PP - Vyvážené portfólio o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 6,88 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 5.1.2018
podielový list:
0,0383 EUR 
vlastné imanie:
7 351 223 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,822 rastový
Výkonnosť k 5.1.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň2,10>0,90
Mesiac2,15>1,25
Tri mesiace4,74>-1,10
Šesť mesiacov8,48>-0,78
Rok6,88>-0,45
Tri roky1,84>-0,38
Tri roky (p.a.)0,61>-0,30
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 529,26 7 428,42
Odkupy 10 131,75 18 563,82
Čisté predaje- 9 602,49- 11 135,40
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností