Poberanie dôchodku
Ak sa zapojíte do 2. piliera (čo znamená, že rozdelíte svoje odvody medzi 1. a 2. pilier), v starobe budete dostávať svoj dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť z peňazí investovaných a zhodnotených na svojom vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Platí, že môžete poberať starobný dôchodok z 2. piliera, len ak budete zároveň poberať starobný dôchodok aj z 1. piliera. Dôchodok z 1. aj 2. piliera sa vám bude vyplácať raz mesačne.


Spôsob poberania dôchodku
Jednou z hlavných výhod 2. piliera je, že si budete môže zvoliť spôsob poberania vášho dôchodku z 2. piliera. Budete mať tieto dve možnosti poberania dôchodku z 2. piliera:

1) Doživotný dôchodok
– vyberiete si životnú poisťovňu, ktorá má licenciu na poskytovanie dôchodkov z 2. piliera, a za všetky peniaze nasporené na svojom osobnom dôchodkovom účte si u nej kúpite doživotný dôchodok.
Inak povedané, uzavriete so životnou poisťovňou zmluvu, vaša DSS prevedie vaše všetky nasporené peniaze do tejto životnej poisťovne a poisťovňa sa vám v zmluve zaviaže vyplácať až do konca vášho života dôchodok v dohodnutej výške. Po prevedení dôchodkových úspor do životnej poisťovne prestanú byť nasporené peniaze vaším majetkom. V prípade vášho úmrtia budú vaši pozostalí dostávať dva pozostalostné dôchodky: jeden zo Sociálnej poisťovne a druhý zo životnej poisťovne, s ktorou ste mali uzavretú zmluvu. Pozrite aj pozostalostné dôchodky.2) Programový výber s doživotným dôchodkom
– vyberiete si životnú poisťovňu, ktorá má licenciu na poskytovanie dôchodkov z 2. piliera, a za časť peňazí nasporených na svojom osobnom dôchodkovom účte si u nej kúpite doživotný dôchodok. Aby bol zachovaný váš požadovaný životný štandard, doživotný dôchodok musí byť minimálne vo výške 0,6 násobku životného minima. Inak povedané, uzavriete so životnou poisťovňou zmluvu, vaša DSS prevedie časť nasporených peňazí do tejto životnej poisťovne a poisťovňa sa vám v zmluve zaviaže vyplácať až do konca vášho života dôchodok v dohodnutej výške minimálne 0,6 násobku životného minima (tzv. doživotná anuita). Dôchodkové úspory prevedené do životnej poisťovne prestanú byť vaším majetkom. Zvyšné nasporené peniaze si môžete zo svojho osobného dôchodkového účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti jednorazovo vybrať alebo si ich môžete na svojom osobnom dôchodkovom účte ponechať, naďalej investovať a zhodnocovať a podľa dohody s DSS si ich až do vyčerpania postupne vyberať (tzv. programový výber). Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti budú stále vaším majetkom.

V prípade vášho úmrtia budú vaši pozostalí dostávať dva pozostalostné dôchodky: jeden zo Sociálnej poisťovne, druhý zo životnej poisťovne, s ktorou ste mali uzavretú zmluvu, a navyše pozostalostný dôchodok v rámci programového výberu z účtu v DSS. Po zániku nároku na dôchodok zdedia zvyšok peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte (tzv. disponibilný prebytok) vaši pozostalí.

Doživotné dôchodky budú poskytovať len životné poisťovne, ktoré majú licenciu na poskytovanie doživotných dôchodkov z 2. piliera. Dá sa očakávať, že životné poisťovne si budú navzájom konkurovať a bojovať o priazeň klientov tým, že sa budú snažiť za rovnaký objem nasporených peňazí poskytnúť čo najvyšší doživotný dôchodok a ďalšie služby.Pravidelné zvyšovanie dôchodkov
Váš dôchodok z 1. piliera sa bude každoročne zvyšovať automaticky, a to podľa toho, ako budú rásť ceny a mzdy v predchádzajúcom roku. Pri zvyšovaní dôchodku z 1. piliera sa bude brať rast cien a miezd do úvahy rovnakou mierou. Napríklad ak sa v danom roku zvýšia mzdy o 3 % a inflácia bude 4 %, dôchodky sa v nasledujúcom roku zvýšia o 3,5 %: (3 + 4)/2 = 3,5 %.

Váš dôchodok z 2. piliera sa bude zvyšovať podľa zmluvy so životnou poisťovňou, v ktorej ste si dôchodok kúpili.


Súčasné poberanie dôchodku a zárobku
Aj v prípade, že občan bude dostávať svoj dôchodok z 1. aj 2. piliera, bude môcť bez obmedzení poberať dôchodok aj pracovať.
Ak je dôchodca zamestnaný alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, musí tak ako ostatní platiť odvody na starobný dôchodok do 1. aj 2. piliera a do rezervného fondu solidarity, čo sa mu pozitívne odzrkadlí na výške jeho dôchodku.


Skutočné príklady
Príklad 1.:
Iveta, 25 rokov, nezamestnaná


Iveta sa narodila v roku:
1980
Začala pracovať v roku:
2000
Do dôchodku odíde v roku:
2045
Ivetina mzda v roku 2005:
15000 Sk (priemerná mzda)
Ivetina mzda bude reálne rásť:
o 2 % ročne
Za svoj pracovný život bude nezamestnaná:
8 % svojho pracovného života
Peniaze na Ivetinom účte sa budú reálne zhodnocovať:
o 3,5 % ročne

V čase odchodu do dôchodku bude mať Iveta manžela približne v jej veku a zaopatrené deti.

Aké má Iveta možnosti

Iveta je v súčasnosti nezamestnaná, takže štát za ňu neplatí dôchodkové odvody. Kým bude nezamestnaná, nemusí robiť nič. Keď sa znova zamestná, musí sa zapojiť do dôchodkového systému. Do 30. júna 2006 sa musí rozhodnúť, či vstúpi do 2. piliera alebo zostane prispievať výlučne do 1. piliera. Ak bude nezamestnaná nepretržite celé obdobie od 1. januára 2005 do 30. júna 2006, do 2. piliera môže vstúpiť aj po tomto termíne. Pri výpočte predpokladajme, že sa Iveta znova zamestná v roku 2005.

AKÝ MÔŽE MAŤ IVETA DÔCHODOK*

Ak zostane výlučne v 1. pilieri
Ak v roku 2005
vstúpi do 2. piliera
Dôchodok výlučne
z 1. piliera
Dôchodok z 1. piliera
+ z 2. piliera
Výška dôchodku
(v súčasných cenách, predstavuje,čo by si zaň mohla kúpiť v súčasnosti)
11 861 Sk
14 629 Sk
5 799 Sk z 1. piliera
+ 8 830 Sk z 2. piliera
Miera náhrady
(pomer prvého dôchodku k priemernej celoživotnej hrubej mzde)
50,5 %
62,3 %
Stav na osobnom dôchodkovom účte
(v čase odchodu do dôchodku, v súčasných cenách)
Nemá dôchodkový účet
1 445 495 Sk
*Poznámka: Všetky výpočty vychádzajú z predpokladu, že reálny rast miezd na Slovensku bude 2 % ročne, reálne zhodnocovanie anuitného fondu bude 3 % ročne, dôchodkové nároky z 1. piliera sa budú vypočítavať od roku 2010 podľa rastu miezd a inflácie (v súčasnosti sa vypočítavajú len podľa rastu miezd na Slovensku), dôchodkový vek sa bude postupne predlžovať na 65 rokov a občan bude poberať svoj dôchodok z 2. piliera vo forme doživotného dôchodku (anuity). Dôchodok je čistý príjem a nezdaňuje sa, hrubá mzda sa zdaňuje.


Príklad 2.:
Igor, 35 rokov, zamestnaný


Igor sa narodil v roku:
1970
Začala pracovať v roku:
1990
Do dôchodku odíde v roku:
2034
Igorova mzda v roku 2005:
15 000 Sk (priemerná mzda)
Igorova mzda bude reálne rásť:
o 2 % ročne
Za svoj pracovný život bude nezamestnaný:
10 % svojho pracovného života
Peniaze na Igorovom účte sa budú reálne zhodnocovať:
o 3,5 % ročne

V čase odchodu do dôchodku bude mať Igor manželku približne v jeho veku a zaopatrené deti.

Aké má Igor možnosti

Igor je v súčasnosti zamestnaný, takže on sám, ako aj jeho zamestnávateľ, platia v súčasnosti dôchodkové odvody do 1. piliera. V termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa musí rozhodnúť, či vstúpi do 2. piliera alebo zostane prispievať výlučne do 1. piliera. Po tomto termíne vstup do 2. piliera nebude preňho možný.

AKÝ MÔŽE MAŤ IGOR DÔCHODOK*

Ak zostane výlučne v 1. pilieri
Ak v roku 2005
vstúpi do 2. piliera
Dôchodok výlučne
z 1. piliera
Dôchodok z 1. piliera
+ z 2. piliera
Výška dôchodku
(v súčasných cenách, predstavuje,čo by si zaň mohol kúpiť v súčasnosti)
10 395 Sk
11 223 Sk
6 391 Sk z 1. piliera
+ 4 833 Sk z 2. piliera
Miera náhrady
(pomer prvého dôchodku k priemernej celoživotnej hrubej mzde)
53,7 %
58,0 %
Stav na osobnom dôchodkovom účte
(v čase odchodu do dôchodku, v súčasných cenách)
Nemá dôchodkový účet
816 145 Sk
*Poznámka: Všetky výpočty vychádzajú z predpokladu, že reálny rast miezd na Slovensku bude 2 % ročne, reálne zhodnocovanie anuitného fondu bude 3 % ročne, dôchodkové nároky z 1. piliera sa budú vypočítavať od roku 2010 podľa rastu miezd a inflácie (v súčasnosti sa vypočítavajú len podľa rastu miezd na Slovensku), dôchodkový vek sa bude postupne predlžovať na 65 rokov a občan bude poberať svoj dôchodok z 2. piliera vo forme doživotného dôchodku (anuity). Dôchodok je čistý príjem a nezdaňuje sa, hrubá mzda sa zdaňuje.


Príklad 3.:
Mária, 45 rokov, živnostníčka


Mária sa narodila v roku:
1960
Začala pracovať v roku:
1980
Do dôchodku odíde v roku:
2023
Máriin vymeriavací základ v roku 2005:
15000 Sk (priemerná mzda)
Máriin vymeriavací základ bude reálne rásť:
o 2 % ročne
Za svoj pracovný život bude nezamestnaná:
10 % svojho pracovného života
Peniaze na Máriinom účte sa budú reálne zhodnocovať:
o 3,5 % ročne

V čase odchodu do dôchodku bude mať Iveta manžela približne v jej veku a zaopatrené deti.

Aké má Mária možnosti

Jej príjem za predchádzajúci kalendárny rok bol viac ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku, takže si Mária v súčasnosti platí odvody do 1. piliera. V termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa musí rozhodnúť, či vstúpi do 2. piliera alebo zostane prispievať výlučne do 1. piliera. Po tomto termíne vstup do 2. piliera pre ňu nebude možný.

Ak by jej príjem za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy, Mária by nemusela platiť odvody. Na vstup do 2. piliera by mala tiež len termín od 1. januára 2005 do 30. júna 2006. Ak by nechcela prísť o šancu zapojiť sa do 2. piliera, mohla by vstúpiť v tomto termíne ako dobrovoľne poistená osoba a platiť si aspoň minimálne odvody.

AKÝ MÔŽE MAŤ MÁRIA DÔCHODOK*

Ak zostane výlučne v 1. pilieri
Ak v roku 2005
vstúpi do 2. piliera
Dôchodok výlučne
z 1. piliera
Dôchodok z 1. piliera
+ z 2. piliera
Výška dôchodku
(v súčasných cenách, predstavuje,čo by si zaň mohla kúpiť v súčasnosti)
9 106 Sk
9 074 Sk
6 798 Sk z 1. piliera
+ 2 276 Sk z 2. piliera
Miera náhrady
(pomer prvého dôchodku k priemernej celoživotnej hrubej mzde)
54,3 %
54,1 %
Stav na osobnom dôchodkovom účte
(v čase odchodu do dôchodku, v súčasných cenách)
Nemá dôchodkový účet
396 143 Sk
*Poznámka: Všetky výpočty vychádzajú z predpokladu, že reálny rast miezd na Slovensku bude 2 % ročne, reálne zhodnocovanie anuitného fondu bude 3 % ročne, dôchodkové nároky z 1. piliera sa budú vypočítavať od roku 2010 podľa rastu miezd a inflácie (v súčasnosti sa vypočítavajú len podľa rastu miezd na Slovensku), dôchodkový vek sa bude postupne predlžovať na 65 rokov a občan bude poberať svoj dôchodok z 2. piliera vo forme doživotného dôchodku (anuity). Dôchodok je čistý príjem a nezdaňuje sa, hrubá mzda sa zdaňuje.


Príklad 4.:
Práve vy

Nasledovná tabuľka porovnáva očakávané dôchodky, ak by ste zostali výlučne v 1. pilieri, alebo ak by ste sa zapojili aj do 2. piliera. Tabuľka predpokladá, že ste začali pracovať vo veku 20 rokov, zarábate priemernú mzdu na Slovensku, za svoj pracovný život budete nezamestnaná/ý 10 % svojho pracovného života, peniaze na vašom účte sa budú reálne zhodnocovať o 3,5 % ročne, vaša mzda, ako aj mzda na Slovensku, bude rásť o 2 % ročne a v čase odchodu do dôchodku budete mať manžela/manželku približne vo vašom veku a zaopatrené deti.

VÝLUČNE 1. PILIER
VSTUP DO 2. PILIERA
Vek
Predp.
vek odchodu do dôchodku
Predp. dôchodok výlučne z 1. Piliera
Predp. miera
náhrady
Predp.
dôchodok z 1. + 2. piliera (spolu)
Predp.
miera
náhrady
Predp.
zostatok na osobnom dôchodkovom účte v čase odchodu do dôchodku
Odporú-
čanie
vstupu
52
62
8 213 Sk
53,70%
7 964 Sk
52,00%
185 809 Sk
nie
51
62
8 296 Sk
53,60%
8 050 Sk
52,00%
208 524 Sk
nie
50
62
8 379 Sk
53,50%
8 139 Sk
51,90%
232 194 Sk
nie
49
62
8 462 Sk
53,40%
8 232 Sk
51,90%
256 851 Sk
nie
48
62
8 547 Sk
53,30%
8 330 Sk
51,90%
282 529 Sk
nie
47
62
8 632 Sk
53,20%
8 432 Sk
51,90%
309 261 Sk
nie
46
63
9 016 Sk
54,40%
8 949 Sk
54,00%
366 031 Sk
nie
45
63
9 106 Sk
54,30%
9 074 Sk
54,10%
396 143 Sk
nie
44
63
9 197 Sk
54,20%
9 204 Sk
54,20%
427 458 Sk
áno
43
63
9 289 Sk
54,00%
9 340 Sk
54,30%
460 015 Sk
áno
42
63
9 382 Sk
53,90%
9 481 Sk
54,40%
493 855 Sk
áno
41
63
9 475 Sk
53,70%
9 629 Sk
54,60%
529 022 Sk
áno
40
63
9 570 Sk
53,50%
9 782 Sk
54,70%
565 558 Sk
áno
39
63
9 666 Sk
53,30%
9 942 Sk
54,90%
603 508 Sk
áno
38
63
9 763 Sk
53,10%
10 108 Sk
55,00%
642 919 Sk
áno
37
63
9 860 Sk
52,90%
10 281 Sk
55,20%
683 838 Sk
áno
36
64
10 292 Sk
53,90%
11 018 Sk
57,70%
770 399 Sk
áno
35
64
10 395 Sk
53,70%
11 223 Sk
58,00%
816 145 Sk
áno
34
64
10 499 Sk
53,50%
11 437 Sk
58,30%
863 604 Sk
áno
33
64
10 604 Sk
53,00%
11 659 Sk
58,20%
912 832 Sk
áno
32
64
10 710 Sk
52,50%
11 890 Sk
58,30%
963 886 Sk
áno
31
64
10 817 Sk
52,00%
12 130 Sk
58,30%
1 016 826 Sk
áno
30
64
10 926 Sk
51,50%
12 380 Sk
58,40%
1 071 711 Sk
áno
29
64
11 035 Sk
51,10%
12 639 Sk
58,50%
1 128 604 Sk
áno
28
64
11 145 Sk
50,60%
12 908 Sk
58,70%
1 187 568 Sk
áno
27
64
11 257 Sk
50,20%
13 188 Sk
58,90%
1 248 670 Sk
áno
26
65
11 744 Sk
50,90%
14 300 Sk
62,00%
1 377 563 Sk
áno
25
65
11 861 Sk
50,50%
14 629 Sk
62,30%
1 445 495 Sk
áno
24
65
11 980 Sk
50,00%
14 970 Sk
62,50%
1 515 849 Sk
áno
23
65
12 100 Sk
49,50%
15 325 Sk
62,70%
1 588 702 Sk
áno
22
65
12 221 Sk
49,00%
15 692 Sk
63,00%
1 664 132 Sk
áno
21
65
12 343 Sk
48,60%
16 074 Sk
63,20%
1 742 221 Sk
áno
20
65
12 466 Sk
48,10%
16 470 Sk
63,50%
1 823 052 Sk
áno
19
65
12 591 Sk
47,60%
16 880 Sk
63,80%
1 906 711 Sk
áno
18
65
12 717 Sk
47,10%
17 306 Sk
64,20%
1 993 286 Sk
áno
17
65
12 844 Sk
46,70%
17 747 Sk
64,50%
2 082 868 Sk
ánoPoužité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR