Princíp poistenia

Princíp poistenia

Poistenie ako také funguje tak, že poisťovňa vyberá od svojich klientov, poistencov alebo poistníkov, poistné. Z neho potom vytvára takzvané poistné rezervy. Pokiaľ sa niekomu z poistených stane škodovú udalosť, na ktorú je poistený, je mu táto poistná rezerva vyplatená, tým je splnená podmienka solidárnosti mezi poistenými a podmienená návratnosť. Musí ale zároveň platiť, že poistený nemôže od poisťovne obdržať vyššie plnenie, než je jeho skutočná škoda - tzv. ekvivalentnosť plnenia poisťovne. Časť vybraného poistného si ale samozrejme ponechá poisťovňa. Z tej kryje svoje prevádzkové náklady a vytvára primeraný zisk.