Assure s.r.o. (PMASS)

Názory čitateľov
11. 8. 2017   Dr.Cajchanová
Spoločnosť Assure,s.r.o., má svoj pevný zástoj na finančnom trhu SR. Má status SFA v zmysle Z.č. 186/2009, Z.z., a preto by bolo aj primerané, keby ako samostatný finančný agent vo svojich infomáciách pre klienta neuvádzal infomáciu o tom, že poskytuje poradenstvo, keďže je finančným sprostredkovateľom a nie poradcom. Poradenstvo v oblastí finanií môže vykonávať v zymsle hore uvedeného zákona finančný poradca . Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou, alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb, vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Finančný poradca je platený samotným klientom. SFA spolupracuje s podriadenými finančnými agentmi/ nie s maklérmi a tí sú za svoje úspečné činnosti platení formou províií, ktoré SFA dostáva od finančných inštitúcii a tie sú prerozdeľované jednotlivým podriadeným finančným agentom podľa ich reálnej produkcie. Správna infomácia pre klienta je dôležitá a utvávara prvý obrys spoločnosti!
1/1