina, koberce, linoleum, dlažba ((len náhrada obvyklej podlahovej krytiny; v žiadnom prípade výmena iného volne položeného koberca)
pozemok (kúpa stavebného pozemku; až do výšky podielu kúpnej ceny, ktorý pripadá vo viacúčelovo užívaných objektoch na obytnú časť (v žiadnom prípade prikúpenie záhrady apod.)
požiarne zabezpečenia
projektové náklady
priestory pre civilnú ochranu
protihluková izolácia
prestavba
prístavba
prípojky (náklady)
príspevok na opatrenie náhradného bývania
R radiátory
remeselnícke práce
renovácia domu, bytu
regulačná a meracia technika (ak slúži na úspory tepla, vody a iných nákladov na bývanie)
rozvody elektriny, plynu, sanitárne rozvody
S sanitárne zariadenia (WC, vaňa, umývadlo, sprchový kút, batérie)
sauna
septik (žumpa)
sprchovací kút
stavebný materiál (zaobstaranie)
stavebné náklady
stavebný pozemok (pozemok (vo viacúčelovo užívaných objektoch do výšky podielu kúpnej ceny, ktorý pripadá na obytnú časť)
stavenisko (náklady na zariadenia)
studňa
T teplá voda (náklady na zariadenia)
U údržba (v žiadnom prípade práce len za účelom skrášľovania)
údržba okien a dverí, balkónu, terasy
úhrada nájomného (nákladov na získanie alebo úpravu bytu, pokiaľ sú tieto náklady vysporiadané formou zníženia nájomného)
úhrada nákladov na opravu spoločných častí družstevných domov formou mimoriadneho zvýšenia nájomného
úhrada zjednaného vyrovnania za prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve za predpokladu, že s nadobúdateľom bude uzavretá nájomná zmluva
úhrada záväzkov (úverov na výstavbu, kúpu bytu, stavby na bývanie)
umývadlo
úprava okolia stavby, pokiaľ súvisí s bytovou potrebou (záhrada)
úprava vonkajšia, vrátane plotu
ústredné kúrenie
V vaňa
vedľajšie náklady na stavbu
vstavaný nábytok (ak je podstatnou súčasťou budovy a nemožno ho premiestniť na iné miesto)
vodovodná prípojka (zavedenie vody)
výmena okien
vymeranie, zameranie pozemku
výstavba (domu, bytu, garáže - vrátane druhej garáže)
výťah (náklady na výstavbu)
Z zabezpečenie proti vlámaniu
zabezpečenie požiarne
záhrada (náklady na úpravu alebo zriadenie, vrátane oplotenia - pokiaľ bolo vyvolané stavbou domu či bytu, v žiadnom prípade úžitková záhrada)
zámena záväzkov (použitie na splatenie menej výhodných záväzkov, ktorými bola či je financovaná bytová potreba)
zameranie stavby
zavedenie elektriny, vody, plynu, kanalizácie
zariadenie staveniska (náklady)
zimná záhrada (náklady)
zariadenie vecného bremena
zriadenie kúrenia
zriadenie WC, kúpeľne
zvuková izolácia
Ž žumpa (septik)
žalúzie (horizontálne)
N
e
m
o
ž
n
o
hodnotu vlastnej práce
náklady na prikúpenie pozemku (záhrady)
zariadenie bytu (nábytok)
lustre
voľne položené podlahové krytiny
nebytové priestory
garniže
záclony
vertikálne žalúzie
elektrospotrebiče
nábytok
stavebné náradie