Poslanci Národnej rady dnes opäť zasadali: Prečítajte si aké novely zákona schválili na štvrtkovej schôdzi

Umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť ich riadenie či kontrolu je cieľom vládneho návrhu novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Národná rada (NR) SR ho vo štvrtok definitívne schválila.

Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Štátu totiž podľa ministerstva financií, ktoré návrh predložilo, hrozia v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka do konca tohto roka značné hospodárske škody.

„Výhodou finančných nástrojov v porovnaní s nenávratnými finančnými príspevkami je najmä ich návratný charakter, vďaka ktorému je možné takto alokované finančné prostriedky použiť opakovane, čím sa ich potenciálny účinok znásobuje. Dosahuje sa pákový efekt, ktorý umožňuje zapojenie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov,“ priblížil v dôvodovej správe rezort financií.

Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta tohto roka

Cieľom predloženého návrhu je tiež zaviesť flexibilnejšiu a rýchlejšiu úpravu vracania prostriedkov z finančného nástroja v prípade zistenia nezrovnalosti. Rezort financií pripomenul, že v takomto prípade bolo doteraz nutné finančné prostriedky vracať celou štruktúrou subjektov zapojených do implementácie týchto nástrojov, čo bolo neflexibilné a časovo náročné. „Navrhovaná úprava má zaviesť možnosť na každej úrovni implementácie finančných nástrojov vrátiť finančné prostriedky, pri ktorých bola identifikovaná nezrovnalosť, o úroveň vyššie a použiť znova subjektom, ktorý túto nezrovnalosť nespôsobil,“ doplnil predkladateľ.Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta tohto roka.

Národná rada SR NR, zamestnanci, odvody, poľnohospodári, poistné, potravinári, zamestnávateľ, novela zákona
Plénum Národnej rady SR. Foto: TASR

Okruh osôb, ktorým by sa poskytla odľahčovacia služba, sa nerozšíri

Okruh osôb, ktorým by sa poskytla tzv. odľahčovacia služba, sa nerozšíri o blízke osoby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnych službách z dielne opozičných poslankýň Veroniky Veslárovej a Jany Hanuliakovej (obe Progresívne Slovensko – PS), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.Návrhom zákona by sa podľa predkladateliek zabezpečilo efektívne poskytovanie odľahčovacej služby aj pre osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie osoby s ŤZP, ale sú v postavení blízkej osoby a o osobu s ŤZP sa osobne starajú. Účinnosť zákona sa navrhovala od 1. novembra 2024.

Predkladateľky dodali, že legislatívne rozšírenie poskytovania odľahčovacej služby aj na iné osoby (rodiča, pestúna, poručníka, manžela alebo manželku) navrhuje aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023.Odľahčovacia služba je podpornou službou, pričom jej úlohou je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje alebo sa stará o osobu s ŤZP, nevyhnutný odpočinok na účel udržania fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Poslanci schválili skrátené konanie k bezodplatnému prevodu pozemkov štátu

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu, ktorým sa má upraviť bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

„Cieľom návrhu zákona je upraviť bezodplatný prevod majetku štátu – pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu – na obce a vyššie územné celky po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu, pod ktorou sú predmetné pozemky umiestnené,“ priblížil agrorezort v dôvodovej správe z návrhu novely.

FOTO TASR – Jaroslav Novák

Návrh zákona podľa MPRV reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy, pričom samosprávu je potrebné vnímať ako živý organizmus s potrebou ho stále meniť, rozvíjať a modernizovať. „Je potrebné zdôrazniť, že nehovoríme len o zábave, turizme či kultúre, ale o celkovom zlepšovaní života samosprávy so zameraním sa na modernizáciu, oživenie a skvalitnenie potrieb príslušného regiónu, s podporou tvorby nových udržateľných pracovných miest, s diverzifikáciou regionálneho rozvoja, a tým aj zlepšenia kvality života občanov,“ spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Samospráva aktuálne nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami

Samospráva aktuálne podľa agroministerstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Obce a vyššie územné celky v rámci realizovania svojej modernizácie majú možnosť čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, ktorú však sťažuje situácia okolo nevysporiadaných pozemkov. „Na základe uvedeného sa navrhuje, aby štátne pozemky v správe SPF boli bezodplatne prevedené do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov za podmienok stanovených týmto návrhom zákona,“ doplnilo MPRV.

„Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby získať finančné prostriedky z európskych fondov a rozvíjať a skvalitniť potreby príslušného regiónu. Táto urgentná potreba vyplýva aj z dlhodobých a strategických priorít Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, ktoré indikovali vo svojich podnetoch a stanoviskách,“ zdôvodnil potrebu rokovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní agrorezort.

Vznikne samostatný Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy

Vznikne samostatný Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, čím sa majú posilniť kompetencie podpredsedu vlády SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.„Vládnym návrhom zákona sa zároveň odstráni doterajšia neštandardná a bezprecedentná právna úprava, keď v rámci Úradu vlády SR existovala samostatná organizačná zložka „Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ so samostatnými kompetenciami, vystupovaním vo vzťahoch navonok, osobitným štatutárnym zástupcom, finančnou a riadiacou nezávislosťou od Úradu vlády SR,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Taktiež sa ustanoví splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity ako stáli splnomocnenci. Zriadi sa aj Rada vlády SR pre národnostné menšiny. Úrad vlády SR bude podľa návrhu ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti práv národnostných menšín. Nebude tým však dotknutá pôsobnosť Ministerstva kultúry (MK) SR.

„Vládnym návrhom zákona sa ďalej upravuje schvaľovanie zahraničných ciest štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré má schvaľovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, pričom zahraničné cesty členov vlády bude naďalej schvaľovať vláda,“ uviedol predkladateľ s tým, že je potrebné v nadväznosti na tieto uvedené zmeny novelizovať aj niektoré súvisiace zákony.

mimoriadny príspevok pre dôchodcov
Na snímke plénum NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Poslanci taktiež odsúhlasili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Politika mestského rozvoja sa presúva z pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Taktiež sa exaktnejšie zadefinuje pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v oblasti centrálnej koordinácie procesov riadenia štátnych nemocníc s cieľom vytvoriť jednotný systém riadenia štátnych nemocníc. Poslanci odsúhlasili aj zrušenie Rady pre štátnu službu ako súčasť konsolidačných opatrení v oblasti verejných financií.

Inštitút dohody o študentskej stáži sa do Zákonníka práce nezavedie

Inštitút dohody o študentskej stáži sa do slovenskej pracovno-právnej legislatívy nezavedie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Beáty Jurík a Dávida Deja (obaja Progresívne Slovensko – PS), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.“Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie novej formy dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohody o študentskej stáži. Takáto právna úprava zabezpečí adekvátnu finančnú odmenu študentom a študentkám stredných a vysokých škôl, ktorí vykonávajú popri svojom štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania,“ uviedli v dôvodovej správe k novele predkladatelia. Zákon mal nadobudnúť účinnosť od 1. novembra 2024.

predčasný dôchodok
Foto: pexels.com/Startup Stock Photos

„Náš Zákonník práce v súčasnosti študentskú stáž neupravuje. Navyše sa s týmito spôsobmi zamestnávania nespájajú garancie, ktoré by mala študentská stáž prinášať. V súčasnosti preto väčšina z nich na Slovensku vykonáva stáž bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Hlavným zámerom stáže je predstaviť študujúcej osobe trh práce, pridať či prehĺbiť jej teoretické vedomosti získané počas formálneho vzdelávania a taktiež získať pracovné skúsenosti v odbore, na ktorého výkon sa štúdiom pripravuje,“ zdôraznili poslanci.

Dodali, že neplatené stáže sú faktorom prehlbovania existujúcich sociálnych a iných nerovností. Kvalitnú stáž bez finančného ohodnotenia si môžu dovoliť len mladí ľudia, ktorých rodiny sú schopné finančne im pomôcť a zabezpečiť ich základné životné potreby ako bývanie, stravu a ďalšie náklady spojené so štúdiom a životom vo všeobecnosti. Študenti a študentky, ktorí takú možnosť nemajú, prichádzajú o možnosť uchádzať sa o stáž alebo musia kumulovať niekoľko aktivít – štúdium, neplatenú stáž a zároveň brigádu.

Vrátiť tovar bez udania dôvodu v kamenných obchodoch nebude naďalej možné

Národná rada (NR) SR odmietla návrh skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ na novelizáciu zákona o ochrane spotrebiteľov. Tá mala umožniť kupujúcim vrátenie tovaru bez udania dôvodu do dvoch týždňov aj v kamenných obchodoch.„Cieľom predkladaného zákona je zjednotiť úpravu inštitútu odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu tak, aby sa obdobný právny režim, ako už existuje pri zmluvách uzatvorených na diaľku, aplikoval aj na zmluvy uzatvorené v prevádzkových priestoroch obchodníka, teda na predaj v tzv. kamenných obchodoch,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Navrhovatelia argumentovali tým, že v súčasnosti viacerí obchodníci umožňujú objednať tovar cez internet a vyzdvihnúť ho, ale aj vrátiť v kamennej predajni, prípadne si ho v kamennej predajni obzrieť a objednať cez internet. Tieto dva právne režimy sa podľa nich prelínajú v takej miere, že nie je racionálny dôvod, prečo by spotrebiteľ, ktorý uzavrie zmluvu v prevádzkových priestoroch, a spotrebiteľ, ktorý ju uzavrie mimo prevádzkových priestorov, mali mať úplne odlišné podmienky pri odstúpení od zmluvy.

Poslanci neschválili opatrenie na zamedzenie nežiaduceho vývoja cien

Opatrenie na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v podobe zákazu dohodnúť novú formu neprimeranej ceny, sa neustanoví. Vyplývalo to z návrhu novely zákona o cenách z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorý parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.“Každý podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí nielen na slovenskom trhu, ale zároveň aj na trhu niektorého zo susedných štátov, ktoré sú členmi EÚ, a ktorý dosiahol minimálne ročný obrat vo výške 50 miliónov eur na Slovensku, bude mať povinnosť harmonizovať svoju cenotvorbu pri predaji rovnakých potravín od rovnakého výrobcu v rovnakom obchodnom reťazci,“ uviedli predkladatelia.

Foto: TASR

Nemohol by tak podľa nich predávať na tuzemskom trhu tento tovar za vyššiu cenu, než ho predáva v ostatných krajinách, kde pôsobí. Porušenie tejto povinnosti malo byť vyhodnotené ako porušenie cenovej disciplíny a malo ho byť možné sankcionovať v rámci aktuálne platných sankčných mechanizmov.„Návrh zákona reaguje na dlhodobo existujúci negatívny jav, ktorý je možné označiť ako „nútená nákupná turistika.“ Tento pojem opisuje situáciu, keď sú občania Slovenskej republiky nútení cestovať do okolitých susedných krajín s úmyslom nakúpiť potraviny a potravinárske výrobky za výhodnejšie ceny než na slovenskom vnútornom trhu,“ dodali predkladatelia.

Poslanci odmietli novelu k náborovým príspevkom pre sestry

Náborový príspevok pre sestry a pôrodné asistentky vo výške osemnásobku minimálnej mzdy sa nezavedie. Rovnako sa nezavedie ani náborový príspevok pre praktické sestry – asistentky vo výške päťnásobku minimálnej mzdy. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch. Zmenu cez ňu chceli presadiť poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).

Poslanci navrhovali, aby sa príspevok vyplácal jednorazovo v zariadeniach ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vyplácaný mal byť až po splnení niekoľkých podmienok, ako napríklad uzavretie pracovného pomeru po dobu najmenej troch rokov vrátane a nástup do zamestnania v zdravotníckom zariadení v kalendárnom roku, v ktorom získal zamestnanec odbornú spôsobilosť.Zmenu odôvodňovali potrebou zlepšiť situáciu s nedostatkom sestier a motivovať absolventov zdravotníckych škôl pracovať v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

 Predĺženie výpovedných lehôt lekárov či sestier neposunuli do 2. čítania

Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky nebudú môcť mať oproti ostatným zamestnancom dlhšiu výpovednú lehotu, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce opozičného poslanca Petra Stachuru (KDH), ktorý Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.

doktor, lekár
Ilustračná foto: unsplash.com/ Sasun Bughdaryan

„Počas výpovednej lehoty dva mesiace je získanie adekvátnej náhrady za vysokošpecializovaného zamestnanca veľmi náročné a zamestnávateľ je v značnej nevýhode. Fixná výpovedná lehota dva mesiace dáva zdravotníkom priestor na podávanie hromadných výpovedí, či už celých oddelení v rámci nemocnice alebo v rámci celoslovenských nátlakových akcií, ktoré ohrozovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska,“ uviedol Stachura v dôvodovej správe.

Predĺženie výpovednej lehoty sa malo týkať zdravotníkov, ktorí u zamestnávateľa pracujú viac ako päť rokov. V takom prípade by sa dvojmesačná lehota predĺžila na štyri mesiace. Pokiaľ lekár, zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka pracujú u zamestnávateľa viac ako desať rokov, bola by výpovedná lehota pri výpovedi danej zamestnancom šesť mesiacov.

NKÚ v minulom roku realizoval 35 kontrolných akcií, našiel 900 nedostatkov

V minulom roku ukončil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch štátnej či verejnej správy. Adresoval im 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Spolu kontrolóri zaznamenali vyše 900 porušení záväzných právnych predpisov, ktoré mali za dôsledok nehospodárne používanie verejných financií a majetku, ako aj netransparentné rozhodovanie a konanie zodpovedných zamestnancov. Vyplýva to zo Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vzali na vedomie.

Národní kontrolóri v roku 2023 realizovali najviac, až 15 kontrol v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa okrem iného zamerali na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými boli napríklad Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Ďalej na hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy, na účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti.

V strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie škôl do internetu či ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie. NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky. Preveroval napríklad organizáciu výstavy EXPO v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy.

štátny rozpočet
Na snímke hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok na 6. schôdzi NR SR v Bratislave 21. decembra 2023. Foto: TASR/Martina Kriková

Zo strategickej oblasti Zdravie vykonal úrad vlani tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby. V rámci oblasti Environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v podmienkach SR a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.

NKÚ v minulom roku vzhľadom na potrebu rýchlejšieho reagovania na nové situácie upravil svoju stratégiu a zaviedol tzv. plávajúce plánovanie. To umožňuje podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrassyho kontrolórom operatívnejšie reagovať na problémy v reálnom čase. „Neustále pracujeme na tom, aby zamestnanci boli profesionáli disponujúci dostatočnými kompetenciami a zručnosťami pre moderný výkon kontrolnej činnosti. Zaviedli sme do praxe nový systém kariérneho rastu a odmeňovania, ktorý odráža zvýšené nároky na kvalitu vysoko odbornej práce,“ doplnil.

Príspevok na opatrovanie detí s ŤZP sa nezvýši zo 100 na 300 eur

Peňažný príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa nezvýši o 200 eur, teda zo 100 na 300 eur. Vyplývalo to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorú parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.

dávky v nezamestnanosti
Foto: unsplash.com/Christian Dubovan

„Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave by spočíval v tom, že by sa strojnásobil príspevok na opatrovanie v prípade opatrovania fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak by išlo o dieťa alebo viacero nezaopatrených detí. Pre vylúčenie pochybností by sa návrhom zákona nezasahovalo do základnej výšky príspevku na opatrovanie,“ spresnili predkladatelia.Zdôraznili, že opatrovanie zdravotne znevýhodnených osôb je dôležitou a citlivou témou, ktorá si vyžaduje nielen pochopenie ich individuálnych potrieb, osobitne ak ide o deti, ale aj potrieb osôb, ktoré sa o takéto deti starajú, a primeranú podporu zo strany štátu a spoločnosti.

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením podľa poslancov potrebujú viac finančných prostriedkov na zabezpečenie špeciálnej starostlivosti, liečby, terapií či pomôcok, čo nepochybne má výrazný vplyv na rodinný rozpočet. Počet osôb s preukazom ŤZP je približne 400.000, teda viac ako 7 % populácie SR.Podčiarkli, že počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie je podľa poslednej štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 68.688 (február 2024), teda menej než pätina z celkového počtu držiteľov preukazu ŤZP. Oficiálna štatistika neuvádza, koľko opatrovaných osôb z tohto počtu sú deti. „Môžeme však predpokladať, že ide o menšinu z celkového počtu opatrovaných osôb,“ dodali poslanci NR SR.

Poslanci posunuli bezodplatný prevod pozemkov štátu do druhého čítania

Bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky by sa mal upraviť. Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.„Cieľom návrhu zákona je upraviť bezodplatný prevod majetku štátu – pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a vyššie územné celky po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu, pod ktorou sú predmetné pozemky umiestnené,“ priblížil agrorezort v dôvodovej správe z návrhu novely.

Návrh zákona podľa MPRV reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy, pričom samosprávu je potrebné vnímať ako živý organizmus s potrebou ho stále meniť, rozvíjať a modernizovať. „Je potrebné zdôrazniť, že nehovoríme len o zábave, turizme či kultúre, ale o celkovom zlepšovaní života samosprávy so zameraním sa na modernizáciu, oživenie a skvalitnenie potrieb príslušného regiónu, s podporou tvorby nových udržateľných pracovných miest, s diverzifikáciou regionálneho rozvoja, a tým aj zlepšenia kvality života občanov,“ spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Samospráva aktuálne podľa agroministerstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Obce a vyššie územné celky v rámci realizovania svojej modernizácie majú možnosť čerpať finančné
prostriedky z európskych fondov, ktorú však sťažuje situácia okolo nevysporiadaných pozemkov. „Na základe uvedeného sa navrhuje, aby štátne pozemky v správe SPF boli bezodplatne prevedené do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov za podmienok stanovených týmto návrhom zákona,“ doplnilo MPRV.

Národná rada SR. Foto: TASR

„Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby získať finančné prostriedky z európskych fondov a rozvíjať a skvalitniť potreby príslušného regiónu. Táto urgentná potreba vyplýva aj z dlhodobých a strategických priorít Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, ktoré indikovali vo svojich podnetoch a stanoviskách,“ zdôvodnil potrebu rokovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní agrorezort.

Poslanci nepodporili zavedenie príspevku na úhradu nákladov na bývanie

S úhradou nákladov spojených s bývaním nepomôže nová štátna dávka. Jej zavedenie navrhovali poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) v návrhu zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie. Parlament ho vo štvrtok neposunul do druhého čítania.„Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie novej adresnej štátnej sociálnej dávky tak, aby pomohla čo najväčšiemu počtu ľudí s úhradou nákladov spojených s bývaním. Zároveň sa navrhuje na účely tohto zákona zavedenie definície energetickej chudoby,“ uviedli predkladatelia Beáta Jurík, Lucia Plaváková a Michal Sabo (všetci PS) v dôvodovej správe s tým, že malo ísť o adresnú pomoc domácnostiam vystaveným energetickej chudobe.

Vo¾by23: Tlaèová konferencia hnutia Progresívne Slovensko k predstaveniu kandidátky PS - tím pre lepšiu budúcnos Slovenska
FOTO TASR – Martin Baumann

Opozičné PS, s odvolaním sa na Hĺbkovú štúdiu energetickej chudoby SAV upozornilo, že SR je v rámci Európy krajinou s najvyšším podielom výdavkov na energie k disponibilným príjmom. V celoeurópskom porovnaní tak dávajú Slováci na energie najväčšiu časť svojich príjmov.Podľa progresívnych poslancov tu chýba systémové riešenie. Ním by malo byť práve navrhované zavedenie samostatného príspevku na bývanie a jeho vyňatie spod systému pomoci v hmotnej núdzi. V súčasnosti totiž podľa PS nie všetky zraniteľné skupiny majú nárok na príspevok na bývanie tak, ako je definovaný v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

„Cieľom návrhu je kompenzovať zdokladované náklady na bývanie, ktoré prevyšujú 30 % z príjmu domácnosti pričom náklady nad hranicou tzv. normatívnych nákladov nie sú kompenzované. Táto hranica zabezpečuje cielenie príspevku na domácnosti s nižšími príjmami. Návrh určuje normatívne náklady ako násobok životného minima, bez rozlišovania nájomníkov a vlastníkov a bez rozlišovania veľkosti obce. Konkrétne ide o 0,9 násobok životného minima. Táto hranica je nastavená tak, aby príspevok zachytil všetky domácnosti v spodnej polovici príjmovej distribúcie, ktorých náklady na bývanie prevyšujú 30 % príjmu domácnosti. Príspevok tak pomôže nielen chudobným domácnostiam, ale aj nižšej strednej triede,“ uviedli poslanci za PS vo svojom návrhu.

Viac o téme: financie , finančné , Národná rada SR NR , NRSR , schválenie , zákony

Súvisiace články

Aktuálne správy