PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. (OFPPJ3R2001)

Ročná výkonnosť: 7,08 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
0,0451 EUR 
vlastné imanie:
11 571 987 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde minimálne 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neklesne pod hranicu 10%. Pri porušení uvedených limitov musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 2 mesiacov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,383 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,53<0,06
Mesiac0,19>0,04
Tri mesiace-1,92<-1,51
Šesť mesiacov0,46>-0,93
Rok7,08>-1,10
Tri roky5,91>-0,99
Tri roky (p.a.)1,93>-0,83
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 289,59 2 277,44
Odkupy 33 394,54 61 945,35
Čisté predaje- 33 104,95- 59 667,90
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností