Lexikón najdôležitejších pojmov z oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel

Bonus
Bonus je zľava z poistného za priaznivý škodový priebeh. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť. Naopak, pri poistnej udalosti z viny poisteného sa bonus postupne odoberá, resp. uplatňuje sa tzv. malus.

Držiteľ vozidla
Držiteľ vozidla je osoba zapísaná do osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu).

Garančný fond
Poistný garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov a tvoria ho predovšetkým príspevky jej členov. Z garančného fondu sa za presne vymedzených podmienok poskytuje plnenie poškodenému najmä za: 

  1. škodu na zdraví alebo usmrtenie spôsobené prevádzkou nezisteného vozidla a škodu spôsobenú nezistenou osobou;
  2. škodu spôsobenú nepoisteným vozidlom;
  3. škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, ktoré je poistené v poisťovni, ktorá túto škodu nie je schopná uhradiť;
  4. škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla.

Hraničné poistenie
Týka sa len cudzozemských vodičov, ktorí nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená kanceláriou poisťovateľov iného štátu. Ich povinnosťou je uzatvoriť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti. Uzatvára sa na dobu pobytu cudzozemského vozidla na území SR, najmenej však na dobu 15 dní.

Kategorizácia vozidiel
Na jej základe sa podľa objemu valcov motora, výkonu, hmotnosti vozidla a ďalších parametrov, ako sú zapísané v osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze), určí, do ktorej skupiny patrí, a určí zodpovedajúca výška platby zmluvného poistenia.

Limity poistného plnenia
Každá poistná zmluva štandardne obsahuje poistné sumy, ktoré sú najvyšším možným limitom plnenia zo strany poisťovne. Zákonom stanovené minimálne limity sú 5 mil. EUR pre škody na zdraví alebo usmrtením a 1 mil. EUR pre škody na veci a ušlom zisku. Viac pozri porovnanie limitov PZP.

Kontrola
Kontrolu PZP vykonáva Policajný zbor Slovenskej republiky. Na splnenie povinnosti musí mať vodič pri sebe potvrdenie o poistení (bielu kartu), ktoré mu vystaví jeho zmluvná poisťovňa, zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení pri prevádzke cudzozemského vozidla.

Malus
Malus je prirážka k poistnému za nepriaznivý škodový priebeh poistenia. Na Slovensku sa v praxi zatiaľ málo uplatňuje, pretože medzi poisťovňami panuje tvrdý konkurenčný boj o klienta a malus si navzájom nepreberajú.

Poisťovateľ
Poisťovateľ (poisťovňa) je právnická osoba s povolením na vykonávanie povinného zmluvného poistenia. S výnimkami uvedenými v zákone má poisťovateľ voči poistníkovi povinnosť za neho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku.

Poistník
Držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla alebo vlastník motorového vozidla alebo prevádzkovateľ vozidla alebo leasingový nájomca, ktorý uzatvorí zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla s príslušnou poisťovňou. Vzťahujú sa na neho všetky zákonom stanovené povinnosti a pravidlá, ktoré prijal pri podpísaní poistnej zmluvy.

Poistné krytie
Poistenie sa vzťahuje na každú osobu, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Zákon stanovuje minimálnu výšku krytia poistného rizika pri vecných škodách a ušlom zisku do výšky 1 milióna EUR a pri škodách na zdraví do výšky 5 miliónov EUR. Poistník si môže v poisťovni dojednať aj vyššie poistné krytie, na Slovensku do 10 miliónov EUR.

Poistený
Za poisteného zákon považuje každú osobu, ktorá bude zodpovedať za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla. Toto riešenie je nutné, pretože poistná ochrana sa musí vzťahovať na kohokoľvek, kto používaním poisteného vozidla spôsobí škodu a bude za ňu zodpovedať. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidla zverí či už jednorazovo alebo opakovane vozidlo inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.). Cieľom zákona je zabezpečiť komplexnú poistnú ochranu pre všetky situácie zodpovednosti za škodu.

Poškodený
Za poškodeného zákon považuje kohokoľvek, kto preukáže, že mu prevádzkou poisteného vozidla bola spôsobená škoda. Špecificky zákon za poškodeného považuje aj vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, avšak len za podmienky, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Tato konštrukcia umožňuje poskytnúť poistné plnenie vlastníkovi vozidla, (t.j. tomu subjektu, ktorý je naopak zásadne nositeľom zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla), ak vlastník utrpel škodu na zdraví a vozidlo riadil iný človek. Typicky môže ísť o situáciu, keď syn-vodič vezie otca-vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený.

Sankcie
Za používanie vozidla bez poistenia zodpovednosti hrozí pokuta až do výšky 3 320 EUR a vymáha ju príslušný obvodný úrad.

Slovenská kancelária poisťovateľov
Slovenská kancelária poisťovateľov je samostatnou organizáciou poisťovateľov, poskytujúcich povinné zmluvné poistenie. Predovšetkým spravuje poistný garančný fond, vykonáva hraničné poistenie, zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s jej členstvom v medzinárodnej Rade kancelárií, vedie príslušné štatistiky atď.

Škody na zdraví
Zákon stanovuje pre všetky poisťovne zhodne, že minimálna suma, ktorú musia kryť v prípade škôd na zdraví je 5 miliónov EUR. Ďalšie navýšenie poistného krytia je možné, na Slovensku je dostupný limit 10 miliónov EUR.

Územný rozsah
Poistenie sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu, s ktorým má Kancelária poisťovateľov uzavretú zmluvu, ide o členov Systému zelenej karty.

Vecná škoda
Zákon stanovuje minimálnu sumu1 milión EUR, ktorú musí PZP kryť v prípade škôd na majetku a ušlom zisku. Ďalšie navýšenie poistného krytia je možné, na Slovensku do 6 mil. EUR.

Zánik poistnej zmluvy
Poistná zmluva zaniká výpoveďou podľa §800 - 802 Občianskeho zákonníka, ako aj zmenou vlastníka, zničením vozidla, jeho vyradením z evidencie, prijatím oznámenia o krádeži a nezaplatením poistného v určenej lehote. Skutočnosti rozhodujúce o zániku poistnej zmluvy je poistník povinný oznámiť poisťovateľovi písomne.

Zelená karta
Zelená karta je medzinárodné osvedčenie o poistení, ktorým sa prekazujete v zahraničí.

Zmena poisťovne
Pokiaľ sa klient z akéhokoľvek dôvodu rozhodne v priebehu poistenia zmeniť poisťovňu, nič mu v tom nebráni. Musí len dodržať zákonom stanovenú výpovednú lehotu.

Zmluva
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vzniká, na rozdiel od doterajšej praxe, na základe uzavretia poistnej zmluvy. Jej náležitosti predpisuje zákon a sú pre všetky poisťovne rovnaké. Po jej uzavretí by mal poistník na mieste obdržať doklad o poistení a na požiadanie aj zelenú kartu na cesty do zahraničia.

Autor: Peter Šimko, www.poistenie.sk