Rizikové ŽP vrátane pripoistení veľmi vážnych civilizačných chorôb

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti, so znižujúcou sa výškou poistnej čiastky. Obsahuje pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade plnej invalidity v rozsahu, ktorý je uvedený vo všeobecných poistných podmienkach a pripoistenie pre prípad diagnózy vážnej choroby.

Toto poistenie sa takisto zvyčajne používa ako krytie poisteného v prípade čerpania úveru, napr. hypotekárneho. Rozdiel medzi jednoduchým rizikovým životným poistením a týmto poistením je v rozšírení poistnej ochrany práve pre prípad diagnózy vážnej choroby.

Výška poistných čiastok

Poistná čiastka pre prípad smrti100 000 Sk
Poistná čiastka pre prípad diagnózy veľmi vážnej choroby100 000 Sk

Frekvencia platenia a doba trvania poistnej zmluvy

Doba trvania poistenia20 rokov (najčastejšia doba splácania hypotekárneho úveru)
Frekvencia platenia poistného1x ročne

Výška ročného poistného

Klient vo veku 20 rokov190 Sk/ročne
Klient vo veku 35 rokov841 Sk/ročne
Klient vo veku 45 rokov1 943 Sk/ročne
Klient vo veku 50 rokovvzhľadom k veku už nemožno uzavrieť