Čo je povinné zmluvné poistenie vozidla?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým alebo prípojným vozidlom (PZP) musí uzavrieť každý motorista zo zákona č. 381/2001 Zb. a kryje:

 • škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb,
 • škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, náklady na ušlý zisk, a tiež náklady, ktoré vznikajú pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia.

Základné pojmy, týkajúce sa PZP motorových vozidiel nájdete v slovníku PZP.

Kto a kedy musí uzavrieť PZP?

PZP musí uzavrieť každý držiteľ vozidla, zapísaný do osvedčenia o evidencii vozidla alebo majiteľ vozidla alebo jeho prevádzkovateľ, či leasingový nájomca.

Povinnosť sa vzťahuje na každé cestné motorové alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom (EČV), a tiež vozidlá bez EČV, ktoré sú určené na prevádzku po cestných komunikáciách – vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a cestné stroje, či iné pojazdné stroje bez EČV.

PZP vozidla musí byť dojednané najneskôr odo dňa zápisu do evidencie vozidiel a poistná zmluva musí byť platná počas celej doby existencie zápisu. Platnosť poistnej zmluvy a poisťovňu, kde má vozidlo uzavreté PZP, je možné si overiť.

Ako funguje PZP?

Poistník uzavrie poistnú zmluvu o PZP zodpovednosti vozidla s poisťovňou. V prípade, že poistený – škodca spôsobí škodu inému, tento poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči škodcovi. Poistený škodca tento nárok postúpi poisťovni formou hlásenia poistnej udalosti, poisťovňa nárok preskúma a po jeho zlikvidovaní vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému. Poistený teda nikdy nedostáva poistné plnenie, to patrí poškodenému.

Čo presne treba urobiť a ako postupovať v prípade škody, určujú príslušné zákony a pravidlá.

Poistné krytie pri PZP vozidla

Zákon o PZP stanovuje minimálne poistné sumy – limity poistného krytia takto:

 • 5 000 000 EUR za škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 • 1 000 000 EUR za vecné škody, náklady na ušlý zisk a náklady na právne služby.

Klient si môže dojednať aj nadštandardné limity poistného krytia, pri vecných škodách až do výšky 10 000 000 EUR.

Asistenčné služby

Ako súčasť PZP zodpovednosti vozidla poskytujú poisťovne rôzne druhy asistenčných služieb, napr. odťah nepojazdného vozidla a opravu na mieste, pomoc pri defekte alebo nedostatku, či zámene  paliva, niektoré poisťovne vám zabezpečia náhradné vozidlo. Výška poistného krytia a rozsah asistenčných služieb si určuje každá poisťovňa individuálne.

Pripoistenia k PZP

V rámci PZP poistenia ponúkajú poisťovne aj rôzne druhy pripoistení, najčastejšie nasledovné druhy:

 • Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – poistenie sedadiel
 • Pripoistenie čelného skla
 • Pripoistenie živelných udalostí
 • Pripoistenie parkovacích škôd
 • Pripoistenie právnej pomoci

Čo obsahuje poistná zmluva PZP?

Poistná zmluva o PZP zodpovednosti vozidla obsahuje:

 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, resp. podpísaný formulár poistnej zmluvy.
 • Poistné podmienky - Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné dojednania, prílohy, dodatky
 • Potvrdenie o uzavretí PZP, tzv. biela karta – vodič je povinný ju mať u seba v aute
 • Zelená karta – platí v zahraničí a je povinnou výbavou vozidla
 • Asistenčná karta – obsahuje kontakt na asistenčnú službu a základné informácie o nárokoch v prípade problémov na ceste
 • Správa o dopravnej nehode – formulár vo viacerých jazykoch, ktorý vypĺňajú účastníci dopravnej nehody a je povinnou výbavou vozidla

Uzavretie poistnej zmluvy PZP online

Najefektívnejšie je uzavrieť poistnú zmluvu PZP online. Prostredníctvom porovnávača si vyberiete najvýhodnejší variant poistenia, vyplníte svoje osobné údaje a informácie z Osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu) a zaplatíte platobnou kartou alebo inernet bankingom. Všetky doklady máte ihneď k dispozícii. 

Ukončenie PZP

PZP zodpovednosti vozidla môže zaniknúť viacerými spôsobmi:

 • Výpoveď poistnej zmluvy – výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia;
 • Zánik poistenia pre nezaplatenie poistného – poistenie zaniká ak poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti, platí pravidlo, že v takom prípade musí poistník uzavrieť zmluvu v tej istej poisťovni;
 • Zmena držiteľa vozidla – PZP zaniká pri prepise;
 • Odhlásenie vozidla z evidencie – PZP zaniká vrátením značiek a vyradením vozidla z evidencie vozidiel;
 • Prevzatie leasingu – PZP zanikne aj pri zmene leasingového nájomcu.

Autor: Peter Šimko