Kapitálové ŽP s pripoist. veľmi vážnych civil. chorôb a s úraz. pripois.

Kapitálové životné poistenie s úrazovým pripoistením a s pripoistením civilizačných chorôb je v súčasnosti jedným z najčastejšie uzatváraných druhov poistných zmlúv. Ako príklad bola zvolená poistka od UNIQA poisťovňa, a.s. Quatro - život & zdravie.

  • kapitálové životné poistenie pre prípad dožitia a úmrtia,
  • poistenie pre prípad kritických chorôb1),
  • pripoistenie denných dávok pri pracovnej neschopnosti,
  • úrazové pripoistenie - pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu, trvalých následkov úrazu, práceneschopnosť - denné odškodné, hospitalizácia, bolestné v prípade úrazu, možnosť pripoistiť deti,

Súčasťou poistného programu je aj oslobodenie od platenia poistného v prípade priznania plného invalidného dôchodku.

Ak je plný invalidný dôchodok priznaný ako následok niektorej z kritických chorôb poskytne sa okrem oslobodenia od povinnosti platenia poistného navyše poistné plnenie vo výške 60% aktuálnej poistnej sumy pre prípad smrti v čase priznania plnej invalidity.

Ako kritické choroby sú definované veľmi vážne civilizačné ochorenia:

srdcový infarkt, operácia "by-pass", rakovina, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, transplantácia životne dôležitých orgánov (srdca, pľúc, pečene, obličiek, kostnej drene, pankreasu), ochrnutie (paraplegia a kvadruplegia), oslepnutie, Creutzfeldova-Jakobova choroba, infekcia vírusom HIV pri krvnej transfúzii, nádory dutiny lebečnej, malígna komplikácia vredovej choroby, úrazy centrálneho nervového systému.

Výška poistných súm

Poistná suma pre prípad úmrtia100 000 Sk
Poistná suma pre prípad dožitia125 000 Sk
Poistná suma pre prípad diagnózy kritického ochorenia50 000 Sk
Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu200 000 Sk
Výška denného odškodného v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej úrazom 90 Sk/denne

Spôsob platenia a poistná doba

Poistná dobado veku 70 rokov
Spôsob platenia1 x ročne

Výška ročného poistného

Výška ročného poistného - životné poistenie s poistením kritických chorôb
Klient vo veku 20 rokov1 820,- Sk
Klient vo veku 35 rokov2 922,- Sk
Klient vo veku 50 rokov5 874,- Sk
Výška ročného poistného - úrazové pripoistenie
Trvalé následky v dôsledku úrazu360,- Sk
Denné odškodné396,- Sk
Výška ročného poistného - celkom
Klient vo veku 20 rokov2 576,- Sk
Klient vo veku 35 rokov3 678,- Sk
Klient vo veku 50 rokov6 630,- Sk
(klientom je žena, poistné závisí od pohlavia)