Štát ide riešiť „mŕtve duše“: Už čoskoro zrejme zanikne poistenie tisícom ľudí!

Dlhoročný problém takzvaných „mŕtvych duší“ na Slovensku by mal dostať riešenie. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny s cieľom vyriešiť problematiku tisícov osôb v extrémne vysokom veku evidovaných v Centrálnom registri poistencov. Na týchto poistencov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou už nežijú, platí štát každoročne poistné v sume niekoľkých miliónov eur. Už od budúceho roka by sa to však malo zmeniť.

V systéme verejného zdravotného poistenia na Slovensku dlhodobo pretrváva problém tzv. „mŕtvych duší“, čiže poistencov, u ktorých je vzhľadom na ich vek, dlhodobé nečerpanie zdravotnej starostlivosti a absenciu zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dôvodné predpokladať, že už nežijú. Ako však upozorňuje rezort zdravotníctva, v príslušných registroch (register fyzických osôb, matriky) absentuje údaj o ich úmrtí, a to primárne z dôvodu nedostatkov v evidencii údajov o úmrtí fyzických osôb z minulosti.

Tento problém sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo riešiť prostredníctvom novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú predložilo do pripomienkového konania. Pripravené zmeny by mali nadobudnúť účinnosť už od začiatku budúceho roka. Vtedy by sa z registrov mali tieto „mŕtve duše“ vyradiť.

Rezort zdravotníctva upozorňuje, že evidencia poistného vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencami, ktorí už veľmi pravdepodobne nežijú, má dopad aj na systém verejného zdravotného poistenia. „Štát za týchto poistencov uhrádza zdravotným poisťovniam poistné ako za poistencov štátu, títo poistenci sú zohľadňovaní v procese prerozdeľovania poistného,“ dodáva rezort.

Vedeli ste o probléme tzv. „mŕtvych duší“ na Slovensku?

S cieľom riešiť tento problém by sa mal zaviesť nový dôvod zániku poistného vzťahu, a to vo vzťahu k poistencom, u ktorých je možné, vzhľadom na ich vysoký vek a dlhodobé nečerpanie žiadnej zdravotnej starostlivosti, sa domnievať, že títo poistenci už nežijú. Účasť na verejnom zdravotnom poistení by im mala zaniknúť od účinnosti novely, teda od začiatku budúceho roka. Stanovené sú však presné pravidlá.

Splnených bude musieť byť päť podmienok

Pre skončenie poistného vzťahu bude musieť byť splnených päť podmienok. A to vek nad 105 rokov, nečerpanie zdravotnej starostlivosti za posledných 5 rokov, neexistencia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom, neexistencia komunikácie zdravotnej poisťovne s týmto poistencom a dlhodobý poistný vzťah k jednej zdravotnej poisťovni. Všetky tieto podmienky by pritom museli byť splnené kumulatívne, aby sa eliminovalo riziko zániku poistného vzťahu poistenca, ktorý je žijúci.

Rezort však pripravil aj „plán B“. Ak by sa zistilo, že poistenec, ktorý splnil všetky spomínané podmienky stále žije, stal by sa znovu verejne zdravotne poistený bez potreby jeho súčinnosti.

Už od začiatku budúceho roka by tak po splnení spomínaných podmienok mohlo byť z registrov vymazaných až 10-tisíc ľudí. Podľa údajov od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je totiž v súčasnosti v Centrálnom registri poistencov evidovaných 10 415 osôb s vekom 105+ rokov. Podľa údajov Štatistického úradu SR z posledného sčítania obyvateľstva (rok 2022) žije na Slovensku 401 osôb vo veku 100+ rokov. „Je preto veľmi pravdepodobné, že po aplikovaní navrhovanej zmeny dôjde k vyradeniu cca 10 tisíc osôb z centrálneho registra poistencov,“ očakáva rezort zdravotníctva.

Všetci títo poistenci sú pritom poistencami štátu. Pripravená zmena tak bude mať aj pozitívny vplyv na rozpočet, nakoľko sa o zodpovedajúcu sumu znížia výdavky – platba za poistencov štátu. Za rok 2025 by mal štát ušetriť na poistnom za týchto ľudí viac ako 7,7 milióna eur.

Viac o téme: Ministerstvo zdravotníctva SR MZ , mŕtve duše , poistné , verejné financie , zdravotné poistenie

Súvisiace články

Aktuálne správy