Komodity (CM)

Alpha coefficient - Alfa koeficient

   Je to koeficient, ktorý meria rozsah, v ktorom cenný papier prekračuje, alebo naopak nedosahuje návratnosť pri očakávanej úrovni rizika (meranej beta koeficientom). Investícia s pozitívnym alfa-koeficientom vykazuje väčšiu návratnosť, ako bolo predpokladané jej rizikovým stupňom (beta-koeficientom). Záporný alfa-koeficient má nižšiu návratnosť, než aká je predpokladaná jej rizikovým stupňom.

Auto and Truck Sales – Predaj automobilov a ťahačov
Dôležitosť (A-F): C-
Zdroj: jednotlivý výrobcovia automobilov, Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: Závisí od konkrétneho výrobcu. Od 1. do 3. pracovného dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Tento údaj mapuje mesačný predaj automobilov a ťahačov všetkých domácich výrobcov vozidiel. Je dôležitým indikátorom spotrebiteľského dopytu, pričom tvorí približne 25 % celkového maloobchodného predaja. Dopyt po automobiloch a ťahačoch zvykne citlivo pôsobiť na úrokové miery a vytvára tak zo sektora výroby automobilov hlavný indikátor obchodného cyklu. Každý výrobca oznamuje údaj individuálne. Je to zvyčajne počas prvých troch pracovných dní mesiaca. Po vyžiadaní jednotlivých výkazov Ministerstvom obchodu USA je vypočítaný celkový ročný predaj. Na tento údaj sa potom sústreďuje pozornosť kapitálového trhu.

Beta coefficient - Beta koeficient

   Je koeficient, ktorý meria nestálosť akcií vo vzťahu k celkovému akciovému trhu. Beta-koeficient S&P 500 je 1. Každá akcia, ktorá je nestálejšia ako celkový trh má beta-koeficient vyšší než 1. Ak je beta-koeficient nižší než 1, cenný papier je považovaný za stálejší, teda menej riskantný. Konzervatívni investori investujú do akcií s nízkymi beta-koeficientami, zatiaľ čo investori obľubujúci riziko investujú do akcií s vysokým beta-koeficientom

Bid and ask price - Ponuková a dopytová cena

   Sú kolektívne nazývané „kvóta", ponuka predstavuje najvyššiu cenu, za ktorú je nákupca ochotný kúpiť akciu, zatiaľ čo dopyt predstavuje najnižšiu cenu akceptovateľnú predajcom.

Business Invetories - Podnikové zásoby
Dôležitosť (A-F): C-
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: 8:30 ET, okolo 15. dňa každého mesiaca za predminulý mesiac
Bližšie informácie: http://www.census.gov/svsd/www/mtistext.html

   Ukazovateľ Podnikových zásob v sebe zahŕňa štatistiku predaja a stavu zásob vo všetkých troch etapách výrobného procesu - vo výrobe, veľkoobchode a u konečných predajcov. Všetky tri komponenty týkajúce sa predaja a dva komponenty týkajúce sa stavu zásob vo výrobe a veľkoobchode sa oznamujú ešte pred stavom Podnikových zásob. Samotné zverejnenie Podnikových zásob teda nemá na trh prakticky žiadny vplyv, pretože to jediné, čo prináša nové, je stav zásob konečných predajcov. Zásoby v agregátnej výške ale môžu ovplyvniť výhľad pre hrubý domáci produkt (GDP). Pomocou zmeny zásob je totiž možné dosahovať krátkodobú rovnováhu medzi dopytom a výrobou (ponukou statkov). Ak však dlhodobo dochádza k nahromadeniu zásob, je to signál o nedostatočne kúpyschopnom dopyte, teda možnej nadvýrobe a možnej ekonomickej recesii. Rastúce zásoby by pri stagnujúcom dopyte mali viesť k zníženiu priemyslovej produkcie a tým aj k miernemu ochladeniu ekonomiky. Zároveň s Podnikovými zásobami sa zverejňuje aj pomer zásoby/predaj (I/S - inventory-to-sales ratio). Uvedený indikátor nám udáva, ako dlho by sa mohli čerpať súčasné zásoby, keby predaj pokračoval v súčasnej výške. Relatívne nižší pomer I/S môže znamenať, že by výrobcovia mali zvýšiť produkciu a doplniť zásoby

Capacity Utilization

   Stupeň využitia výrobných kapacít

Certificate of deposit - Vkladové certifikáty

   Investícia zaistená Federálnou depozitnou poisťovacou korporáciou zaručuje špecifický kurz návratnosti za špecifických podmienok. Depozitné certifikáty ponúkajú banky a všeobecne sú považované za bezpečnú investíciu

Commerce Department

   Ministerstvo obchodu USA

Commission

   Je to odmena brokera za sprostredkovanie nákupu, alebo predaja akcií

Construction spending
Dôležitosť (A-F): D
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: 10:00 ET v prvý pracovný deň v mesiaci
Bližšie informácie: http://www.census.gov/prod/1/constr/c30/c30.html

   Výkaz výdavkov na výstavbu je rozdelený na výdavky na nové stavby rezidentov, nerezidentov a verejnosti. Zmeny pozorované mesačne spôsobujú nestálosť a preto je potrebné podriadiť tento výkaz značnej revízii. Práve z tohto dôvodu je dosah výsledkov daného výkazu na trh minimálny. Za dôležité sú považované len trendy, ktoré trvajú viac ako tri mesiace. Výdavkové položky sa uvádzajú v nominálnej aj reálnej (+inflácia) dolárovej hodnote. Reálnu hodnotu výdavkových položiek rezidentov a nerezidentov používajú ekonómovia na predpovedanie investičnej zložky štvrťročného HDP. Ročné percentuálne zmeny medzi štvrťročnými priemermi spomínaných zložiek zodpovedajú investíciám rezidentov a zmenám obchodnej štruktúry v účtoch HDP.

Consumer confidence

   Spotrebiteľské vedomie - Rada konferencie mesačne mapuje 5000 domácností, aby zistila úroveň spotrebiteľského vedomia. Táto správa môže byť veľmi dôležitá pri predpovediach neočakávaných zmien spotrebiteľského vzorca

Consumer Confidence - Spotrebiteľská dôvera
Dôležitosť (A-F): B-
Zdroj: Conference Board - Americký výskumný ústav vydávajúci správy o hospodárstve
Čas uverejnenia: 10:00 ET, posledný utorok v mesiaci za práve prebiehajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.tcb-indicators.org

   Index spotrebiteľskej dôvery signalizuje situáciu v domácnostiach a ich očakávania do budúcnosti. Počíta ho Conference Board na základe pravidelného prieskumu na vzorke päť tisíc domácností. Index by mal poskytovať informácie o budúcej zmene spotrebiteľského dopytu, ich nových trendoch a aj o vývoji hrubého domáceho produktu (GDP) ako celku. Avšak iba zmeny indexu v rozsahu minimálne päť percent bodov sú smerodajné. Index sa skladá z dvoch zložiek. 60 % tvoria očakávania domácností ohľadom budúceho vývoja. Zo 40 % je zastúpená súčasná dôvera. Očakávania sú teda chápané ako významnejší atribút celého indexu. Domácnosti svoje očakávania ohľadom budúcnosti formujú na základe svojich budúcich príjmov a dôvery, či si udržia alebo získajú prácu. V prípade, že je ich dôvera v tieto skutočnosti vysoká, očakáva sa nárast spotrebiteľského dopytu. Ekonomika by mala expandovať. Nárast spotrebiteľského dopytu však tiež môže iniciovať zvýšenie inflácie. Príliš vysoký index spotrebiteľskej dôvery teda môže byť ďalším dôvodom pre sprísnenie monetárnej politiky Federálnym rezervným systémom (Fed)

Consumer credit
Zdroj: briefing.com Merateľná veličina spotrebiteľského dlhu, ktorá je nestála a závislá na masových kontrolách. Je delená do troch kategórií - auto, revolving, a iné. Je to vlastne sledovanie, koľko spotrebiteľ vynaloží na nákup tovaru prostredníctvom úverových nástrojov Consumer Credit - Spotrebiteľské úvery
Dôležitosť (A-F): D-
Zdroj: Federal Reserve
Čas uverejnenia: 15:00 ET v piaty pracovný deň v mesiaci za obdobie z pred 2 mesiacov
Bližšie informácie: http://www.bog.frb.fed.us/releases/G19/Current/

   Tento mesačný ukazovateľ spotrebiteľského dlhu je značne volatilný a je potrebné ho revidovať. Výkaz spotrebiteľského úveru sa vydáva až po všetkých ostatných výkazoch obsahujúcich ukazovatele spotrebiteľských výdavkov, vrátane predajov obchodných sietí, maloobchodných predajcov, predajcov automobilov, výkazu spotrebiteľskej dôvery, a výkazu osobnej spotreby. Z tohto dôvodu trh takmer nikdy nereaguje na výsledky výkazu spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľský úver je možné rozdeliť do troch kategórií:


- automobily,
- pravidelné výdavky (vrátane platieb kreditnými kartami),
- ostatné výdavky.

   Práve preto, že už pred zverejnením tohto výkazu je možné poznať celkovú výšku spotrebiteľského výdavku, je len malým prínosom, keď sa dozvieme, aká časť týchto výdavkov bola financovaná úverom. Obdobia veľkých výdavkov môžu byť sprevádzané relatívne nízkym rastom úverov, a opačne.

CPI: Consumer Price Index
Dôležitosť (A-F): B+
Zdroj: Ministerstvo práce a soc. vecí, oddelenie štatistiky, Úrady práce
Čas uverejnenia: 18:30 ET, okolo 13. dňa každý mesiac za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://stats.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm

   Index spotrebiteľských cien je merítkom zmeny cenovej úrovne spotrebiteľského koša tovarov a služieb nakupovaných domácnosťami. CPI je najčastejšie používaný nástroj merania inflácie. Používa sa ku kalkulácii minimálnych životných nákladov pre vládne sociálne programy a je tiež podkladom pre rokovania odborov. Často je kritizovaný za prehodnocovanie skutočnej inflácie, pretože nezohľadňuje substitučné efekty a pretože pevný kôš neodráža výrazné cenové zmeny v nových technológiách, ktoré väčšinou klesajú. CPI býva často ovplyvňovaný silnými výkyvmi cien potravín a energie. Z tohoto dôvodu je tiež dôležitý pohľad na CPI po ich odpočítaní, ktorý sa všeobecne nazýva „core rate“.

Diskontná sadzba

   Úroková miera, za ktorú centrálna banka poskytuje úvery ostatným (tzv. obchodným) bankám

Durable goods orders

   Indikátor záujmu o trvanlivý tovar - Jedná sa o príkazy, ktoré sa považujú za hlavný indikátor výrobnej aktivity; trh sa väčšinou správa podľa týchto príkazov napriek jeho volatilite a rozsiahlym revíziám, ktoré spôsobujú, že nie je úplne dokonalým indikátorom.

Durable Goods Orders - Objednávky tovaru dlhodobej spotreby
Dôležitosť (A-F): B
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: 8:30 ET okolo 26. v mesiaci za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.census.gov/ftp/pub/indicator/www/m3/ind

   Výkaz objednávok tovaru dlhodobej spotreby meria dolárový objem objednávok, zásielok, nesplnených objednávok tovaru dlhodobej spotreby. Tovar dlhodobej spotreby je definovaný ako tovar, ktorého trvanlivosť je minimálne tri roky. Objednávky sú považované za hlavný ukazovateľ výrobnej aktivity, a napriek tomu, že tento ukazovateľ je nestály a vyžaduje značné revízie, trh sa ním často riadi. Problémy je možné minimalizovať rozdelením objednávok. Celkový počet je ovplyvnený veľkým nárastom objednávok z rezortu obrany a letectva. Nárast objednávok len v jednom sektore býva často diskontovaný, pretože trh viac ovplyvňuje nárast objednávok vo veľkom počte sektorov naraz.

Employment Cost Index
Dôležitosť (A-F): B+
Zdroj: U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics
Čas uverejnenia: 8:30 ET, near the end of the 1st month of the Q for the prior Q

   Indikátor trendov v zamestnaneckých nákladoch. Upravenie zvýšenia zamestnanosti medzi priemyslami, pohľad na náklady a výnosy. Trh sa zameriava na zmeny v priebehu kvartálu a roka v každej z troch kategórií: celkové zamestnanecké náklady, mzdy a platy, ako aj náklady a výnosy.

Employment Cost Index - Index výdavkov na zamestnanosť
Dôležitosť (A-F): B+
Zdroj: Ministerstvo práce a soc. vecí, oddelenie štatistiky, Úrady práce
Čas uverejnenia: 8:30 ET pred koncom prvého mesiaca štvrťroku za predchádzajúci štvrťrok
Bližšie informácie: http://stats.bls.gov/news.release/eci.toc.htm

   Odvtedy, čo na tento index poukázal v roku 1996 šéf FED-u A. Greenspan, dostal sa z pohľadu trhu dlhopisov na najvyšší stupeň v rebríčku ekonomických výkazov. Oneskorená povaha dáva tomuto indexu charakter menej významného časového indikátora trendov výdavkov na zamestnanosť ako je mesačné údaje hodinových príjmov vo výkaze zamestnanosti. Prínosom daného indexu je, že upravuje rozdelenie zamestnanosti medzi jednotlivé priemyselné odvetvia a tým, že berie do úvahy úžitkové náklady. Tieto skutočnosti sú síce zaujímavé, ale v podstate nemenia hodinové príjmy zaznamenané vo výkaze zamestnanosti. Trh sa zameriava na štvrťročné a ročné zmeny v každej z troch uvedených kategórií:


- Celkové výdavky na zamestnanosť,
- Platy a odmeny,
- Úžitkové náklady.

   Výsledné hodnoty môžu byť skreslené koncoročnými odmenami vo finančnom sektore. Kvôli presnejšiemu určeniu daného indexu analytici obyčajne nezahŕňajú medzi platy a odmeny komponent provízií

Factory Orders - Podnikové objednávky
Dôležitosť (A-F): D+
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: 10:00 ET okolo 1. pracovného dňa v mesiaci za obdobie z pred 2 mesiacov
Bližšie informácie: http://www.census.gov/ftp/pub/indicator/www/m3/ind

   Tento ukazovateľ pozostáva z objednávok tovaru dlhodobej spotreby a tovaru krátkodobej spotreby. Tovar krátkodobej spotreby je zložený z takých položiek ako sú napríklad jedlo, tabakové výrobky. Predpovede trhu v tomto výkaze týkajúce sa tovaru krátkodobej spotreby sú oveľa presnejšie než výkaz objednávok tovaru dlhodobej spotreby. V súčasnosti predstavujú objednávky tovaru dlhodobej spotreby okolo 54% zo všetkých objednávok. Poslednou novou informáciou, ktorú tento výkaz poskytuje, je informácia o podnikových inventároch. Sú prvými zverejnenými inventármi v mesiaci. Inventáre veľkoobchodov sa zverejňujú o týždeň neskôr a inventáre maloobchodov ešte pár dní po nich. Hoci inventár ako ukazovateľ nespôsobuje pohyb trhu, ekonómom pomáha predpovedať výšku inventárov v štvrťročnom výkaze HDP

Fed - Federal Reserve Board

   Rada federálneho rezervného systému - 7 členná rada guvernérov, ktorá predsedá federálnej rezervnej banke, vytvára monetárnu politiku štátu (určuje výšku úrokových sadzieb) a monitoruje celkovú ekonomickú pozíciu štátu

FOMC - Federal Open Market Committee

   Výbor pre operácie na voľnom trhu

FTC- Federal Trade Commission

   Protimonopolný úrad

Forward

   Obdoba futures, ale nie je tu výhoda štandardného produktu - preto sa nemôže obchodovať na burzách, ale iba priamo medzi dvomi partnermi

Futures

   Pevný termínový kontrakt predstavujúci záväzok kupujúceho alebo predávajúceho kúpiť alebo predať vo vopred stanovenom termíne stanovené množstvo daných cenných papierov (alebo iného tovaru) za vopred stanovenú cenu

GDP: Gross Domestic Product – HDP: Hrubý domáci produkt
Dôležitosť (A-F): B
Zdroj: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce
Čas uverejnenia: 8:30 ET, tretí alebo štvrtý týždeň nového štvrťroku za predchádzajúci štvrťrok
Bližšie informácie: http://www.bea.doc.gov/bea/dn1.htm

   Hrubý domáci produkt je najširším merítkom ekonomickej aktivity spoločnosti a stavu ekonomiky ako celku.
GDP = C + I + G + (X-M)
Najvýznamnejšími komponentmi GDP sú:    Investment – Firemné investície, Government expenditures – Vládne výdavky a Consumption – Spotreba domácností, Net export – Rozdiel medzi exportom a importom. Veľmi dôležitou súčasťou GDP sú tiež Inventories – Zásoby, ktorých zmeny môžu vývoj ekonomiky z krátkodobého hľadiska veľmi výrazne ovplyvniť. Najvýznamnejším komponentom GDP teda je Consumption - Spotreba domácností, ktorá predstavuje asi 2/3 GDP. Vláda zverejňuje ročnú medzikvartálnu zmenu reálneho GDP v troch fázach, alebo po dvoch revíziách:


- advance – prvotná,
- preliminary – predbežná,
- final – finálna.

   Po finálnej revízii už GDP nie je znova revidované až do každoročnej májovej revízie zrovnávacieho základu. Táto revízia môže byť dosť významná a obvykle ovplyvňuje dáta za posledných päť rokov. Percentuálna zmena GDP odráža zmenu celkovej hospodárskej produkcie. Čísla môžu byť zo štvrťroku na štvrťrok volatilné, hlavne vďaka Zmenám stavu zásob a Čistému exportu. Spolu s GDP je zverejňovaný taktiež GDP Deflátor, ktorý meria zmeny cien v celkovom GDP. Popri Indexe spotrebiteľských cien (CPI) je GDP Deflátor ďalším spôsobom merania inflácie. Na rozdiel od CPI totiž nesleduje len pevný spotrebiteľský kôš tovaru a služieb, ale všetky ekonomikou produkované tovary a ponúkané služby. Investori najčastejšie sledujú ročnú medzikvartálnu zmenu ako GDP, tak aj GDP deflátoru. Medziročné zmeny už nie sú citované tak často, pretože neponúkajú čerstvé informácie o ekonomickej aktivite a inflácii.

Hedging – zaistenie

   Nákup alebo predaj derivátov (napr. opcií alebo futures)s cieľom obmedziť alebo neutralizovať všetky alebo niektoré časti rizika vlastnenia iného cenného papiera. To znamená, že k určitej otvorenej pozícii zjednáme na termínovom trhu taký obchod, ktorého zisk alebo strata sa bude vyvíjať zrkadlovo k danej pozícii

Home run

   Odporúčanie na veľký výnos investora v krátkom čase

Hourly earnings

   Priemerná hodinová mzda

Housing Starts and Building Permits – Zahájená výstavba a vydané stavebné povolenia
Dôležitosť (A-F): B
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: 8:30 ET, okolo 16. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.census.gov/ftp/pub/indikator/www/housin

   Indikátor Housing Starts predstavuje počet bytov a domov, ktoré sa v danom mesiaci začínajú stavať. Building Permits meria počet stavebných povolení vydaných za účelom začatia výstavby nových obydlí. Obidva indikátory obvykle rastú niekoľko mesiacov potom, ako došlo k zníženiu sadzieb na hypotekárne úvery. Stavebné povolenia síce vedú k zahájeniu stavby, ale pretože sa nevyžadujú v každom regióne, je ich počet väčšinou nižší ako skutočná výška novo postavených bytov a domov. Mesačné dáta sú z tohto dôvodu rozdelené podľa regiónov. Z makroekonomického hľadiska naznačuje údaj o zahájenej výstavbe stav dôvery spotrebiteľov, skôr ako stav ekonomiky ako celku. Je tak ďalším z indikátorov, podľa ktorého Federálny rezervný systém (Fed) nastavuje svoju monetárnu politiku. Indikátory sú taktiež veľmi citlivé na úrokové sadzby. Vyššie sadzby sa totiž ihneď odrážajú vo vyšších sadzbách hypotekárnych úverov, čím sa celkové náklady na získanie nehnuteľností významne zvyšujú. A naopak.

Income statement - Výkaz ziskov a strát

   Správa o finančnom stave firmy za určité obdobie. V správe sa vykazujú výnosy, náklady a zisky firmy

Industrial Production – Priemyselná výroba
Dôležitosť (A-F): B-
Zdroj: Federálny Rezervný Systém (Fed)
Čas uverejnenia: 9:15 ET, okolo 15. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.bog.frb.fed.us/releases/G17/Current/

   Index Priemyslovej výroby zahŕňa fyzickú produkciu v spracovateľskom a v ťažobnom priemysle a vo verejných službách. Poukazuje na stav priemyslu a na vývoj reálnej ekonomiky. Jeho najobsiahlejšou zložkou je produkcia spracovateľského priemyslu, ktorá je celkom ľahko predvídateľná s použitím celkového počtu odpracovaných hodín obsiahnutých v Správe o zamestnanosti. Jednou z najvolatilnejších položiek je produkcia verejných služieb, ktorá výrazne podlieha rôznorodému vplyvu počasia. Studené počasie totiž spôsobuje vyšší dopyt po teple a naopak teplé počasie potrebu ochladzovania. Spolu s indexom Priemyselnej výroby se tiež oznamuje Capacity Utilization - Stupeň využitia výrobných kapacít. V podstate ide o ukazovateľ ide o ukazovateľ využiteľnosti výrobných kapacít v priemysle. Prostredníctvom neho je možné rozoznať rozdiel – „gap“ medzi skutočným a potenciálnym produktom. Ak reálny produkt tvorí maximálne 85 % potenciálneho, ďalšie zvyšovanie agregátneho dopytu vedúce k rastu HDP nemusí viesť k rýchlejšiemu rastu cenovej hladiny v ekonomike. Ekonomika je teda schopná rásť bez príznakov akcelerácie inflácie. Ak však budú výrobné kapacity využívané na viac ako 85 %, ekonomika nemôže (teoreticky) rásť bez inflačných tlakov. Firmy, aby zvýšili svoju produkciu, si totiž budú musieť najímať ďalšie pracovné sily, ktoré ale budú drahšie. Vyššie mzdy následne spôsobia zdraženie cien ich produktov a na to naväzuje inflácia. Ak sa teda skutočný produkt pohybuje nad 85 % potenciálneho, rastúci dopyt bude vo väčšej miere ovplyvňovať rast cenovej hladiny ako reálneho výstupu. Ináč povedané, stupeň využiteľnosti výrobných kapacít v priemysle môže naznačovať budúci vývoj cenovej hladiny v ekonomike, a tým aj budúcu monetárnu politiku Federálneho rezervného systému (Fed). Ak sú výrobné kapacity využívané na viac ako 85 %, hrozí nákladová inflácia, a v prípade, že sú využívané na menej ako 85 %, inflačné tlaky by mali byť pod kontrolou (úroveň 85 % sa používa hlavne ako teoretický medzník). Priemyselná výroba a stupeň využitia kapacít teda vypovedajú o stave danej ekonomiky. V prípade, že dochádza k príliš rýchlemu rastu výroby a využitie kapacít je taktiež vysoké, hrozí nebezpečie prehriatia ekonomiky a Fed tak má ďalší podnet pre prípadné zvýšenie úrokových sadzieb. Ďalej cez už známy kľúč dochádza k poklesu akciových kurzov. V opačnom prípade, pokiaľ priemyslová produkcia klesá a využitie kapacít je nízke, Fed môže svoje kľúčové sadzby znížiť a povzbudiť tak celú priemyselnú sféru, rovnako ako akciový trh

Inside trade - Inside obchod

   Nákup alebo predaj uskutočnený niekým, kto má "inside" informáciu o spoločnosti. Jedná sa o informáciu o hospodárení a vyhliadkach spoločnosti, ktorá ešte nebola sprístupnená celému trhu, ale môže ovplyvniť cenu akcie. Vo väčšine štátov je takýto obchod posudzovaný ako kriminálny čin

IPO - Initial public offering

   Emisia nových akcií súkromnou firmou, za účelom premeny firmy na verejnú. IPO sú obyčajne vydávané s cieľom zvýšiť hotovosť nových firiem, ktoré potrebujú väčšie kapitálové zdroje ako môže poskytnúť súkromný sektor. Nové akcie sa predávajú jednej, alebo viacerým investičným bankám, ktoré ich potom predávajú verejnosti

Leading indicators - Hlavné ukazovatele
Dôležitosť (A-F): D-
Zdroj: The Conference Board
Čas uverejnenia: 8:30 ET v prvé pracovné dni v mesiaci za obdobie z pred dvoch mesiacov
Bližšie informácie: http://www.tcb-indicators.org/

   Výkaz hlavných ukazovateľov je súhrnom predchádzajúcich ekonomických ukazovateľov: nové objednávky, požiadavky nezamestnaných, ponuka peňazí, priemerný pracovný týždeň, stavebné povolenia a ceny akcií. Práve preto je možné výsledky tohto výkazu predpovedať s dostatočnou presnosťou a trh zaujímajú len minimálne. Ministerstvo obchodu nedávno „sprivatizovalo“ výkaz hlavných ukazovateľov, čo znamená, že zhromažďovanie a publikovanie údajov tohto výkazu má v súčasnosti na starosti nezisková Konferenčná rada (Conference Board), ktorá tiež vydáva index spotrebiteľskej dôvery.

Liquidity – Likvidita

   1. Schopnosť okamžite zmeniť investíciu za hotové peniaze bez podstatného zníženia ceny.
   2. Schopnosť trhu v danom prípade určitého cenného papiera absorbovať primerané množstvo nákupov a predajov s prijateľnými zmenami cien. Jedná sa o jednu z najdôležitejších charakteristík dobrého trhu.

Lot

   Jednotka minimálneho obchodovateľného množstva cenných papierov

Money Supply - Peňažná zásoba
Dôležitosť (A-F): D
Zdroj: Federal Reserve Board
Čas uverejnenia: 16:30 ET, každý štvrtok za predminulý týždeň
Bližšie informácie: http://www.bog.frb.fed.us/releases/H6/Current/

   Peňažná zásoba je menový agregát, ktorý predstavuje celkovú ponuku peňazí v danej ekonomike. Patrí medzi kľúčové ukazovatele, ktoré môžu signalizovať pohyb agregátnej cenovej hladiny - inflácie.
   Peňažná zásoba má v Spojených štátoch tieto agregáty:


- M1-A: Obeživo plus vklady na videnie (demand deposits).
- M1-B: M1-A plus ďalšie "šekovateľné" vklady (checkable deposits).
- M2: M1-B plus overnight repo obchody, fondy peňažného trhu (money market funds), a termínované vklady pod 100.000 USD.
- M3: M-2 plus termínované vklady nad 100.000 USD a termínované repo obchody.
- L: M-3 plus ďalšie likvidné aktíva.


   Federálny rezervný systém (Fed) na začiatku 80-tych rokov riadil svoju menovú politiku pomocou sledovania a ovplyvňovania výšky peňažnej zásoby, predovšetkým M1. Ak však došlo k neúmernému rastu peňažnej zásoby, ktorá nekorešpondovala s rastom Hrubého domáceho produktu (GDP) Fed reagoval znížením ponuky peňazí a zvýšením úrokových sadzieb tak, aby zabránil nárastu inflácie. Tieto páky sa vyžívali aj v opačnom prípade. Momentálne je ale situácia v USA iná. Peňažné agregáty M1 a M2 už nemajú z krátkodobého hľadiska taký význam ako v minulosti, je skôr zaujímavý ich dlhodobejší vývoj, pretože ten za daných okolností môže predurčovať, aká by mala byť monetárna politika Fed-u.

Mutual fund - Otvorený investičný fond

   Je to skupina cenných papierov, ktoré vlastní skupina investorov. Je riadený profesionálnymi brokermi, ktorí neinvestujú jednotlivo, ale skupinovo. Investori volia tento spôsob kúpy akcií v spoločných fondoch z rôznych príčin: môžu rozdelovať svoj majetok jednoduchšie s menším peňažným obnosom (pretože spoločný fond má väčšie predpoklady a prostriedky na kúpu akcií a rozdielnych druhov cenných papierov); môžu sa spoľahnúť na profesionálnych investorov, ktorí robia za nich investičné rozhodnutia

NAPM
Zdroj: Správy z MarketWatch
Čas uverejnenia: 03.10.2000 14:55:00

   National Association of Purchasing Management, viac informácií pozri NAPM-index

NAPM Index

   Index Národnej asociácie nákupného manažmentu (NAPM)

New home sales - Predaje nových domov
Dôležitosť (A-F): C+
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas uverejnenia: 10:00 ET v posledný pracovný deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.census.gov/const/c25_curr.txt

   Výkaz je ukazovateľom nových privátnych rodinných domov ( v súkromnom vlastníctve), ktoré boli predané, alebo ktoré sú na predaj. Predaje nových domov sú obyčajne oneskorenou reakciou na zmenu miery hypoték. Trh monitoruje počet domov na predaj vo vzťahu k aktuálnemu tempu predajov. Keď úroveň predajov klesne (stúpne), naopak, začiatok výstavby nových domov stúpne (klesne). Priemerná cena domov je ukazovateľom inflácie v danom sektore, hoci len porovnania výsledkov jednotlivých rokov poskytujú pravdivú informáciu o inflácii. Výkaz o predajoch domov je relatívne volatilný a je nutné ich revidovať, nakoľko informácie, ktoré mesačne poskytuje sú do značnej miery nespoľahlivé. Výsledku výkazu len zriedka vyprovokujú nejakú reakciu trhu. Trh uprednostňuje výkaz predaja existujúcich domov, ktorý poskytuje štvornásobne širšie údaje a je vydávaný pred výkazom predaja nových domov.

Nonfarm Payrolls

   Počet zamestnancov mimo poľnohospodárstva

NYSE composite index - Kompozitný index NYSE

   V roku 1966 NYSE (Newyorská burza cenných papierov) vytvorila kompozitný index NYSE, s cieľom zabezpečiť pre investorov, ktorí sa zaoberajú pohybmi cien na všeobecnom akciovom trhu, vyčerpávajúci rozsah trhových trendov. Indexy pozostávajú z kompozitného indexu všetkých kmeňových akcií kótovaných na NYSE a štyroch podskupín indexov - priemyselné, dopravné, finančné, a akcie verejno-prospešných podnikov

PCE - Personal Consumption Expenditures

   Údaje osobnej spotreby - Správa o príjmoch taktiež zahŕňa sekciu, ktorá pokrýva výdaje osobnej spotreby, tiež známa ako PCE. PCE pozostáva z troch kategórií: trvácne, netrvácne produkty a služby. Táto maloobchodná správa poskytuje dobrý prehľad spotreby trvácnych a netrvácnych produktov, zatiaľ čo kúpa služieb rastie stabilne , čo spôsobuje, že táto správa je predpovedateľná len relatívne, a zaraďuje ich pod maloobchodný predaj vzhľadom na dôležitosť trhu

Personal Income

   Osobné príjmy

Personal Income and Consumption
Zdroj: Briefing.com

   Osobný príjem a spotreba - predstavuje hodnotu všetkých príjmov. Najväčším komponentom celkového príjmu sú mzdy a platy, číslo ktoré môžeme odhadnúť pomocou výplatnej listiny a informácií o výdajoch zo správy o zamestnanosti. Okrem toho, existuje oveľa viac kategórií príjmov, vrátane dôchodku z renty, vládnych dotačných platieb, príjmov z úrokov a príjmov z dividend. Osobný príjem je skutočným indikátorom spotrebiteľského dopytu v budúcnosti, ale nie je úplne presný. Recesia sa zvyčajne objaví, keď spotrebitelia prestanú utrácať peniaze, čo sa potom odrazí v znížení rastu príjmov. Správa o príjmoch taktiež zahŕňa sekciu, ktorá pokrýva výdaje osobnej spotreby, tiež známa ako PCE. PCE pozostáva z troch kategórií: trvácne, netrvácne produkty a služby. Táto maloobchodná správa poskytuje dobrý prehľad spotreby trvácnych a netrvácnych produktov, zatiaľ čo kúpa služieb rastie stabilne , čo spôsobuje, že táto správa je predpovedateľná len relatívne, a zaraďuje ich pod maloobchodný predaj vzhľadom na dôležitosť trhu

PPI: Producer Price Index
Dôležitosť (A-F): B-
Zdroj: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor
Čas uverejnenia: 8:30 ET, okolo 11. každého mesiaca za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://stats.bls.gov/news.release/ppi.toc.htm

   Index cien priemyselných výrobcov. Meria zmenu cenovej úrovne tovaru na veľkoobchodnej úrovni. Počíta sa v troch hlavných podkategóriách: crude - surový tovar, intermediate - nedokončená výroba a finished - dokončená výroba. PPI je najviac sledované investormi v podkategórií dokončeného tovaru z toho dôvodu, že najviac odráža zmenu cien pre konečných spotrebiteľov. Naopak zmeny cien tovarov na úrovni surovín a nedokončenej výroby signalizujú príchod inflačných resp. deflačných tlakov. Rovnako ako u CPI, aj v prípade PPI sú uverejňované "core rate", to znamená PPI po vylúčení energie a potravín. Najviac sledované sú mesačné zmeny indexu, ale taktiež sa sleduje medziročne

Pruductivity & Unit Labor Costs – Produktivita a Jednotkové mzdové náklady
Dôležitosť (A-F): D+
Zdroj: Ministerstvo práce, Štatistický úrad
Čas uverejnenia: 8:30 ET, okolo 7. dňa druhého mesiaca štvrťroku za predchádzajúci štvrťrok
Bližšie informácie: http://stats.bls.gov/news.release/prod2.toc.htm

   Produktivita je ukazovateľ merajúci štvrťročnú produktivitu práce v nepoľnohospodárskom sektore. Unit Labor Costs sú mzdové náklady vzhľadom na jednotku výstupu. V období nebezpečia inflačných tlakov môže mať ukazovateľ jednotkových nákladov výrazný dopad na kapitálový trh. Akonáhle totiž v ekonomike dochádza k rýchlejšiemu rastu reálnych nákladov ako rastu produktivity, hrozí nebezpečie nákladovej inflácie. A ak naopak produktivita klesá, potom môžu jednotkové mzdové náklady rásť rýchlejšie ako priemerná hodinová mzda. Tlak na infláciu teda zostáva. Silný rast produktivity bez zrovnateľného rastu reálnych nákladov na jednotku práce však môže naopak pôsobiť vo smere stabilizovanej cenovej hladiny. V prípade, že produktivita rastie rýchlejšie ako náklady, nehrozí nákladová inflácia. Federálny rezervný systém (Fed) teda nemá dôvod sprísniť svoju monetárnu politiku. Pretože je ukazovateľ produktivity veľmi volatilný, podlieha jednej revízii.

Purchasing managers index - PMI
Regional manufacturing surveys - Prieskumy regionálnej výroby
Dôležitosť (A-F): The Philadelphia Fed Index a Chicago PMI - B; ostatní D
Zdroj: Manažérske objednávkové organizácie, Federálne rezervné banky
Čas uverejnenia: Philadelphia Fed o 10 ET na tretí štvrtok v mesiaci za prebiehajúci mesiac, Chicago PMI na posledný pracovný deň v mesiaci za prebiehajúci mesiac

   Existuje viacero prieskumov regionálnej výroby, ktoré sú zoradené podľa dôležitosti regiónov a termínu ich vydania. Prieskum Philadelphia Fed-u vychádza v treťom týždni v mesiaci a je prvým zverejneným prieskumom v danom mesiaci. Ďalšie menej významné prieskumy sú vydávané pred Chicagským manažérskym výkazom nákupov, ktorý je zverejnený posledný deň v mesiaci. Niektoré ďalšie, ako napríklad prieskumy Atlanty a Richmond Fed-u sú zverejňované po NAPM a majú len okrajový význam. Manažérske výkazy nákupov sú merané rovnako ako národný NAPM. 50 %-ný bod určuje deliacu čiaru medzi rozvíjajúcim sa a „zužujúcim sa „ výrobným sektorom. Philadelphský index a index Atlanta Fed-u majú deliaci bod v bode 0. Tieto prieskumy regionálnej výroby, a to najmä Philadelphský a Chicagský prieskum, ktoré sú najviac sledované hlavne kvôli tomu, že tieto regióny ponúkajú pravdivý prierez národných výrobných aktivít, môžu slúžiť na predpovedanie národného NAPM

Retail sales - Maloobchodné tržby
Dôležitosť (A-F): A-
Zdroj: Bureau of the Department of Commerce
Čas uverejnenia: 8:30 ET, okolo 13. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.census.gov/svsd/wwww/advtable.html

   Index maloobchodných tržieb je merítkom celkových príjmov v maloobchode. Jeho mesačná zmena teda reprezentuje vývoj súhrnného spotrebiteľského dopytu v danom období. Pretože je spotrebiteľský dopyt neoddeliteľnou súčasťou Hrubého domáceho produktu (HDP, GDP) a má v ňom najväčšiu váhu, informuje analytikov, obchodníkov a investorov a predovšetkým Fed o budúcom vývoji národnej ekonomiky. Maloobchodné tržby sa oznamujú ako celkové, tak aj očistené o príjmy z predaja automobilov - Retail Sales ex-auto, ktoré sú medzimesačne veľmi volatilné. Pre analytikov sú rozhodujúce aj subindikátory popisujúce vývoj v oblasti spotreby potravín a energií, kde tržby skôr ako spotrebiteľský dopyt ovplyvňuje pohyb ich cien. Index maloobchodných tržieb nezahrňuje príjmy za služby, ktoré však predstavujú viac než polovicu celkových spotrebiteľských výdavkov. Celková súkromná spotreba sa oznamuje obvykle zhruba dva týždne po Maloobchodných tržbách v Správe o osobných príjmoch a výdavkoch, ktorej súčasťou sú práve Personal Income - Osobné príjmy a Personal Consumption Expenditures (PCE) - Osobné spotrebné výdavky

Spread – „rozptyl“

   Rozdiel medzi najlepšou cenou dopytu a najlepšou cenou ponuky alebo tiež technika špekulácie s opciami

Swap

   Jeden z druhov finančných derivátov. Časovo limitovaná zmena úrokových záväzkov a pohľadávok medzi dvomi a viacerými subjektami. Z právneho hľadiska nedochádza k zmene pôvodných dlžníckych vzťahov zúčastnených subjektov. Podľa druhu menených úrokových platieb je možné rozdeliť swapy na pasívne (záväzkové) a aktívne (pohľadávkové).Tie potom možno rozlíšiť na úrokové a menové podľa toho, či sa jedná o zmenu úrokových platieb v jednej mene alebo v rôznych menách

The Employment Report - Správa o zamestnanosti
Dôležitosť (A-F): A
Zdroj: Ministerstvo práce a soc. vecí, oddelenie štatistiky, Úrady práce
Čas uverejnenia: 8:30 ET, prvý piatok mesiaca za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://stats.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm

   Správa o zamestnanosti sú v skutočnosti dve rôzne správy. Obidve sú výsledkom dvoch nezávislých prieskumov. Tieto prieskumy sú uskutočňované k 12. dňu každého mesiaca:

The household survey – Prieskum v domácnostiach:

   V tomto prieskume sa mapuje vzorka približne 60.000 domácností. Výsledkom je Unemployment rate – Miera nezamestnanosti.

The establishment survey – Prieskum v spoločnostiach.

   V tomto prieskume sa mapuje vzorka približne 375.000 jednotiek. Výsledkom je Total payrolls – Počet nových zamestnancov; Average workweek – Priemerná dĺžka pracovného týždňa; Average hourly earnings figures – Priemerná hodinová mzda a ďalšie.

   Total payrolls sú rozdelené do sektorov, ako napríklad ťažobný priemysel, spracovateľský priemysel, stavebníctvo, služby a štát. Investori sledujú tieto indikátory veľmi pozorne ako indikátory trendov v sektoroch a ekonomike ako celku. Najsledovanejší je teda spracovateľský sektor.

   Average workweek je dôležitý z dvoch dôvodov. Po prvé je rozhodujúcim faktorom pri určovaní ďalších mesačných indikátorov ako Industrial production – Priemyslová produkcia a Personal Income – Osobné príjmy. Po druhé je užitočným indikátorom podmienok na trhu práce rastúca dĺžka pracovného týždňa na začiatku ekonomického cyklu môže byť aj prvým indikátorom toho, že zamestnávatelia zvýšia počet svojich zamestnancov, aj keď neskôr to v ekonomickom cykle môže indikovať nedostatok vhodných kandidátov na trhu práce a tlak na vyššie mzdy.

   Average hourly earnings sú veľmi pozorne sledované ako indikátor potenciálnej inflácie

The National Association of Purchasing Management -Správa Národnej asociácie nákupného managementu a Regionálnych spracovateľských prieskumov
Dôležitosť (A-F): A- pre NAPM Index; B- pre Philadelphia Fed Index a Chicago PM Index; D pre ostatné
Zdroj: Jednotlivé organizácie nákupného manažmentu, jednotlivé Federálne rezervné banky
Čas uverejnenia: NAPM Index – o 10:00 ET prvý pracovný deň mesiaca za predchádzajúci mesiac; Philadelphia Fed Index - o 10:00 ET tretí štvrtok v mesiaci za práve prebiehajúci mesiac; Chicago PMI - o 10:00 ET posledný pracovný deň mesiaca za práve prebiehajúci mesiac.

   The National Association of Purchasing Management (NAPM) je široko rešpektovaná celonárodná profesná organizácia s pobočkami po celých Spojených štátoch. Združuje viac ako štyridsať tisíc profesionálov z nákupného a dodávateľského manažmentu. NAMP vydáva každý mesiac Národnú správu o stave spracovateľského priemyslu - NAPM Report. Správa NAPM vychádza z prieskumov medzi nákupnými manažérmi. Jednotlivé prieskumy zahŕňajú a pokrývajú nové objednávky, výrobu, zamestnanosť, zásoby, dodávky, ceny a vývozné a dovozné objednávky. Pre každú takto pokrývanú kategóriu sú zostavené dielčie indexy (diffusion indexes). Pokiaľ je konečná hodnota daného indexu vyššia než 50 %, je to signál, že daná kategória expanduje. Hodnota pod 50 % naopak signalizuje jej pokles. Z dielčích indexov pre nové objednávky (30 %), výrobu (25 %), zamestnanosť (20 %), dodávky (15 %) a zásoby (10 %) je nakoniec vypočítaný za pomoci uvedených pomerov súhrnný index (total index) – celkový NAPM Index. Hodnota NAPM Indexu nad 50 % signalizuje expanziu v spracovateľskom priemysle, hodnota pod 50 % jeho pokles.

   Popri "celonárodnom" NAPM Indexe jednotlivé profesné organizácie zverejňujú aj regionálne indikátory. Najznámejším je Chicago PM Index - Index Chicagskej asociácie nákupného manažmentu. Ďalším indexom popisujúcim stav regionálneho spracovateľského priemyslu je Philadelphia Fed Index - Index Federálnej rezervnej banky vo Philadelphii. Existujú však aj ďalšie indexy. Index Chicagskej PM a ďalšie indexy nákupných manažérov majú rovnakú interpretáciu ako NAPM Index. Zlomová hodnota Philadelphia Fed Index či Atlanta Fed Index je však 0.

Total net worth - Celková čistá hodnota

   Celková čistá hodnota je suma všetkých Vašich aktív (akcie, obligácie, bankové účty, nehnuteľnosti, osobné vlastníctvo, obchodné pohľadávky, aktívne zmenky) mínus celková suma Vašich záväzkov (nesplatené dlžné pôžičky, debetné zostatky na kreditných kartách, splatné dane, splatné účty, ...)

Treasury bills (T-bills)

   Krátkodobé vládne CP predávané prostredníctvom Federálnej ústrednej banky na týždenných a mesačných aukciách na základe konkurenčnej ponuky, v nominálnych hodnotách od 10 000 do 1 mil. USD. Pokladničné poukážky sú najpoužívanejšími vládnymi dlžnými CP a sú primárnym nástrojom Federálnej ústrednej monetárnej politiky. Pokladničné CP zahŕňajú štátne pokladničné poukážky a vládne obligácie. Považujú sa za bezpečné investície. Pokladničné poukážky sú financované vládou Spojených štátov

Treasury budget - Rozpočet štátnej pokladnice
Dôležitosť (A-F): D
Zdroj: Oddelenie štátnej pokladnice U.S.A
Čas uverejnenia: 14:00 ET, v treťom týždni v mesiaci za predchádzajúci mesiac
Bližšie informácie: http://www.fms.treas.gov/mts/index.html

   Výsledky mesačných údajov rozpočtu štátnej pokladnice odrážajú silné sezónne výkyvy, ktoré z mesiaca na mesiac produkujú rozsiahle fluktuácie v deficite. Tieto fluktuácie sú len slabým ukazovateľom dlhodobých rozpočtových trendov. Pozornosť sa venuje hlavne zmenám v príjmoch a výdavkov v jednotlivých rokoch, pretože tieto údaje nie sú upravované sezónne. Apríl je jediným mesiacom, kedy sa trh výkazom rozpočtu štátnej pokladnice vôbec nezaoberá, pretože v tomto mesiaci prichádzajú do štátnej pokladnice príjmy z daní a tým je výsledok skreslený. Údaje je možné predpovedať s dostatočnou presnosťou na základe informácií nachádzajúcich sa v Denných výkazoch štátnej pokladnice

Unemployment Rate

   Miera nezamestnanosti

Volatility – Nestálosť

   Je to meranie sklonu akcie, obligácie, akciového fondu, komodity, alebo trhu, ich ostrého stúpania, alebo klesania na cene. Nestálosť akcie, alebo akciového fondu môžu spôsobiť rôzne činitele.

Volume - Objem transakcií na burze

   Množstvo akcií, alebo kontraktov obchodovaných na trhu cenných papierov, alebo agregátnom trhu počas daného obdobia. Objem je počítaný denne, za dlhšie obdobie sa vyráta priemerom jednotlivých denných objemov

Weekly chain store sales - Týždenné predaje obchodných sietí
Dôležitosť (A-F): D+
Zdroj: Bank of Tokyo-Mitsubishi and LJR Redbook
Čas uverejnenia: 9:00 ET každý utorok (údaje za predchádzajúci týždeň končiaci sobotou) Redbook: 14:55 ET každý utorok (údaje nárastovou formou za celý mesiac za týždeň končiaci predchádzajúcou sobotou).Je nutné poznamenať, že na čas, kedy sú zverejnené tieto súkromné prieskumy je oficiálne embargo. Údaje sú poskytované predplatiteľom a trhu oveľa skôr, než sú oficiálne zverejnené pre zbytok verejnosti. Mitsubishi obyčajne zverejňuje svoj prieskum o 8,00 ET, prieskum Redbook-u sa na trhu objavuje obyčajne o 14,15 ET.

   Index predaja obchodných sietí Mitsubishi je založený na reprezentačnej vzorke 9 veľkých maloobchodníkov a meria ich týždenné predaje. Index je z týždňa na týždeň relatívne volatilný a preto je len málo významný pre údaje hraničnej spotreby. Mitsubishi tiež zverejňuje prieskum mesačných predajov.

   LJR Redbook vo svojom prieskume sleduje každý týždeň v mesiaci zmeny v predaji 15 maloobchodníkov. Výkaz sa spracúva tak, že predaj v 1.týždni mesiaca sa porovnáva s predchádzajúcim mesiacom, 2.týždeň sa porovnáva predaj 1. a 2. týždňa s predchádzajúcim mesiacom, atď.

Wholesale trade - Veľkoobchodný predaj
Dôležitosť (A-F): D-
Zdroj: Obchodná komora U.S.A
Čas uverejnenia: 10:00 ET okolo 5 dňa v mesiaci, údaje z pred dvoch mesiacov
Bližšie informácie: http://www.census.gov/svsd/www/mwts.html

   Výkaz o veľkoobchodnom predaji obsahuje predaje a inventárne štatistiky z druhého stupňa výrobného procesu. Výsledky výkazu veľkoobchodného predaja hovoria len veľmi málo o osobnej spotrebe a preto takmer vôbec neovplyvňujú trh. Inventáre veľkoobchodov sú schopné zmeniť agregátny inventárny profil (agregátny inventár je súhrn inventárov výroby, veľkoobchodov i maloobchodov), ktorý je schopný ovplyvniť výsledok HDP. V tomto prípade môžu výsledky výkazu vyvolať malú reakciu trhu. Vo väčšine prípadov je však tento výkaz zaujímavý len pre trhových ekonómov

zdroj: Fimex Capital