Chcete získať od štátu tisíce eur na rozbeh svojho podnikania? Tu je návod ako na to!

Aj napriek tomu, že množstvo vecí na Slovensku zdražuje, existujú spôsoby, ako dostať od štátu peniaze. Bola by škoda to nevyužiť, preto vám poradíme, ako na to.

Existuje viacero spôsobov, ako získať peniaze od štátu. My sa teraz zameriame na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ). Vďaka nemu môžete získať maximálne 7 534,48 eur na rozbehnutie svojho podnikania. Mnohí ľudia o tom ani len netušia, a tak prichádzajú o šancu, ktorá by im práve v začiatkoch mohla výrazne pomôcť.

Príspevok na SZČ poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ. To môže zahŕňať napríklad prenájom kancelárie, vybavenie priestorov, nákup elektroniky, ale aj úhradu odvodov do zdravotnej poisťovne.

Kto má na tento príspevok nárok?

Ako uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe, príspevok na SZČ môže získať uchádzač o zamestnanie (UoZ) evidovaný na príslušnom úrade práce, ktorý:

 • je vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace,
 • je vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,
 • bude ako SZČO prevádzkovať živnosť v zmysle živnostenského zákona alebo bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa zákona o súkromnom podnikaní,
 • požiada o príspevok písomne,
 • SZČ bude prevádzkovať nepretržite najmenej 2 roky.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona o službách zamestnanosti.

Ako podať žiadosť o príspevok na podnikania

„Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ. Príspevok na SZČ po splnení zákonných podmienok poskytne úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ,“ približuje ÚPSVaR.

K žiadosti je potrebné priložiť podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ. Tie sú zároveň podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

Rozsah podnikateľského zámeru musí mať minimálne 5 strán a musí obsahovať tieto náležitosti:

 • údaje o žiadateľovi,
 • charakteristika zámeru,
 • postup realizácie zámeru,
 • miesto realizácie zámeru,
 • marketingové informácie,
 • slabé a silné stránky zámeru,
 • finančná prognóza,
 • doplňujúce údaje,
 • kalkulácia predpokladaných nákladov.

V kalkulácii predpokladaných nákladov musíte uviesť konkrétne predmety, zariadenie či poplatky za služby, ktoré plánujete uhradiť zo získaného príspevku. Ku každej položke je potrebné doložiť aj 3 cenové ponuky z rôznych obchodov/e-shopov alebo priamo od dodávateľov.

Zvažujete využitie tohto príspevku na podnikanie?

Ak komisia schváli vašu žiadosť, úrad s vami uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku.

Výška príspevku závisí od miesta podnikania

Výška príspevku na podnikanie sa odvíja od kraja, v ktorom chcete podnikať, pretože sa sleduje miera evidovanej nezamestnanosti (MEN). To znamená, že v menej rozvinutých a prosperujúcich krajoch je vyššia šanca na získanie maximálnej výšky príspevku. Výška príspevku je od 1. januára 2024 nasledovná:

Tieto peniaze od štátu môžete získať v dvoch platbách. Úrad poskytne najviac 60 percent výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Zvyšných 40 percet výšky príspevku bude vyplatených po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, musíte predložiť správu o prevádzkovaní SZČ a čerpaní poskytnutého príspevku. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia 10 rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ.

Radi testujete vaše vedomosti?
Viac podobných kvízov nájdete na tejto stránke

Tieto peniaze od štátu môžete získať aj opakovane. „Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok,“ dodáva ÚPSVaR.

Všetky detaily, spolu s dokumentmi potrebnými na podanie žiadosti, nájdete na stránke ÚPSVaR. Taktiež môžete navštíviť úrad práce, kde vám poskytnú viac informácií.

Ministerstvo práce pripravuje aj nový projekt

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny nedávno avizoval nový projekt, ktorý by mal pomôcť mladým a nezamestnaným. Erik Tomáš na svojej tlačovej besede avizoval jednorazový finančný príspevok na rozbehnutie podnikania vo výške 7 721 eur. Obrátili sme sa na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, či tento projekt nahradí aktuálny príspevok na SZČ, no dozvedeli sme sa, že nie.

„Ide o dva samostatné nástroje aktívnych opatrení trhu práce. V prvom prípade ide o finančný príspevok poskytovaný v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a v druhom prípade ide o poskytovanie finančného príspevku v rámci národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu+,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk Marianna Šebová z tlačového oddelenia ÚPSVaR.

Príspevok na SZČ, ktorý sme opísali vyššie v článku, má podľa slov Šebovej fakultatívny charakter, teda na poskytnutie tohto príspevku v zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je právny nárok. Nový projekt je zatiaľ len vo fáze príprav. „Poskytovanie finančného príspevku na SZČ mladým uchádzačom o zamestnanie v situácii NEET (vo veku do 30r. mínus 1 deň) a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ je aktuálne v procese finálnych príprav,“ dodala Šebová.

Spustenie uvedeného národného projektu je plánované v mesiaci apríl 2024. Všetky potrebné informácie spolu s jednoznačne definovanými a stanovenými podmienkami získania budú zverejnené prostredníctvom oficiálneho webového sídla ÚPSVaR v sekcii „projekty a národné projekty“.

Kým nebudú zverejnené všetky detaily tohto projektu, môžete využiť klasický príspevok na SZČ, ktorého postup na získanie sme opísali vyššie.

Viac o téme: peniaze , peniaze od štátu , podnikanie , príspevok na szčo , Ústredie práce sociálny vecí a rodiny ÚPSVaR , živnosť

Súvisiace články

Aktuálne správy