Odchod do dôchodkuAk sa zapojíte do 2. piliera (čo znamená, že rozdelíte svoje odvody medzi 1. a 2. pilier), v starobe budete dostávať svoj dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť z peňazí investovaných a zhodnotených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Platí, že môžete poberať dôchodok z 2. piliera, len ak budete zároveň poberať dôchodok aj z 1. piliera.


Podmienky

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku a budete chcieť začať poberať svoj dôchodok z 1. aj 2. piliera, musíte splniť podmienky:
•   dovŕšiť najmenej zákonom stanovený dôchodkový vek
•   minimálne 10 rokov sporiť na osobnom dôchodkovom účte (hovoríme, že obdobie sporenia musí byť minimálne 10 rokov).

Aby ste mohli dostávať svoj dôchodok z 2. piliera, musíte splniť podmienku, že obdobie sporenia je minimálne 10 rokov. Ak napríklad dosiahnete dôchodkový vek, ale nesporili ste 10 rokov, nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok.

Čo sa stane, keď dovŕšite dôchodkový vek, ale nesporili ste 10 rokov
Ak vo veku 52 rokov vstúpite do 2. piliera a chcete odísť do dôchodku vo veku 62 rokov, musíte ešte celých 10 rokov vy aj váš zamestnávateľ platiť dôchodkové odvody do 1. piliera (Sociálna poisťovňa), ako aj do 2. piliera (osobný dôchodkový účet). Ak by ste v priebehu týchto 10 rokov stratili prácu, teda váš zamestnávateľ by za vás prestal platiť odvody, mohli by ste sa dostať do týchto 3 situácií:

Príklad 1:
Pracovali by ste do 60 rokov, no potom by ste stratili prácu a posledné 2 roky pred dôchodkom by ste boli nezamestnaní, ale platili by ste si dobrovoľne dôchodkové odvody vy sami, z vlastného vrecka (hovoríme, že by ste boli dobrovoľne poistená osoba). Vo veku 62 rokov by ste mohli odísť do dôchodku a dostali by ste dôchodok z 1. aj 2. piliera.

Príklad 2:
Pracovali by ste do 60 rokov, potom by ste stratili prácu a snažili by ste sa znova zamestnať. Po tom, čo by ste boli nezamestnaní napríklad jeden rok a počas tohto roka neplatili žiadne odvody, by ste sa vo veku 61 rokov opäť zamestnali. V takomto prípade by ste museli pracovať a platiť dôchodkové odvody ešte 2 roky, aby vaše obdobie sporenia bolo 10 rokov. Vo veku 63 rokov by ste mohli odísť do dôchodku a dostali by ste dôchodok z 1. aj 2. piliera.

Príklad 3:
Pracovali by ste do 60 rokov, potom by ste stratili prácu a už by ste sa nezamestnali, ani by ste si počas posledných 2 rokov pred dôchodkom neplatili odvody dobrovoľne. V tomto prípade by ste mali nárok len na dôchodok z 1. piliera a peniaze na vašom dôchodkovom účte by až po vašom úmrtí zdedili vaši pozostalí.

O svoj dôchodok z 1. piliera musíte požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Pre viac informácií pozrite aj Žiadosť o dôchodok. Zároveň si z peňazí na svojom osobnom dôchodkovom účte musíte kúpiť dôchodok z 2. piliera. Pre viac informácií pozrite aj Kúpa dôchodku z 1. piliera.

V novom dôchodkovom systéme sa zákonom stanovený dôchodkový vek postupne zvyšuje na 62 rokov pre mužov aj ženy. Pri splnení určitých podmienok však môžete odísť do dôchodku aj oveľa skôr alebo neskôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku. Pozrite aj Možnosť predčasného alebo neskorého odchodu do dôchodku.

Obdobie sporenia
Na dôchodok z 2. piliera budete mať nárok len vtedy, ak vaše obdobie sporenia na vašom osobnom dôchodkovom účte bude minimálne 10 rokov. Je to dôležité preto, lebo sporenie a investovanie v dôchodkových fondoch je dlhodobou záležitosťou a 10 rokov je minimálne obdobie, za ktoré sa dá predpokladať, že sa peniaze na osobnom dôchodkovom účte dostatočne zhodnotia.

Zjednodušene možno povedať, že obdobie sporenia sa viac- menej rovná počtu odpracovaných rokov, v rámci ktorých ste platili odvody do 1. aj 2. piliera.

Ak by sme to chceli povedať presnejšie, obdobie sporenia zahŕňa:
•   obdobie, keď ste boli zamestnaní (a zamestnávateľ za vás platil odvody do 1. aj 2. piliera)
•   obdobie, keď ste boli SZČO (a platili ste si odvody do 1. aj 2. piliera)
•   obdobie, keď ste boli dobrovoľne poistení (a dobrovoľne ste si platili odvody do 1. aj 2. piliera)
•   obdobie, keď ste sa starali o dieťa do 6 rokov veku dieťaťa, resp. do 7 rokov veku dieťaťa, ak išlo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a nepracovali ste (odvody do 1. aj 2. piliera za vás platil štát)
•   obdobie, keď ste boli na základnej vojenskej službe alebo ste vykonávali civilnú službu (odvody do 1. aj 2. piliera za vás platil štát)
•   obdobie, keď ste poberali materské, nemocenské, ošetrovné alebo ste boli PN (neplatil odvody nikto, ale započítava sa do obdobia sporenia)
•   obdobie, keď ste boli poberateľom invalidného dôchodku (Sociálna poisťovňa za vás platila odvody do 1. aj 2. piliera).


Možnosť predčasného alebo neskoršieho odchodu do dôchodku
Predčasný starobný dôchodok
V novom systéme môžete odísť do starobného dôchodku aj oveľa skôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, no musíte splniť tieto 3 podmienky:

•   minimálne 10 rokov sporiť na osobnom dôchodkovom účte (hovoríme, že obdobie sporenia je minimálne 10 rokov)
•   váš dôchodok (aj po znížení z dôvodu predčasného dôchodku) z 1. piliera musí byť viac, ako je 0,6 násobku životného minima
•   váš dôchodok z 2. piliera musí byť viac ako 0,6 násobku životného minima.

Ak odídete do dôchodku skôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, ide o tzv. Predčasný starobný dôchodok. V prípade predčasného starobného dôchodku sa vám za každých 30 dní chýbajúcich do dosiahnutia zákonom stanoveného dôchodkového veku bude dôchodok z 1. piliera znižovať o 0,5 % z dôchodku, ktorý by ste dostali, ak by ste oň požiadali v zákonom stanovenom veku.

Neskorší odchod do dôchodku
V prípade, že zostanete pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku, ide o neskorší odchod do dôchodku.
Ak budete dlhšie pracovať, budete mať aj dlhšie obdobie poistenia, čo sa pozitívne odzrkadlí na výške vášho budúceho dôchodku. Navyše, váš dôchodok z 1. piliera sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní po dovŕšení zákonom stanoveného dôchodkového veku.

O dôchodok z 1. piliera musíte požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Pre viac informácií pozrite aj Žiadosť o dôchodok (1. pilier). Zároveň si musíte kúpiť z peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte dôchodok z 2. piliera.


Kúpa dôchodku z 2. piliera
Spolu so žiadosťou o dôchodok z 1.piliera si musíte začať vybavovať aj svoj dôchodok z 2. piliera.

V praxi to bude prebiehať takto:
•   V DSS, v ktorej máte svoj osobný dôchodkový účet, si podáte žiadosť o vyplácanie dôchodku z 2. piliera.
•   DSS vašu žiadosť zaregistruje a oznámi vám, koľko máte peňazí na svojom osobnom dôchodkovom účte.
•   Pôjdete do rôznych životných poisťovní, ktoré poskytujú doživotné dôchodky z 2. piliera, a vyberiete si vám vyhovujúcu životnú poisťovňu. Predpokladáme, že to bude životná poisťovňa, ktorá vám za vaše nasporené peniaze na osobnom dôchodkovom účte poskytne najvyšší doživotný dôchodok, prípadne s tým súvisiace ďalšie služby. Budete si pritom môcť vybrať z dvoch spôsobov poberania dôchodku z 2. piliera. S vybranou životnou poisťovňou uzavriete zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní dôchodku.
•   Zanesiete do DSS, v ktorej máte svoj osobný dôchodkový účet, zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní dôchodku, na základe ktorej DSS prevedie peniaze z vášho osobného dôchodkového účtu do vybranej životnej poisťovne.
•   Napokon uzavriete zmluvu o vyplácaní dôchodku s vybranou životnou poisťovňou, ktorá vám bude odo dňa uvedeného v zmluve pravidelne mesačne vyplácať váš dôchodok z 2. piliera v dohodnutej výške.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR