Pomoc každému a včas? Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre deti a ich rodiny

Koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi a subjektami dokáže zabezpečiť komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku a ich rodín do spoločnosti. Vyplýva to z plánu Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030, ktorý schválila vláda SR. Podľa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soni Gaborčákovej, tento akčný plán má za cieľ, aby každé dieťa a jeho rodina dostali včas komplexnú a kvalitnú pomoc.

Dlhodobým cieľom stratégie je posilniť inkluzívny prístup všetkých detí, ktoré potrebujú pomoc pri plnom rozvoji vývinového potenciálu, vrátane detí so zdravotným postihnutím či sociálne znevýhodneným a ich rodinám. Aby pomoc bola adresovaná včas, kvalitne, intenzívne a koordinovane s ohľadom na dlhodobo priaznivý vplyv na vývin dieťaťa.

Stratégia má prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a ich rodín, rozvoju služieb zameraných na túto cieľovú skupinu, ich dostupnosť a udržateľnosť najmä v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, či sociálneho začlenenia. Časový harmonogram je nastavený do roku 2030.

Dieťa a jeho rodina

„Počas mojej praxe som sa prioritne zameriavala na včasnú intervenciu. Cesta dieťaťa bola nastavená tak, že sa nám v systéme deti strácali. Cieľom tohto akčného plánu je dosiahnuť, aby každé dieťa a jeho rodina dostali včas komplexnú a kvalitnú pomoc,“ uviedla na rokovaní vlády ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. 

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. FOTO: TASR/ Jaroslav Novák

Akčný plán má za úlohu zabezpečiť realizáciu opatrení v prospech detí v ranom veku.  Aktuálne Slovensko nedisponuje takou kapacitou, aby sa takáto pomoc dostala ku každému včas. Je potrebné posilniť systémy podpory a pomoci. Ako doplnila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny: „V rámci akčného plánu sa musíme zamerať aj na výstavbu a modernizáciu jaslí, posilnenie kapacít z radov zamestnancov, podporiť ich vo vzdelávaní a nastaviť proces odmeňovania tak, aby bolo pre nich motivujúce odovzdávať svoje skúsenosti v oblasti včasnej intervencie a ranej starostlivosti najzraniteľnejším.“

Na realizáciu konkrétnych opatrení je vyčlenených takmer 58 miliónov eur

Na výstavbu a modernizáciu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určených celkovo 33 miliónov eur.  Ďalších takmer 28 miliónov eur bude smerovať na podporu aktivít spojených so zvyšovaním kvality služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti naprieč rezortmi práce, školstva a zdravotníctva a ďalších príslušných subjektov.

Členovia pracovnej skupiny, ktorá vznikla so zámerom prípravy tejto stratégie a následne akčného plánu, nastavujú jednotlivé kroky tak, aby sme ich do roku 2030 zaviedli do praxe a dosiahli tak spoločný a koordinovaný systém včasnej intervencie a ranej starostlivosti pre deti a ich rodiny. 

Viac o téme: deti, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR, Národná rada SR NR, podpora, pomoc

Súvisiace články

Aktuálne správy