Sedem dobrých rád o PZP

Nezabudnite:

  1. Uzavrite poistnú zmluvu o PZP zodpovednosti vozidla a zaplaťte poistné alebo dohodnutú splátku poistného najneskôr v deň prihlásenia motorového alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Vozidlo musí byť poistené nepretržite počas celej doby registrácie.
  2. Dôkladne si preštudujte poistnú zmluvu, vrátane poistných podmienok, zmluvných dojednaní, príloh a informačných dokumentov. Dajte si vysvetliť systém bonus – malus.
  3. Dbajte na pravidelné a včasné platenie poistného, pretože už 1 mesiac omeškania splátky je dôvodom zániku poistenia. Keď zabudnete zaplatiť a PZP zanikne pre nezaplatenie poistného, ste povinný(á) uzavrieť poistnú zmluvu v rovnakej poisťovne.
  4. Majte vždy pri sebe vo vozidle potvrdenie o poistení (bielu kartu), Záznam o dopravnej nehode, prípadne asistenčnú kartu a zelenú kartu pri ceste do zahraničia. Tieto dokumenty môže žiadať polícia pri bežnej cestnej kontrole.
  5. Ak spôsobíte nehodu, oznámte ju bez zbytočných odkladov poisťovni, najneskôr však do 15 dní, v prípade nehody v zahraničí do 30 dní. Ak je niekto zranený, volajte ihneď záchranku.  Zavolajte políciu, aby zadokumentovala škodu, vyhnete sa tým prípadným neskorším nedorozumeniam a dohadovaniam s inými účastníkmi nehody.
  6. Každý rok môžete podať výpoveď poistnej zmluvy o PZP, a to písomne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia.
  7. V prípade zmeny držiteľa v osvedčení o evidencii vozidiel, odhlásenia vozidla z evidencie alebo zmeny leasingového nájomcu PZP vozidla zaniká zo zákona. Oznámte túto skutočnosť poisťovni, priložte kópiu osvedčenia o evidencii a vráťte bielu a zelenú kartu.

Ďalšie informácie nájdete tu.