PP - Dynamické portfólio o.p.f. (OFPPJ5R2000)

Ročná výkonnosť: -12,61 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0358 EUR 
vlastné imanie:
9 599 573 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných prevoditeľných CP a nástrojov peňažného trhu, predovšetkým do prevoditeľných CP s vopred stanoveným úrokom tj. dlhopisov, nástrojov peňažného trhu a do akcií, denominovaných najmä v menách SKK, CZK, EUR, s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku vo fonde. Správca diverzifikuje riziko umiestením investícií do rôznych odvetví hospodárstva, regiónu a skupín emitentov CP. Výber titulov do portfólia fondu je založený na strednej a dlhodobej stratégii výberu akcií, ktorých rastový potenciál je vyšší než u väčšiny titulov. Do portfólia sa zaraďujú tituly trhovo podhodnotené so zaujímavým rastovým potenciálom ako aj spoločnosti vyplácajúce pravidelne dividendu. Z dlhopisov to budú najmä: podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, komunálne obligácie, pričom percentuálny podiel akcií na majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na majetku fondu neklesne pod hranicu 10%

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,275 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň2,80>0,47
Mesiac-0,86<-0,55
Tri mesiace-7,73<-3,68
Šesť mesiacov-15,46<-5,71
Rok-12,61<-6,86
Tri roky5,90>-0,87
Tri roky (p.a.)1,93>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 328,14 24 163,89
Odkupy 11 981,26 53 804,45
Čisté predaje- 10 653,12- 29 640,56
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia165 €
Iné poznámky
PoznámkaNa základe súhlasu Národnej banky Slovenska č. UDK–002/2006/KIPF bol dňa 2.10.2006 fond BONUS o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. zlúčený do fondu PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s. – J5R o.p.f. roku 2000.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností