PP - Dynamické portfólio o.p.f. (OFPPJ5R2000)

Ročná výkonnosť: 17,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0360 EUR 
vlastné imanie:
11 514 615 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,414 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,59<0,00
Mesiac0,79>0,18
Tri mesiace-0,67>-1,75
Šesť mesiacov1,73>-0,60
Rok17,12>-0,14
Tri roky-15,18<-0,47
Tri roky (p.a.)-5,34<-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 298,41 14 953,66
Odkupy 39 990,14 32 810,84
Čisté predaje- 36 691,73- 17 857,18
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia165 €
Iné poznámky
PoznámkaNa základe súhlasu Národnej banky Slovenska č. UDK–002/2006/KIPF bol dňa 2.10.2006 fond BONUS o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. zlúčený do fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. – J5R o.p.f. roku 2000.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností