PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. (OFPPJ3R2001)

Ročná výkonnosť: 1,04 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 5.10.2018
podielový list:
0,0434 EUR 
vlastné imanie:
14 846 673 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde minimálne 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neklesne pod hranicu 10%. Pri porušení uvedených limitov musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 2 mesiacov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,826 rastový
Výkonnosť k 5.10.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,34<-0,05
Mesiac-1,47<0,15
Tri mesiace-1,20>-2,21
Šesť mesiacov1,19>-2,96
Rok1,04>-3,57
Tri roky3,36>-1,05
Tri roky (p.a.)1,11>-0,58
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 736,29 11 909,88
Odkupy 87 339,29 97 215,16
Čisté predaje- 85 603,00- 85 305,28
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia50 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností