Nezamestnaný


V akej situácii sa nachádzate:
Ak ste v súčasnosti nezamestnaní, nie ste v súčasnosti zapojení v dôchodkovom systéme, aj keď ste v ňom už v minulosti zapojení boli.

Do konca roka 2003 za vás Národný úrad práce počas obdobia, po ktoré ste poberali podporu v nezamestnanosti, platil dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré od roku 2004 už za vás neplatí. Obdobie neplatenia dôchodkových odvodov sa vám nehodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia, takže sa vám ani nebude brať do úvahy pri výpočte vášho budúceho dôchodku.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Kým budete nezamestnaní, nemusíte robiť nič.

Keď sa po 1. januári 2005 po znova zamestnáte, založíte si živnosť, stanete sa vojakom základnej vojenskej služby alebo pôjdete na civilnú službu, budete sa musieť zapojiť do dôchodkového systému. V termíne od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2006 sa budete musieť rozhodnúť, či chcete dostávať svoj budúci povinný starobný dôchodok z jedného alebo dvoch zdrojov, nazývaných tiež piliere dôchodkového systému. Môžete si vybrať z 2 možností:

1. Možnosť:

Môžete zostať výlučne v 1. pilieri, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa.

V tomto prípade budete vy aj váš zamestnávateľ znova platiť odvody do Sociálnej poisťovne a váš celý povinný starobný dôchodok, financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne (1. pilier).

Váš dôchodok bude spravodlivejší ako v starom systéme, platnom do konca roka 2003, lebo bude zohľadňovať počet odpracovaných rokov a váš príjem počas celého pracovného života.


alebo

2. Možnosť:

Môžete vstúpiť do 2. piliera, ktorý reprezentujú osobné dôchodkové účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

V tomto prípade bude váš zamestnávateľ platiť časť odvodov do Sociálnej poisťovne (1. pilier) a časť na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Bude to, akoby vám na tento účet každý mesiac pribudlo 9 % z vašej mzdy. Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa budú prostredníctvom dôchodkových fondov investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri vašom odchode do dôchodku bola čo najvyššia.

V tomto prípade budete dostávať svoj povinný starobný dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť z peňazí nasporených a zhodnotených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Váš starobný dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov, príjmov počas celého pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky. Za obdobie, keď ste prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude váš dôchodok z 1. piliera znížený o polovicu a nahradený práve dôchodkom z 2. piliera.

Váš starobný dôchodok z 2. piliera bude závisieť od zhodnotenia peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, ktoré bude vaša DSS investovať v dôchodkových fondoch. Keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). Znamená to, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok z výlučne 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Výhodou vstupu do 2. piliera je aj to, že peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte budú vaším súkromným majetkom a v prípade vášho úmrtia ich zdedia vaši pozostalí.

Súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktoré budú prostredníctvom dôchodkových fondov zhodnocovať peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte, budú fungovať podľa prísnych pravidiel a pod dôslednou kontrolou štátu. Štát bude aj finálnym garantom fungovania 2. piliera.

Vstup do 2. piliera je nenávratný a vážny krok. Ak sa rozhodnete pre vstup do 2. piliera, musíte doň počas celého aktívneho veku prispievať a nebudete sa môcť k prispievaniu výlučne do Sociálnej poisťovne (1. pilier) vrátiť. DSS aj dôchodkový fond však budete môcť podľa vášho uváženia meniť.

Ak budete celé obdobie od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2006 nezamestnaní a zapojíte sa do dôchodkového systému až po 30. júni 2006 (napríklad skončíte VŠ a zamestnáte sa až v januári 2008), musíte sa rozhodnúť o vstupe do 2. piliera, až keď sa do systému znovu zapojíte (teda v januári 2008), a to do 30 dní.

Obdobie na vstup do 2. piliera od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 sa na vás, pokiaľ budete počas celého tohto obdobia nepretržite nezamestnaní, nevzťahuje.

1. a 2. pilier dôchodkového systému nazývame povinné piliere dôchodkového systému. Na svoj budúci dôchodok sa budete môcť zabezpečiť navyše aj v doplnkových dôchodkových poisťovniach (DDP), ktoré reprezentujú tzv. 3. pilier dôchodkového systému. Hlavný rozdiel je v tom, že zabezpečenie na dôchodok v 3. pilieri je dobrovoľné – platíte zo svojej mzdy podľa vlastného uváženia a istou čiastkou vám zvyčajne prispieva aj váš zamestnávateľ.

Možnosť navyše! Aj keď v súčasnosti nemusíte byť povinne zapojení v dôchodkovom systéme, môžete sa do dôchodkového systému zapojiť dobrovoľne. V praxi to znamená, že môžete svoje odvody do 1. aj 2. piliera platiť dobrovoľne, z vlastného vrecka (nie je možné platiť odvody len do 2. piliera a neplatiť do 1. piliera). Hovoríme, že môžete byť dobrovoľne poistenou osobou. Pre viac informácií pozrite aj Dobrovoľne poistená osoba.


Čo vám odporúčame:
Keďže sporenie na dôchodok a investovanie v dôchodkových fondoch (2. pilier) je dlhodobou záležitosťou, nie je vstup do 2. piliera pre všetkých výhodný. Hlavným kritériom vstupu do 2. piliera je váš vek. Pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera by ste mali brať do úvahy aj Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera.

Vek:
Zjednodušene platí, že čím dlhšie si budete sporiť a investovať peniaze na dôchodkovom účte, tým vyšší výnos by vám malo investovanie priniesť a tým vyšší dôchodok z 2. piliera by ste mali v starobe poberať. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v súkromných dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). Znamená to, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok výlučne z 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Na druhej strane, keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Podľa zákona je nevyhnutné, že v 2. pilieri musíte sporiť minimálne desať rokov pred odchodom do dôchodku, inak nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok a peniaze na vašom účte zdedia až po vašom úmrtí vaši pozostalí. Preto vám, ak máte do dôchodku menej ako 10 - 15 rokov, odporúčame veľmi starostlivo zvážiť vstup do 2. piliera. Pre viac informácií pozrite aj Vek – lebo sporiť treba minimálne 10 rokov.

Výhody a nevýhody:
Hlavnou výhodou vstupu do 2. piliera (okrem možnosti zabezpečiť si vyšší dôchodok) je súkromné vlastníctvo vašich peňazí na osobnom dôchodkovom účte, ktoré v prípade vášho úmrtia zdedia vaši pozostalí. Keďže budete môcť počas života meniť DSS aj dôchodkový fond, svoj budúci dôchodok z 2. piliera budete môcť do veľkej miery sami ovplyvňovať. Pre viac informácií si pozrite aj Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera.

Použite našu dôchodkovú kalkulačku, ktorá vám, na porovnanie, vypočíta približnú výšku vášho starobného dôchodku, ak by ste sa zapojili do 2. piliera alebo ak by ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Podrobnejšie informácie o tom, čo by ste mali brať do úvahy pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera, nájdete v časti Čo brať do úvahy. Informácie o tom, ako prakticky vstúpiť do 2. piliera a ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, nájdete v časti Ako prakticky vstúpiť do 2. piliera.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR