Doklady

Vo všeobecnosti panuje názor, že hypotekárny úver je najrýchlejšia cesta k získaniu peňazí. V podstate je to pravda, ale všetci tí, ktorí si o úver zažiadali vám potvrdia, že je to ťažká a namáhavá cesta k novému domu alebo bytu. Ušetríme vám prekvapenie, ktoré by vás mohlo zastihnúť pri prvej návšteve v banke a prinášame vám prehľad toho, čo bude potrebné a s čím musíte rátať pri dokumentácii vašej žiadosti.

V prvom rade sa pripravte na to, že banka bude chcieť vedieť všetko o vašich príjmoch a výdavkoch. Inými slovami, banku zaujíma či ste schopní splácať mesačné splátky za úver a či vám ostane ešte dosť prostriedkov na vlastný život. Takýto výpočet je každopádne dôležitý aj pre vás, pri rozhodovaní o výške úveru, dĺžke splácania a výbere banky a tým aj úrokovej sadzby. Banku zaujíma iba to, či vám po odrátaní všetkých pravidelných mesačných výdavkov ostane suma, ktorá sa bude aspoň rovnať životnému minimu. Konkrétny postup vo väčšine bánk je zhruba takýto:

Čistý mesačný príjem chápeme ako súčet:

 • príjmu zo závislej činnosti
 • príjmu z kapitálového majetku (úroky, dividendy...)
 • príjmu z prenájmu nehnuteľností
 • ostatných mesačných príjmov

Od zisteného mesačného príjmu odpočítame mesačné záväzky a platby ako súčet:

 • zrážok zo mzdy
 • výživného
 • platieb stavebného sporenia
 • poistného akéhokoľvek druhu
 • splátok úverov
 • splátky hypotekárneho úveru
 • leasingových splátok
 • iných mesačných záväzkov a platieb

Suma, ktorá nám ostane musí byť väčšia, nanajvýš rovná sume životného minima, ktoré upravuje zákon č.125/1998 Zbierky zákonov.

Toto je však len začiatok vášho vybavovania hypotekárneho úveru. Ak spĺňate podmienky banky spravili ste len prvý z mnohých krokov na získanie úveru. Ešte vás čaká množstvo papierovania a zháňania dokumentov, ktoré sa budú týkať predovšetkým:

 1. vašej majetkovej a finančnej situácie (Výpočty stačia len v procese rozhodovania, o tom, či vám úver bude udelený. Neskôr treba príjmy a výdavky riadne doložiť.)
 2. nehnuteľnosti, ktorou chcete ručiť
 3. nehnuteľnosti, ktorú chcete pomocou úveru financovať

Dokumenty, ktoré budete potrebovať sa líšia v závislosti od toho, na aký účel úver potrebujete. Pri úvere poskytnutom na kúpu nehnuteľnosti, budete potrebovať odlišné dokumenty ako pri jej výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii.

Teraz si povedzme aké dokumenty budete potrebovať vy, ako žiadateľ:

 • Doklady preukazujúce vaše majetkové pomery, prípadne majetkové pomery spolužiadateľa alebo ručiteľa.
 • Daňové priznanie, potvrdenie o príjme a potvrdenie o uhradení daní za predchádzajúce obdobie troch rokov.
 • Doklady potvrdzujúce uhradenie všetkých daní a poplatkov, ktoré ste povinní platiť.
 • Oprávnenie k podnikateľskej činnosti (originál výpisu z obchodného registra alebo notárom overená kópia nie staršia ako dva mesiace, notárom overená kópia alebo originál živnostenského listu) Tieto doklady budete potrebovať len ak zdrojom vašich príjmov nie je trvalý pracovný pomer.
 • Výkaz ziskov a strát, Súvaha, prípadne Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch, za obdobie predchádzajúcich troch rokov (platí ak máte živnosť)
 • Doklady preukazujúce ostatné príjmy
 • Doklady preukazujúce výdavky
 • Doklady preukazujúce záväzky, ručenia

Postupy jednotlivých bánk sa pri dokumentácii žiadosti líšia. Tento zoznam slúži len na orientáciu a lepšiu predstavu, čo všetko sa môže vyžadovať. Nie je vylúčené, že niektorým bankám bude stačiť aj menej dokladov. Ak sa rozhodnete pre konkrétnu banku, dajú vám v nej presný zoznam potrebných dokumentov, ktorý sa môže v detailoch líšiť od toho nášho.

Pri hypotekárnom úvere ručíte nehnuteľnosťou. Tu je zoznam dokladov, ktoré budete potrebovať:

 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Originál výpisu z katastra nehnuteľností (listu vlastníctva) nie starší ako dva mesiace vrátane ťárch
 • Originál alebo overená kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia, v prípade stavby
 • Originál alebo overená kópia geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby potvrdený Okresným úradom - katastrálnym odborom, v prípade rozostavanej nehnuteľnosti
 • Originál alebo overená kópia právoplatného stavebného povolenia na výstavbu nehnuteľnosti, v prípade rozostavanej nehnuteľnosti
 • Overená kópia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, alebo iný doklad o nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti
 • Fotografie nehnuteľnosti
 • Súhlas vlastníka so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti
 • Znalecký posudok nehnuteľnosti

Na základe znaleckého posudku je určená hodnota nehnuteľnosti, a tým aj maximálna výška úveru. Znalci musia byť spravidla akceptovaní bankou. Banka vám poskytne ich zoznam. Všetky náklady spojené s ohodnocovaním nehnuteľností hradíte vy, takisto ako všetky náklady spojené s dokumentáciou.

Doklady potrebné pri úvere poskytnutom na kúpu nehnuteľnosti:

 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Originál výpisu z katastra nehnuteľností (listu vlastníctva) nie starší ako dva mesiace vrátane ťárch
 • Originál alebo overená kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe
 • Overená kópia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, alebo iný doklad o nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti
 • Overená kópia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, alebo iný doklad o nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti
 • Fotografie nehnuteľnosti

Doklady potrebné pri úvere poskytnutom na rekonštrukciu a údržbu:

 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Originál výpisu z katastra nehnuteľností (listu vlastníctva) nie starší ako dva mesiace vrátane ťárch
 • Originál alebo overená kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe
 • Originál alebo overená kópia právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • Projekt na rekonštrukciu (údržbu) vypracovaný osobou oprávnenou projektovať, rozpočtové náklady
 • Zmluvy o dielo s dodávateľmi a iné
 • Postúpenie nárokov z nájomných zmlúv (ak sa nehnuteľnosť nachádza v prenájme)
 • Fotografie nehnuteľnosti

Doklady potrebné pri úvere poskytnutom na výstavbu nehnuteľnosti

 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Originál alebo overená kópia geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby potvrdený okresným úradom - katastrálnym úradom
 • Originál výpisu z katastra nehnuteľností (listu vlastníctva) nie starší ako dva mesiace vrátane ťárch
 • Projekt na stavbu vypracovaný osobou oprávnenou projektovať, rozpočtové náklady
 • Originál alebo overená kópia právoplatného stavebného povolenia na výstavbu nehnuteľnosti
 • Zmluvy o dielo s dodávateľmi, zmluvy o výstavbe nehnuteľnosti a iné
 • Fotografie pozemku, prípadne rozostavanej nehnuteľnosti

Na záver niektoré banky požadujú ešte notársku zápisnicu, ktorá zhrnie všetky náležitosti. Jej cena rozhodne nie je zanedbateľná a preto si vyžaduje pozornosť. Pri úvere 1 000 000 Sk je cena notárskej zápisnice cca 5000-6000Sk. Preto sa oplatí pouvažovať aj nad bankami, ktoré túto zápisnicu nevyžadujú.

Je možné, že banka bude žiadať aj iné dokumenty, ktoré v tomto zozname nie sú a nemusia byť ani v zozname, ktorý vám poskytne samotná banka. Tieto inštitúcie si toto právo jednoducho vyhradzujú. Veľmi dôležitý je dialóg s bankou. Pri jednaní so zástupcom banky sa vždy opýtajte na všetky nejasnosti a uistite sa, že nemôže prísť k nedorozumeniu. Takto zamedzíte zbytočným prieťahom na ceste za vašim vytúženým cieľom.