Súkromné vlastníctvo a dedenie


Súkromné vlastníctvo peňazí na osobnom dôchodkovom účte je jednou z hlavých výhod vstupu do 2. piliera.

Ak sa zapojíte do 2. piliera, časť dôchodkových odvodov, ktoré doteraz plynuli do Sociálnej poisťovne, sa bude ukladať na vašom osobnom dôchodkovom účte. Znamená to, že sa stanú vaším súkromným majetkom a budú sa môcť dediť rovnako ako napr. byt alebo vklady v bankách.

Ak zomriete počas aktívneho života, t. j. v období sporenia, vaši pozostalí zdedia všetky peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Ak zomriete počas poberania dôchodku, vaši pozostalí zdedia zostatok peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, až keď sa im prestanú vyplácať pozostalostné dôchodky. Je to možné len vtedy, ak ste predtým poberali dôchodok vo forme programového výberu s doživotným dôchodkom. Pozrite aj Spôsob poberania dôchodku z 2. piliera.

Príklad 1:
Pani Mária má 45 rokov (je v aktívnom veku), nie je invalidná a má 1 nezaopatrené dieťa – dcéru Janu (20), ktorá študuje na vysokej škole a bude študovať, až kým dovŕši 23 rokov. Jej manžel Karol zomrel vo veku 50 rokov (bol v aktívnom veku) a nepoberal invalidný dôchodok. Pán Karol počas svojho života platil dôchodkové odvody výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa). Na aké pozostalostné dôchodky majú pani Mária a dcéra Jana nárok po úmrtí pána Karola?

Pani Mária
•   Má nárok na vdovský dôchodok z 1. piliera (Sociálnej poisťovne).
•   Vdovský dôchodok bude dostávať vo výške 60 % zo starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok jej manžel ku dňu svojho úmrtia.
•   Vdovský dôchodok bude najprv poberať 1 rok po úmrtí manžela.
•   Po tomto prvom roku má nárok na vdovský dôchodok ešte ďalšie 2 roky, lebo sa stará aspoň o 1 nezaopatrené dieťa – dcéru, ktorá prestane byť nezaopatreným dieťaťom až o 3 roky od úmrtia matkinho manžela, vo veku 23 rokov, keď prestane študovať na VŠ)
•   Po týchto 3 rokoch nárok na vdovský dôchodok pani Márii zanikne.
•   Ak sa viac nevydá a dosiahne zákonom stanovený dôchodkový vek 62 rokov, nárok na vdovský dôchodok sa jej obnoví. Vdovský dôchodok bude dostávať (spolu so svojím starobným dôchodkom) až do konca života. Vdovský dôchodok bude dostávať vo výške 50 % z vdovského dôchodku, vyplácaného pred týmto krokom.

Dcéra Jana (20)
•   Má nárok na sirotský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa).
•   Sirotský dôchodok bude dostávať vo výške 30 % zo starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal jej otec nárok ku dňu svojho úmrtia.
•   Sirotský dôchodok bude dostávať, kým neprestane byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. 3 roky, dokedy vo veku 23 rokov prestane študovať na vysokej škole.


Príklad 2:
Pani Mária má 45 rokov (je v aktívnom veku), nie je invalidná a má 1 nezaopatrené dieťa – dcéru Janu (20), ktorá študuje na vysokej škole a bude študovať, až kým dovŕši 23 rokov. Jej manžel Karol zomrel vo veku 50 rokov (bol v aktívnom veku) a nepoberal invalidný dôchodok. Pán Karol vstúpil do 2. piliera, to znamená, že počas svojho života platil dôchodkové odvody do 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj do 2. piliera (na svoj osobný dôchodkový účet). Na aké pozostalostné dôchodky majú pani Mária a Jana nárok?

Keďže pán Karol zomrel počas aktívneho veku, pani Mária aj jeho dcéra Jana majú nárok na celé pozostalostné dôchodky z 1. piliera (Sociálna poisťovňa), presne ako je uvedené v Príklade 1.
Navyše, všetky nasporené peniaze na osobnom dôchodkovom účte pána Karola zdedia jeho pozostalí (pani Mária a dcéra Jana) podľa Občianskeho zákonníka (t. j. podľa rovnakého pravidla, ako sa dedí napr. byt alebo peniaze v banke), ak pán Karol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neuviedol nejakú inú osobu, ktorá by mala peniaze z jeho osobného dôchodkového účtu zdediť.

Príklad 3:
Pani Mária má 45 rokov (je v aktívnom veku), nie je invalidná a má 1 nezaopatrené dieťa – dcéru Janu (20), ktorá študuje na vysokej škole a bude študovať, až kým dovŕši 23 rokov. Jej manžel Karol zomrel vo veku 60 rokov (poberal starobný dôchodok). Pán Karol celý život platil odvody výlučne do Sociálnej poisťovne, a preto aj svoj celý starobný dôchodok dostával zo Sociálnej poisťovne. Na aké pozostalostné dôchodky majú pani Mária a dcéra Jana nárok po ämrtí pána Karola?

Keďže pán Karol zomrel počas poberania dôchodku výlučne z 1. piliera, pani Mária aj dcéra Jana majú nárok na celé pozostalostné dôchodky z 1. piliera (Sociálnej poisťovne), rovnako ako je uvedené v Príklade 1. Jediným rozdielom je, že pozostalostné dôchodky sa budú vypočítavať zo skutočného starobného dôchodku, ktorý pán Karol dostával pred svojím úmrtím.

Príklad 4:
Pani Mária má 45 rokov (je v aktívnom veku), nie je invalidná a má 1 dcéru Janu (20), ktorá študuje na vysokej škole a bude študovať, až kým dovŕši 23 rokov. Jej manžel Karol zomrel vo veku 60 rokov (poberal starobný dôchodok). Pán Karol vstúpil do 2. piliera, to znamená, že počas svojho života platil dôchodkové odvody do 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj do 2. piliera (na svoj osobný dôchodkový účet). Svoj starobný dôchodok dostával pán Karol z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne a druhú časť z 2. piliera vo forme doživotného dôchodku (anuity), ktorú si kúpil v životnej poisťovni za všetky peniaze na svojom osobnom dôchodkovom účte. To znamená, že v čase svojho úmrtia nemal na osobnom dôchodkovom účte žiadne peniaze. Na aké pozostalostné dôchodky majú pani Mária a dcéra Jana nárok po úmrtí pána Karola?

Pani Mária
•   Má nárok na vdovský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj z 2. piliera (životná poisťovňa).
•   Vdovský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) bude dostávať vo výške 60 % zo starobného dôchodku, ktorý jej manžel dostával zo Sociálnej poisťovne.
•   Vdovský dôchodok z 2. piliera jej bude vyplácať životná poisťovňa, v ktorej si jej manžel zakúpil doživotný dôchodok (anuitu), a to vo výške 60 % zo doživotného dôchodku (anuity), ktorý mu životná poisťovňa každý mesiac vyplácala pred jeho úmrtím.
•   Vdovský dôchodok z oboch zdrojov bude najprv poberať 1 rok po úmrtí manžela.
•   Po tomto prvom roku má nárok na vdovský dôchodok ešte ďalšie 2 roky, lebo sa stará aspoň o 1 nezaopatrené dieťa (dcéra Jana prestane byť nezaopatreným dieťaťom až o 3 roky od úmrtia Máriinho manžela, vo veku 23 rokov, keď prestane študovať na VŠ).
•   Po týchto 3 rokoch jej nárok na vdovský dôchodok zanikne.
•   Ak sa pani Mária znova nevydá a dosiahne zákonom stanovený dôchodkový vek 62 rokov, nárok na vdovský dôchodok sa jej obnoví. Vdovský dôchodok z oboch zdrojov (zo Sociálnej poisťovne aj zo životnej poisťovne) bude dostávať (spolu so svojím starobným dôchodkom) až do konca života. Vdovský dôchodok bude dostávať vo výške 50 % zo svojho dovtedajšieho vdovského dôchodku.

Dcéra Jana (20)
•   Má nárok na sirotský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj z 2. piliera (životná poisťovňa).
•   Sirotský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) bude Jana dostávať vo výške 30 % zo starobného dôchodku, ktorý jej otec dostával zo Sociálnej poisťovne.
•   Sirotský dôchodok z 2. piliera bude Jane vyplácať životná poisťovňa, v ktorej si jej otec kúpil doživotný dôchodok (anuitu), a to vo výške 30 % z doživotného dôchodku (anuity), ktorý mu životná poisťovňa každý mesiac pred jeho úmrtím vyplácala.
•   Sirotský dôchodok z oboch zdrojov bude Jana dostávať, kým neprestane byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. 3 roky, dokedy vo veku 23 rokov prestane študovať na vysokej škole.


Príklad 5:
Pani Mária má 45 rokov (je v aktívnom veku), nie je invalidná a má 1 dcéru Janu (20), ktorá študuje na vysokej škole a bude študovať, až kým dovŕši 23 rokov. Jej manžel Karol zomrel vo veku 60 rokov (poberal starobný dôchodok). Pán Karol vstúpil do 2. piliera, to znamená, že počas svojho života platil dôchodkové odvody do 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj do 2. piliera (na svoj osobný dôchodkový účet). Svoj starobný dôchodok dostával pán Karol z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne a druhú časť z 2. piliera vo forme programového výberu s doživotným dôchodkom (anuitou). Znamená to, že pánu Karolovi vyplácala životná poisťovňa každý mesiac doživotný dôchodok (anuitu) a dôchodková správcovská spoločnosť, v ktorej mal svoj osobný dôchodkový účet, mu každý mesiac vyplácala dohodnutú sumu peňazí z jeho osobného dôchodkového účtu (tzv. disponibilný prebytok). Na aké pozostalostné dôchodky majú pani Mária a jej dcéra Jana nárok po úmrtí pána Karola?

Pani Mária
•   Má nárok na vdovský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj z 2. piliera (životná poisťovňa + DSS).
•   Vdovský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) bude dostávať vo výške 60 % zo starobného dôchodku, ktorý jej manžel dostával zo Sociálnej poisťovne.
•   Vdovský dôchodok z 2. piliera jej bude vyplácať životná poisťovňa, v ktorej si jej manžel kúpil doživotný dôchodok (anuitu), a to vo výške 60 % z doživotného dôchodku (anuity), ktorý mu životná poisťovňa každý mesiac vyplácala.
•   Navyše, bude každý mesiac dostávať ako vdovský dôchodok z 2. piliera aj dohodnutú sumu peňazí z osobného dôchodkového účtu jej zosnulého manžela (tzv. disponibilný prebytok), ktorý predtým poberal každý mesiac jej manžel. Dohodnutá mesačná suma peňazí z osobného dôchodkového účtu vo forme tzv. disponibilného prebytku sa musí rozdeliť medzi vdovu a deti rovnakým dielom, a keďže má pani Mária jednu dcéru, bude dostávať 50 % z disponibilného prebytku.
•   Vdovský dôchodok z oboch zdrojov bude najprv poberať 1 rok po úmrtí manžela.
•   Po tomto prvom roku má nárok na vdovský dôchodok ešte ďalšie 2 roky, lebo sa stará aspoň o 1 nezaopatrené dieťa (dcéra Jana prestane byť nezaopatreným dieťaťom až o 3 roky od úmrtia Máriinho manžela, vo veku 23 rokov, keď prestane študovať na VŠ).
•   Po týchto 3 rokoch pani Márii nárok na vdovský dôchodok zanikne.
•   Ak sa znova nevydá a dosiahne zákonom stanovený dôchodkový vek 62 rokov, nárok na vdovský dôchodok sa jej obnoví. Vdovský dôchodok z oboch zdrojov bude dostávať (spolu so svojím starobným dôchodkom) až do konca života. Vdovský dôchodok bude dostávať v polovičnej výške.


Dcéra Jana (20)
•   Má nárok na sirotský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) aj z 2. piliera (životná poisťovňa + DSS).
•   Sirotský dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa) bude Jana dostávať vo výške 30 % zo starobného dôchodku, ktorý jej otec dostával zo Sociálnej poisťovne.
•   Sirotský dôchodok z 2. piliera bude Jane vyplácať životná poisťovňa, v ktorej si jej otec kúpil doživotný dôchodok (anuitu), a to vo výške 30 % z doživotného dôchodku (anuity), ktorý mu životná poisťovňa každý mesiac pred jeho úmrtím vyplácala.
•   Navyše, Jana bude každý mesiac dostávať ako sirotský dôchodok z 2. piliera aj dohodnutú sumu peňazí z osobného dôchodkového účtu jej zosnulého otca (tzv. disponibilný prebytok), ktorý predtým poberal každý mesiac jej otec. Dohodnutá mesačná suma peňazí z osobného dôchodkového účtu vo forme tzv. disponibilného prebytku sa musí rozdeliť medzi vdovu a deti rovnakým dielom, takže Jana bude dostávať 50 % z disponibilného prebytku.
•   Sirotský dôchodok z oboch zdrojov bude Jana dostávať, kým neprestane byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. 3 roky, dokedy vo veku 23 rokov prestane študovať na vysokej škole.

Keď pani Márii zanikne nárok na vyplácanie vdovského dôchodku (t. j. pani Mária zomrie alebo sa znova vydá) a keď zanikne nárok na vyplácanie sirotského dôchodku aj dcére Jane (t. j. prestane byť nezaopatreným dieťaťom), peniaze na osobnom dôchodkovom účte zdedia pozostalí podľa Občianskeho zákonníka (t. j. podľa rovnakého pravidla, ako sa dedí napr. byt alebo peniaze v banke), ak pán Karol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neuviedol inú osobu, ktorá by mala peniaze z jeho osobného dôchodkového účtu zdediť.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR