Názory čitateľov


Názory k článku:
Razantné zvýšenie minimálnej mzdy je zbytočný hazard, tvrdia podnikatelia

18. 7. 2019   M.V.
Kto zachráni Slovákov pred utopením v mori chaosu, keď na každú miliardu štátneho rozpočtu budú siahať 2-3 politické strany? Slovensko nemá ropu, plyn, more, ťažké kovy, geotermálne teplo. Má hlavne takzvane lacnú pracovnú silu, ktorá môže žiť zo vzduchu. Menšie krajiny s aktívnymi občanmi sú na tom lepšie, nenechajú sa naliať, že nič vo voľbách nezmenia a nejdú do záhrady miesto dôležitého referenda, kde sa rozhodovalo o miliardách a potom dunčovia plačú, že ich novodobý oligarcha nepovažuje za partnerov. Je to preto lebo nemá z nich strach.
18. 7. 2019   kto vyčistí chliev?
Je tu ešte aj právo a možnosť,že všetci zamestnávatelia-fir my i živnostníci sa postavia na odpor, ukončia naraz svoje aktivity a živnosti a ponechajú to všetko tak, nech sa každý postará sám o seba.Nikto predsa nemôže niekomu nariadiť, že má niečo robiť ,alebo niekoho zamestnávať. Nech tí menej spokojní ukážu, ako sa to má robiť,resp.robiť tak,aby sa tí druhí mali lepšie ,ako oni sami.
17. 7. 2019   vladimir.gallcede@gmail.com
Podľa Ústavy SR
a to v článku 32
Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
17. 7. 2019   vladimir.gallcede@gmail.com
Podľa Ústavy SR má medzinárodné právo prednosť pred Slovenskými zákonmi. A je to definované v Ústave SR
a to v článku 1 odsek 2
Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
a to v článku 7 odsek 2
Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
a to v článku 7 odsek 5
Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.
17. 7. 2019   vladimir.gallcede@gmail.com
Dokedy podnikatelia chcú porušovať Rímsku deklaráciu EU
a to článok 3
Sociálna Európa: Únia, ktorá so zreteľom na udržateľný rast podporuje hospodársky a sociálny pokrok, súdržnosť a zbližovanie a ktorá presadzuje integritu vnútorného trhu; Únia, ktorá zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov a kľúčovú úlohu sociálnych partnerov; Únia, ktorá podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi a ktorá presadzuje práva a rovnaké príležitosti pre všetkých; Únia, ktorá bojuje proti nezamestnanosti, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe; Únia, v ktorej dostanú mladí ľudia najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu, v ktorej môžu študovať a nájsť pracovné príležitosti na celom kontinente; Únia, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rôznorodosť.
Dokedy podnikatelia chcú porušovať Rezolúciu Valného zhromaždenia 260 - Dohovor o genocíde (General Assembly Resolution 260 - Genocide Convention)
a to článok 2 písmeno C
úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie
17. 7. 2019   vladimir.gallcede@gmail.com
Dokedy podnikatelia chcú porušovať Ústavu SR
a to článok 36 odsek a) a b)
Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä
- právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň,
- ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní
Dokedy podnikatelia chcú porušovať Chartu základných práv EU
a to článok 21 odsek 1) a 2)
Nediskriminácia
- Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
- V rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti.
a aj článok 31 odsek 1) a 2)
Spravodlivé a primerané pracovné podmienky
- Každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť.
- Každý pracovník má právo na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku.
17. 7. 2019   anonym
Nech všetci títo hajzlíci ktrí sú proti zvýšeniu robia za pár šupov!!!Čo sme slovenskí otroci?Toby chceli, aby sme na ich prepych makali a držali hubu!Lacná pracovná sila!OTROCI!Veď čO, POZVEME SEM SRBOV ,UKRAJINCOV...Ale my sa už nedáme a môj názor je ten že Vám bude raz za to beda!!!!Jaro
17. 7. 2019   Corto
Tak si založ nejakú firmu, alebo si vyber živnosť a začni podnikať, aby si aj ty už nemusel makať za pár šupov a držať hubu. Ale akosi ti to neide čo? Lenivec. Drístač. Už nepočúvaj toľko toho Blahu a Michelka. Aspoň nebudeš mať vymytý mozog.
18. 7. 2019   Dig
Corto pekne si mu to vysvetlil.
18. 7. 2019   Dig
Presne toto rozpravaju ludia co nic nevedia, ale zarabat by chceli 2000eur, ale za co?
1/1