Obchodovanie s komoditami

 Využívanie finančných derivátov sa v 90 rokoch minulého storočia stalo, pre investorov po celom svete, obľúbeným nástrojom na zníženie rizika pri výkyvoch finančných trhov a na zaistenie dostatočnej predajnej ceny pre farmárov a producentov rôznych surovín. V tom istom čase tisíce súkromných investorov pochopilo príležitosť na rýchle zhodnotenie svojich finančných prostriedkov.

 Čo sú to futures ?

 Futures kontrakty tak, ako ich dnes poznáme sú termínové obchody, ktoré pôvodne vznikli obchodnou dohodou farmárov ( predávajúcich ) a dealerov ( kupujúcich ) o budúcom dodaní/kúpe obilia.

 Dnes Futures definujeme ako :
 dohodu uzatvorenú medzi dvomi stranami s cieľom kúpiť alebo predať objem určitého štandardizovaného množstva produktu v určitý moment v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu na organizovanej burze.

 Kto obchoduje futures a prečo ?

 Po celom svete existujú dve základné skupiny účastníkov termínových obchodov:

 1/ istiace sa subjekty ( hedgers ) – výrobné spoločnosti, poisťovne, penzijné fondy, investičné fondy …

 2/ súkromný a inštitucionálny investori ( špekulanti ) – špekulujú na pohyb cien za účelom dosiahnutia zisku. Uzatvárajú svoje pozície pred termínom dodania ( expiration date ) konkrétnej komodity.

 Odborníci odhadujú, že reálne sa naplní predmet kontraktu fyzickou dodávkou iba v 1 – 5% týchto termínových obchodov. Zvyšok obchodov vykonajú banky a brokerské domy, manažéri investičných fondov a súkromný investori, ktorí nemajú najmenší záujem na fyzickej kúpe/predaji určitej komodity, ale investujú do futures kontraktov za účelom dosiahnutia maximálneho zisku pri pohybe cien.

 Ako futures vlastne fungujú ?

 Príklad : $5400 finančného vkladu na účte stačí na nákup futures kontraktu, ktorý nám zaistí dodávku 1 000 barelov ropy v cene $27 000 (pri cene na trhu $27 za barel). Ak cena na trhu v priebehu týždňa až dvoch stúpne o $2 za barel, tak hodnota futures kontraktu vzrastie o $2000 ( 2*1000 barelov ). Investor môže následne tento futures kontrakt na burze predať zo ziskom 37 %.

 FIMEX CAPITAL o.c.p., a.s. ponúka pre banky, korporácie, manažérov investičných fondov a súkromných investorov svoje služby v oblasti investovania do futures kontraktov na hlavných svetových komoditných burzách ( New York, Chicago, Londýn ).

 Ide o nákup/predaj futures kontraktov na následovné komodity:

 1. ENERGIE

  • Ropa ( NYMEX )
  • vykurovací olej ( NYMEX )
  • benzín ( NYMEX )
  • zemný plyn ( NYMEX )
 2. KOVY  3. OBILNINY  4. VŠEOBECNÉ
  • káva ( NYBOT )
  • bavlna ( NYBOT )
  • cukor ( NYBOT )
  • pomarančový džús ( NYBOT )
  • kakao ( NYBOT )
 5. MÄSÁ

Výhody Futures kontraktov

 Pákový efekt (leverage) - počiatočný vklad je len vkladom v „dobrej viere“ a predstavuje len zlomok z výšky kontraktu, ktorý oprávňuje obchodovať. Percentuálne vyjadrenie strát alebo ziskov predstavuje často niekoľkonásobok zmeny ceny futures. Hovoríme tu o tzv. pákovom efekte s využitím ktorého je možné na derivátových trhoch dosiahnuť pri normálnych trhových pohyboch rádovo vyššie sumy, než predstavuje vložená marža.

 Cenový limit - stanovenie denných cenových limitov je spôsobom ochrany proti riziku. V priebehu obchodného dňa sa môžu kontrakty uzatvárať jedine v určitom cenovom pásme, t. j. nesmú prekročiť dolný a horný cenový limit.

 Štandardizácia - všetci účastníci trhu majú prístup k jasne definovaným futures a opčným kontraktom; postup pri nákupe a predaji kontraktov sa zjednodušil; náklady transakcií sú nízke, lebo netreba pri každej transakcii spísať nové dohody

 Poplatky - poplatky za exekúciu obchodov sú v porovnaní s inými typmi investícií pomerne nízke.

 Likvidita - väčšina komoditných trhov má veľa účastníkov a je dostatočne likvidná. Uzavreté obchody sú skompletizované v priebehu pár sekúnd, čo znižuje pravdepodobnosť cenových skokov.

zdroj: Fimex Capital