PP - Vyvážené portfólio, o.p.f. (OFPPRII10)

Ročná výkonnosť: 10,71 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.4.2017
podielový list:
0,0365 EUR 
vlastné imanie:
7 608 263 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,972 rastový
Výkonnosť k 21.4.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,38>-0,41
Mesiac1,04>0,10
Tri mesiace2,31>-2,94
Šesť mesiacov4,92>-3,50
Rok10,71>-2,65
Tri roky2,11>0,39
Tri roky (p.a.)0,70>-0,09
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 568,61 ( 52,07 €) 4 682,16 ( 155,42 €)
Odkupy 8 935,86 ( 296,62 €) 16 661,66 ( 553,07 €)
Čisté predaje- 7 367,25 (- 244,55 €)- 11 979,49 (- 397,65 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností