Copyright a podmienky užívania serveru oPeniazoch.sk

Podmienky používania

Podmienky openiazoch.sk:
 1. Prevádzkovateľom webovej stránky na doméne openiazoch.sk je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076,DIČ/IČ DPH: SK2020091997, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B („ZOZNAM“). Adresa elektronickej pošty openiazoch@openiazoch.sk, tel. 02 / 5245 1112, Fax: 02 / 5245 1186. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 2. Webová stránka openiazoch.sk označuje doménu druhej úrovne ako aj od nej odvodené domény tretej prípadne vyššej úrovne ( ďalej aj ako „Stránka“). Stránka obsahuje fakty, analýzy, názory a doporučenia jednotlivcov a organizácií, ktoré môžu byť zaujímavé pre návštevníkov Stránky. ZOZNAM nezodpovedá za presnosť, aktuálnosť či úplnosť informácií zverejnených na Stránke. Všetky informácie zverejnené na Stránke sa vzťahujú k okamihu ich prvého zverejnenia a ZOZNAM nezodpovedá za ich pravidelnú aktualizáciu. ZOZNAM ani tretie strany, ktoré so súhlasom ZOZNAMu zverejňujú informácie na Stránke, neposkytujú daňové či investičné poradenstvo a nenabádajú ku kúpe určitého cenného papiera či k uskutočneniu inej investície alebo finančnej transakcie a nezodpovedajú za výsledok investície alebo iného rozhodnutia prijatého na základe informácií zverejnených na Stránke. Údaje o jednotlivých fondoch sú čerpané z údajov zverejnených jednotlivými správcovskými spoločnosťami a Asociáciou správcovských spoločností SR (www.ass.sk).
 3. Používanie Stránky a jej jednotlivých funkcií sa spravuje týmito podmienkami ( ďalej aj ako „Podmienky“)
 4. Registrácia na Stránke je dobrovoľná. Používateľ si pri registrácii alebo pri prihlásení na Stránku pomocou prepojenia s webovými stránkami tretích strán vytvára osobný profil na Stránke. Registráciou alebo prvým prihlásením na Stránku používateľ vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami. Pre návštevníkov Stránky, ktorí nemajú na Stránke vytvorený osobný profil, platia tieto Podmienky v primeranom rozsahu.
 5. Používateľ dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v osobnom profile alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Stránke a to na účel on-line sledovania portfólia, rozšírených možnosti tvorby grafov, personalizáciu Stránky, prijímanie špecializovaných informácii a využitie ďalších nástrojov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou Stránky. Užívateľským menom môže byť vlastné meno používateľa aj akákoľvek kombinácia písmen a čísel. ZOZNAM je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky a počas doby poskytovania služby.
 6. ZOZNAM ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany -sprostredkovateľov- na základe písomného poverenia, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na stránke openiazoch.sk bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej aj ako „zákon“). V súvislosti s poskytovaním služieb používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do tretích krajín v rámci Európskej únie, ako aj do USA výlučne spoločnostiam, ktorí pristúpili k Safe Harbor, kedy sa prenos osobných údajov považuje za bezpečný a úroveň ochrany osobných údajov je primeraná, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos, ZOZNAM oznámi používateľovi rovnakým spôsobom ako aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov. ZOZNAM poskytne údaje o používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej ZOZNAM môže poskytnúť osobné údaje používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom ZOZNAMu v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej so Stránkou alebo službami na Stránke.
 7. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať od ZOZNAMU vo všeobecne zrozumiteľnej forme (i) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, (ii) odpis jej osobných údajov a (iii) presné informácie o zdroji, z ktorého získal ZOZNAM osobné údaje na spracúvanie. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona ako aj vykonávať iné svoje práva v zmysle ustanovenia § 20 zákona. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie ZOZNAM-u okamžite zrušiť používateľovi registráciu.
 8. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, ZOZNAM je oprávnený registráciu používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 9. Prihlásenie na Stráne je možné aj bez registrácie, a to na základe registrácie na webových stránkach tretích strán , ktoré umožňujú prepojenie so Stránkou. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Stránke. ZOZNAM nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na webstránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených webstránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto webstránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke.
 10. Niektoré zo stránok Zoznam.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Zoznam.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely .
 11. Zoznam je oprávnený najmä kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne a kedykoľvek vykonať technickú odstávku Stránky a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 12. Používatelia sú oprávnení na Stránke zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom ZOZNAM na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. ZOZNAM nezodpovedá za prenášané informácie Stránke. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a ZOZNAM nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi. ZOZNAM si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na Stránke, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.
 13. Používatelia Stránky nie sú oprávnení vykonávať na Stránke nasledovné aktivity:
  1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou ako aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
  2. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
  3. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  4. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  5. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  6. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  7. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
  9. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj iné vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,
  10. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas.
 14. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Stránke a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.
 15. Používateľ môže kedykoľvek požiadať ZOZNAM o zrušenie jeho osobného profilu a po overení totožnosti žiadateľa ZOZNAM jeho žiadosti vyhovie.
 16. ZOZNAM je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Zoznam.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. ZOZNAM si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na Stránke najneskôr v deň jej účinnosti.
 17. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok ZOZNAM-om, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie osobného profilu postupom podľa bodu 15. týchto Podmienok.
 18. Posledná zmena podmienok nadobúda platnosť dňa 24.4.2012