Osobný dôchodkový účet (ODÚ)
Keď sa zapojíte do 2. piliera, časť vašich dôchodkových odvodov, ktoré váš zamestnávateľ doposiaľ odvádzal do Sociálnej poisťovne (1. pilier), pôjde na váš osobný dôchodkový účet (2. pilier).

Môžete mať len jeden osobný dôchodkový účet v jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú si sami vyberiete a ktorú budete môcť kedykoľvek zmeniť, raz do roka bezplatne.

Osobný dôchodkový účet sa podobá účtu v banke. Na tomto účte vám postupne počas života pribudnú peniaze, ktoré budete investovať a zhodnocovať prostredníctvom vami vybraného dôchodkového fondu podľa vášho výberu tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri vašom odchode do dôchodku bola čo najvyššia.
Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom budú určené na váš dôchodok, preto si ich počas aktívneho života nebudete môcť vybrať. Keď sa rozhodnete odísť do dôchodku, peniaze na účte použijete na nákup vášho dôchodku z 2. piliera aspoň v minimálnej predpísanej výške a zvyšné peniaze si budete môcť postupne vyberať. Pre viac informácií pozrite aj Kúpu dôchodku z 2. piliera. Peniaze na vašom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí tak, ako napr. byt alebo vklady v bankách. Pre viac informácií pozrite aj Súkromné vlastníctvo a dedenie.

Pre viac informácií pozrite aj Kúpa dôchodku z 2.piliera

Peniaze na vašom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vašej smrti ich zdedia vaši pozostalí tak ako napr. byt alebo vklady v bankách. Pre viac informácií pozrite aj Súkromné vlastníctvo a dedenie.

Vaša dôchodková správcovská spoločnosť bude viesť váš osobný dôchodkový účet v slovenských korunách a výpis z tohto účtu vám bude bezplatne zasielať aspoň raz ročne. Stav na svojom účte si budete môcť kedykoľvek bezplatne skontrolovať na internetovej stránke vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


Peniaze na účte oddelené od majetku DSS
Vaše peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú stále vaším majetkom a budú oddelené od peňazí dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

V praxi to bude vyzerať nasledovne:
•   vaše úspory na osobnom dôchodkovom účte nebudú fyzicky v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale u depozitára (v silnej banke),
•   peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budete investovať v tzv. dôchodkovom fonde. Dôchodkový fond možno zjednodušene opísať ako „vrece peňazí“, ktoré spoločne vlastnia občania, ktorí prostredníctvom tohto fondu investovali,
•   manažéri dôchodkových správcovských spoločností budú len dávať pokyny, kam majú byť tieto peniaze podľa prísnych pravidiel investované, aby ich hodnota postupne rástla a pri odchode občana do dôchodku bola čo najvyššia,
•   pokyny, kam majú byť peniaze občanov investované, vykoná depozitár len v prípade, že budú v súlade so zákonmi.

V prípade, že by mala dôchodková správcovská spoločnosť nejaké problémy, peňazí na vašom účte sa to nemôže nijak dotknúť, pretože tie budú v dôchodkových fondoch (v osobitných „vreciach“) v úschove u depozitára (silnej banky).Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR