PP - Vyvážené portfólio o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 4,41 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.7.2017
podielový list:
0,0357 EUR 
vlastné imanie:
7 372 323 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,953 rastový
Výkonnosť k 14.7.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,15>-0,26
Mesiac-1,16<-0,73
Tri mesiace-2,55<-2,35
Šesť mesiacov-0,22>-2,37
Rok4,41>-1,08
Tri roky-2,91<-0,90
Tri roky (p.a.)-0,98<-0,46
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 6 193,77 5 995,60
Odkupy 5 816,37 14 962,82
Čisté predaje 377,40- 8 967,22
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností