Odchod do dôchodku
Podmienky
Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku a budete chcieť začať poberať straobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, musíte splniť 2 podmienky:
•   dovŕšiť najmenej zákonom stanovený Dôchodkový vek
•   byť minimálne 15 rokov poistený v Sociálnej poisťovni (hovoríme, že Obdobie poistenia v Sociálnej poisťovni musí byť minimálne 15 rokov)

O dôchodok z 1. piliera musíte požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého bydliska. Pre viac informácií pozrite aj Žiadosť o dôchodok.

V novom dôchodkovom systéme je zákonom stanovený dôchodkový vek 62 rokov pre mužov aj ženy. Do 31. decembra 2003 bol dôchodkový vek pre mužov 60 rokov veku a pre ženy 53 – 57 rokov veku, a to v závislosti od počtu vychovaných detí. Novo určený dôchodkový vek 62 rokov sa v praxi nezačal uplatňovať hneď od 1. januára 2004, ale „starý“ dôchodkový vek sa postupne predlžuje. Predlžovanie dôchodkového veku je u mužov rozložené na obdobie rokov 2004 – 2005, u žien na dlhšie obdobie, a to na roky 2004 – 2014. Pri splnení určitých podmienok však môžete odísť do dôchodku aj oveľa skôr alebo neskôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku. Pozrite aj Možnosť predčasného alebo neskorého odchodu do dôchodku.


Obdobie poistenia
Obdobie poistenia v Sociálnej poisťovni zahŕňa obdobie, ktoré sa vám berie do úvahy a zohľadní pri výpočte vášho budúceho dôchodku. Pozrite aj Vzorec na výpočet dôchodku z 1. piliera.

Zjednodušene sa dá povedať, že obdobie poistenia sa viac-menej rovná počtu odpracovaných rokov. Ak by sme to chceli povedať úplne presne, obdobie poistenia zahŕňa, a teda berie do úvahy pri výpočte vášho dôchodku z 1. piliera:
•   obdobie, keď ste boli zamestnaní
•   obdobie, keď ste boli SZČO a platili ste dôchodkové odvody
•   obdobie, keď ste boli dobrovoľne poistení
•   obdobie, keď ste študovali na vysokej škole (toto obdobie sa započítava len konca roka 2003)
•   obdobie, keď ste študovali na strednej škole (toto obdobie sa započítava len konca roka 2000)
•   obdobie, keď ste boli nezamestnaní a poberali ste podporu v nezamestnanosti (toto obdobie sa započítava len konca roka 2003)
•   obdobie, keď ste boli nezamestnaní, boli ste v evidencii nezamestnaných občanov a nepoberali ste podporu v nezamestnanosti (toto obdobie sa vám započíta len do konca roka 2000)
•   obdobie, keď ste sa starali o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa, od 1. januára 2004 do 6 rokov veku dieťaťa, resp. do 7 rokov veku dieťaťa, ak išlo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a nepracovali ste
•   obdobie, keď ste boli na základnej vojenskej službe alebo ste vykonávali civilnú službu
•   obdobie, keď ste boli poberateľom invalidného dôchodku
•   obdobie, keď ste poberali materské, nemocenské, ošetrovné alebo ste boli PN


Možnosť predčasného alebo neskoršieho odchodu do dôchodku
Predčasný starobný dôchodok
V novom systéme môžete odísť do dôchodku aj skôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, no musíte splniť 2 podmienky:
•   byť minimálne 15 rokov poistení v Sociálnej poisťovni (hovoríme, že Obdobie poistenia je minimálne 15 rokov)
•   váš dôchodok (aj po znížení z dôvodu predčasného odchodu dôchodku) musí byť vyšší je 1,2 násobku životného minima.

V tomto prípade ide o tzv. predčasný starobný dôchodok. Váš dôchodok sa vám bude za každých začatých 30 dní chýbajúcich do dosiahnutia zákonom stanoveného dôchodkového veku znižovať o 0,5 % z dôchodku, ktorý by ste dostali, keby ste oň požiadali v zákonom stanovenom veku. Napríklad keby vám dôchodok priznali 12 mesiacov pred dovŕšením zákonom stanoveného dôchodkového veku, váš dôchodok by sa vám znížil o 6 %. Skutočné príklady

Neskorší odchod do dôchodku
V prípade, že zostanete pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku, ide o neskorší odchod do dôchodku. Ak budete dlhšie pracovať, budete mať aj dlhšie obdobie poistenia, čo sa vám pozitívne odzrkadlí na výške vášho budúceho dôchodku. Navyše, váš dôchodok z 1. piliera sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní po dovŕšení zákonom stanoveného dôchodkového veku. Skutočné príklady

O dôchodok zo Sociálnej poisťovne musíte požiadať v pobočke podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Pre viac informácií pozrite aj Žiadosť o dôchodok.


Dôchodkový vek – ženy
Zákonom stanovený dôchodkový vek žien sa postupne predlžuje na 62 rokov. Do 31. decembra 2003 bol dôchodkový vek pre ženy 53 – 57 rokov veku, a to v závislosti od počtu vychovaných detí. Novo určený dôchodkový vek 62 rokov sa v praxi nezačal uplatňovať hneď od 1. januára 2004, ale „starý“ dôchodkový vek sa postupne predlžuje. Predlžovanie dôchodkového veku žien je rozložené na obdobie od roku 2004 do roku 2014. Po roku 2014 už bude pre všetky ženy platiť dôchodkový vek 62 rokov bez ohľadu na to, koľko má žena detí.

Rok
narodenia
ženy
Dôchodkový vek
Bez detí
1 dieťa
2 deti
3 alebo 4 deti
5 a viac detí
1947
57 rokov a
9 mesiacov
1948
58 rokov a
6 mesiacov
56 rokov a
9 mesiacov
1949
59 rokov a
3 mesiace
57 rokov a
6 mesiacov
55 rokov a
9 mesiacov
1950
60 rokov
58 rokov a
3 mesiace
56 rokov a
6 mesiacov
54 rokov a
9 mesiacov
1951
60 rokov a
9 mesiacov
59 rokov
57 rokov a
3 mesiace
55 rokov a
6 mesiacov
53 rokov a
9 mesiacov
1952
61 rokov a
6 mesiacov
59 rokov a
9 mesiacov
58 rokov
56 rokov a
3 mesiace
54 rokov a
6 mesiacov
1953
62 rokov
60 rokov a
6 mesiacov
58 rokov a
9 mesiacov
57 rokov
55 rokov a
3 mesiace
1954
62 rokov
61 rokov a
3 mesiace
59 rokov a
6 mesiacov
57 rokov a
9 mesiacov
56 rokov
1955
62 rokov
62 rokov
60 rokov a
3 mesiace
58 rokov a
6 mesiacov
56 rokov a
9 mesiacov
1956
62 rokov
62 rokov
61 rokov
59 rokov a
3 mesiace
57 rokov a
6 mesiacov
1957
62 rokov
62 rokov
61 rokov a
9 mesiacov
60 rokov
58 rokov a
3 mesiace
1958
62 rokov
62 rokov
62 rokov
60 rokov a
9 mesiacov
59 rokov
1959
62 rokov
62 rokov
62 rokov
61 rokov a
6 mesiacov
59 rokov a
9 mesiacov
1960
62 rokov
62 rokov
62 rokov
62 rokov
60 rokov a
6 mesiacov
1961
62 rokov
62 rokov
62 rokov
62 rokov
61 rokov a
3 mesiace
1962
62 rokov
62 rokov
62 rokov
62 rokov
62 rokov


Dôchodkový vek – muži
Zákonom stanovený vek mužov pri odchode do dôchodku bol stanovený na 62 rokov Do 31. decembra 2003 bol dôchodkový vek pre mužov 60 rokov veku. Novo určený dôchodkový vek 62 rokov sa v praxi nezačal uplatňovať hneď od 1. januára 2004, ale „starý“ dôchodkový vek sa postupne predlžuje. Po roku 2006 už bude dôchodkový vek 62 rokov platiť pre všetkých mužov.

Rok narodenia muža
Dôchodkový vek
1943 a skôr
60 rokov
1944
60 rokov a 9 mesiacov
1945
61 rokov a 6 mesiacov
1946 a neskôr
62 rokov

Pre podrobné informácie si pozrite aj internetovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk

V novom dôchodkovom systéme však môžete odísť do dôchodku aj skôr alebo neskôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku. Pozrite aj Možnosť predčasného alebo neskorého odchodu do dôchodku


Ochrana občanov tesne pred dôchodkom
V novom systéme sú chránené osoby, ktoré stratia prácu krátko pred dôchodkom. Ak prídete o prácu napríklad 1 rok pred zákonom stanoveným dôchodkovým vekom, môžete odísť do dôchodku hneď, a to bez zníženia dôchodku z dôvodu predčasného odchodu dôchodku. Platí pritom podmienka, že ste predtým museli byť nepretržite poistení v nezamestnanosti minimálne 7 rokov a ku dňu, od ktorého žiadate o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňate podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a túto dávku nepoberáte.

Dôchodok sa nekráti ani tým, čo prišli o prácu pol roka pred odchodom do dôchodku, ak spĺňajú podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a o túto dávku nepožiadajú. Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne, ak ste v období 4 rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných boli poistení v nezamestnanosti najmenej 3 roky.


Žiadosť o dôchodok
O starobný dôchodok z 1. piliera, alebo o predčasný starobný dôchodok z 1. piliera, je potrebné požiadať písomne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak nemáte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť treba predložiť na ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislave. Pri spisovaní žiadosti o dôchodok je potrebné predložiť originály viacerých dokladov a takisto materiály potrebné na správne vypočítanie budúceho dôchodku.

Na spísanie žiadosti o priznanie starobného dôchodku potrebujete tieto doklady:
•   platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
•   doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie o návšteve školy
•   vojenskú knižku
•   rodné listy detí

K žiadosti o priznanie starobného dôchodku musia byť takisto priložené:
•   evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, resp. evidenčný list dôchodkového poistenia
•   potvrdenie o všetkých obdobiach evidencie v evidencii nezamestnaných
•   potvrdenie o obdobiach, keď občan poberal podporu v nezamestnanosti
•   doklad o prípadnej výplate dávok v hmotnej núdzi
•   iné dokumenty, ktoré vám povie pracovník v pobočke Sociálnej poisťovne

Viac informácií o starobných dôchodkoch z 1. piliera poskytuje Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke www.socpoist.sk.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR