Nepridávajte si zbytočné problémy

Povinné zmluvné poistenie je pomerne nový pojem. Ak o ňom ešte veľa neviete a chcete si ušetriť zbytočné problémy, prečítajte si čo by ste o ňom mali vedieť a čo by ste nemali zabudnúť urobiť.

Problém: pôvodný držiteľ na svojom dopravnom inšpektoráte síce vozidlo odhlási, ale nový držiteľ, snáď aby ušetril správny poplatok (obvykle 300 Sk), už vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte neprihlási. Takýmto zábudlivcom je možné udeliť pokutu až do výšky desať tisíc korún.
Riešenie: Náprava je pomerne jednoduchá, pretože novému držiteľovi stačí zájsť na svoj dopravný inšpektorát podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla a prevod vozidla dokončiť.

Problém: predaj vozidla inému držiteľovi, ale úplne bez odhlásení na dopravnom inšpektoráte. Tento prípad je veľmi nebezpečný pre pôvodného držiteľa, pretože v evidencii polície je ako majiteľ stále vedený on a v prípade, že nový držiteľ nesplní svoju povinnosť a nezjedná poistenie, môže byť pokutou a povinnosťou doplatiť poistenie aj za uplynulé roky postihnutý práve pôvodný držiteľ. Riziko avšak nesie aj nový držiteľ, pretože pôvodný majiteľ môže v obave pred možným postihom vysokou pokutou vozidlo na dopravnom inšpektoráte trvale vyradiť z premávky. To so sebou nesie stratu technickej spôsobilosti vozidla k prevádzke na pozemných komunikáciách a jej opätovné získanie je predovšetkým u starších vozidiel veľmi obtiažne.
Riešenie: V tomto prípade doporučujeme novému držiteľovi vozidla, aby kontaktoval pôvodného (zapísaného) držiteľa za účelom riadneho prevodu vozidla na dopravnom inšpektoráte. Ak očakávate problémy, veďte akékoľvek jednania písomne doporučenými listami, aby bolo možné preukázať, kedy ku ktorému kroku došlo.

Problém: vozidlá, ktoré po smrti ich zaevidovaného držiteľa ich dedič stále prevádzkuje, ale nevykonal na dopravnom inšpektoráte prevod vozidla na svoju osobu. Pritom, ak sa jedná o dedičstvo, je prevod vozidla oslobodený od poplatku.
Riešenie: V takýchto prípadoch je potrebné vozidlo čo najrýchlejšie previesť na dedičov vozidla a uzavrieť zmluvné poistenie na nového majiteľa.

Problém: vozidlá, ktoré už fyzicky neexistujú, ale ich držitelia si nenašli čas, aby vozidlo na dopravnom inšpektoráte trvale vyradili z prevádzky. Pritom tento úkon sa nijako nezpoplatňuje - je (s výnimkou v radoch strateného času) zadarmo.
Riešenie: Tu je nevyhnutné, aby držiteľ na dopravnom inšpektoráte vozidlo trvale vyradil z prevádzky.

Cesta na dopravný inšpektorát je samozrejme úradným jednaním, takže si nezabudnite všetky potrebné dokumenty a peniaze na kolky.

  1. Vždy si so sebou vezmite občiansky preukaz, bez neho sa nedá nikdy jednať.
  2. Ďalej potrebujete doklady vozidla, teda Technický preukaz motorového - prípojného vozidla a Osvedčenie o technickom preukaze (veľký a malý technický preukaz). Tieto doklady sa nepredkladajú iba v prípade straty alebo odcudzenia.
  3. Tabuľku resp. tabuľky štátnej poznávacej značky predkladáte len v prípade ich poškodenia alebo čiastočnej straty (to jest za účelom ich výmeny) a v prípade trvalého vyradenia vozidla z prevádzky (t.j. za účelom ich odovzdania).
  4. V prípade, ak za Vašu osobu jedná splnomocnenec, musíte ho vybaviť plnou mocou, ktorá musí obsahovať údaje o tom kto (splnomocniteľ), koho (splnomocnenec), k čomu (úkon, ktorý má byť vykonaný - napr. prevod vozidla) a s čím (presná identifikácia vozidla - štátna poznávacia značka, továrenská značka, typ, číslo karosérie - VIN, číslo motora) splnomocňuje.
  5. U osôb, ktoré jednajú za firmu, je takisto nevyhnutné predložiť Živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra - v tom prípade je potrebné splnomocnenie pre pracovníka, ktorý za firmu jedná.
  6. Nezabudnite, že na dopravnom inšpektoráte sa predkladajú vždy originály alebo úradne overené kópie dokladov a listín. To sa netýka dokladov vozidla a dokladov totožnosti, ktoré musia byť predkladané vždy v origináli!