Slovensko je nepoučiteľné: Európska komisia nás opäť rieši v troch prípadoch!

Európska komisia pravidelne zverejňuje súbor prípadov nesplnenia povinnosti členských štátov. Na zozname sa opäť objavilo aj Slovensko, ktoré tento raz rieši v troch prípadoch.

Európska komisia (EK) na svojom webe informuje o prípadoch, v ktorých podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. O predošlých prípadoch, v ktorých bolo Slovensko prešetrované, si môžete prečítať v našom samostatnom článku.

„Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Komisia zároveň uzatvára 74 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať,“ priblížila EK.

Slovenská republika figuruje v májovom zozname na troch miestach. Pochybenia boli zaznamenané v nasledovných oblastiach.

1. Bezpečnosť civilného letectva

Komisia v prvom rade vyzvala Slovensko, aby dodržiavalo pravidlá v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou civilného letectva. „Komisia sa domnieva, že Slovensko nespĺňa všetky požiadavky uvedené v nariadeniach (EÚ) č. 748/2012 a (EÚ) č. 1321/2014 o letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností,“ uvádza EK vo svojej výzve.

Sú podľa vás tieto výzvy Európskej komisie oprávnené?

Nedostatky sa týkajú aj primeraného výcviku pracovníkov a klasifikácie vzdušného priestoru pre používateľov civilného letectva v regiónoch, na ktoré sa vzťahujú vojenské obmedzenia. Ide tiež o pravidlá riešenia leteckých nehôd a incidentov, prípadne overovanie bezpečnostných opatrení uložených leteckým prevádzkovateľom.

2. Digitálne hospodárstvo

Komisia vyzýva až 18 členských štátov, medzi ktorými je aj Slovensko, aby dodržiavali akt EÚ o správe údajov. Tieto krajiny neurčili orgány zodpovedné za vykonávanie aktu o správe údajov alebo nepreukázali, že tieto orgány sú splnomocnené plniť úlohy, ktoré sa v akte vyžadujú.

Ako uvádza EK, akt o správe údajov uľahčuje zdieľanie údajov medzi odvetviami a krajinami EÚ v prospech občanov a podnikov. Zvyšuje tiež dôveru v zdieľanie údajov, pretože sa v ňom stanovujú pravidlá neutrality sprostredkovateľov údajov, ktorí prepájajú fyzické osoby a spoločnosti s používateľmi údajov.

„Činnosti sprostredkovania údajov musia byť prísne nezávislé od akýchkoľvek iných služieb, ktoré sprostredkovatelia poskytujú a sprostredkovatelia musia byť registrovaní a identifikovateľní podľa spoločného loga EÚ. Aktom sa uľahčí aj opakované použitie určitých údajov v držbe verejného sektora a podporí sa dobrovoľné zdieľanie údajov,“ dodala komisia.

3. Rozpočet

Komisia tiež žiada Slovensko, aby dodržiavalo pravidlá vyberania tradičných vlastných zdrojov (TVZ) z určitých colných režimov tranzit začatých v Nemecku a ukončených slovenskými colnými orgánmi.

Komisia opakovane vyzývala Slovensko, aby túto stratu TVZ vrátane zodpovedajúcich úrokov nahradilo, ale doteraz nedosiahla žiadny výsledok.

Európska komisia zaslala vo všetkých troch prípadoch Slovensku formálnu výzvu. Naša krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a odstránila nedostatky, na ktoré bolo poukázané. Ak EK nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Viac o téme: Európska komisia , Európska únia , politika , povinnosti , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy