Dôchodkové fondyPri podpise zmluvy si v rámci svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musíte vybrať jeden dôchodkový fond, prostredníctvom ktorého chcete svoje peniaze na osobnom dôchodkovom účte investovať.

Dôchodkový fond sa dá obrazne prirovnať k vrecu, v ktorom sú peniaze občanov z osobného dôchodkového účtu premenené na investície, najmä cenné papiere (napríklad akcie alebo dlhopisy). Toto „vrece peňazí“ spoločne vlastnia občania, ktorí svoje peniaze z osobných dôchodkových účtov investovali prostredníctvom tohto fondu .


Odborní zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoločnosti, tzv. portfólio manažéri, peniaze občanov vo fonde investujú tak, aby ich hodnota rástla a pri odchode občana do dôchodku bola čo najvyššia.

Dôchodková správcovská spoločnosť aj jej zamestnanci sa týchto peňazí nemôžu nikdy dotknúť, lebo sú v osobitnom vreci, oddelenom od majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


Typy fondov
Každá dôchodková správcovská spoločnosť musí povinne vytvárať 3 typy dôchodkových fondov:
•   rastový dôchodkový fond
•   vyvážený dôchodkový fond
•   konzervatívny dôchodkový fond


V rámci týchto 3 fondov si najmä v závislosti od veku musíte vybrať jeden, prostredníctvom ktorého budete svoje peniaze na osobnom dôchodkovom účte investovať.

Typ fondu
Portfólio fondu
Charakteristika
Kto môže byť v tomto fonde
Rastový
fond
Až 80 % majetku môže byť investovaných do akcií
Najrizikovejší fond, jeho cieľom je čo najvyšší výnos, dosiahnuté výnosy sa môžu v čase výrazne meniť, môžu byť veľmi vysoké, ale aj nízke
Občan, ktorý má viac ako 15 rokov do dôchodku, odporúča sa najmä mladším občanom, ktorí by mohli získať výrazné zhodnotenie a prípadnú stratu by ešte stihli ďalším investovaním vyrovnať
Vyvážený
fond
Až 50 % môže byť investovaných do akcií a min. 50 % musí byť investovaných do dlhopisov
Mierne rizikový fond, jeho cieľom je zabezpečiť stabilný výnos pri malom riziku
Občan, ktorý má viac ako 7 rokov do dôchodku, odporúča sa občanom v strednom veku
Konzervatívny
fond
Až 80 % majetku musí byť investovaných do dlhopisov
Málo rizikový fond, jeho cieľom je udržať hodnotu peňazí občana na jeho účte pred odchodom do dôchodku
Občan bez ohľadu na to, koľko rokov má do dôchodku, no vzhľadom na nízky očakávaný výnos sa odporúča len tým, ktorí majú do dôchodku 7 a menej rokov

Rastový dôchodkový fond je najrizikovejší, ale môže byť aj najvýnosnejší, lebo sa v ňom môže až 80 % majetku investovať do akcií.

Vyvážený dôchodkový fond musí minimálne do dlhopisov investovať najmenej 50 % majetku v dôchodkovom fonde, preto je menej rizikový, no môže byť aj menej výnosný ako rastový fond.

Konzervatívny dôchodkový fond je najmenej rizikový, lebo až 80 % majetku musí byť investovaných do bezpečných dlhopisových investícií, no tradične ponúka aj najnižší výnos. Je určený občanom v období krátko pred dôchodkom.


Pravidlá účasti vo fondoch
Svoje peniaze na osobnom dôchodkovom účte môžete mať naraz len v jednom dôchodkovom fonde, pričom dôchodkový fond rámci svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti môžete zmeniť kedykoľvek a bezplatne.

Sporenie a investovanie na dôchodok je dlhodobou záležitosťou. Čím dlhšie budete sporiť a investovať, tým viac sa vám vaše peniaze môžu zhodnotiť a tým vyšší dôchodok z 2. piliera budete môcť poberať.

Takisto, čím ste mladší, tým rizikovejší fond si môžete zvoliť, lebo v prípade vysokého výnosu môžete získať vysoké zhodnotenie aj vyšší dôchodok a, naopak, prípadné negatívne zhodnotenie vašich peňazí ešte počas ďalšieho sporenia stihnete „vyrovnať“ a neovplyvní to negatívne výšku vášho budúceho starobného dôchodku.

Z uvedených dôvodov štát pre účasť vo fondoch zaviedol tieto obmedzenia:
•   ak máte do dôchodku viac ako 15 rokov, môžete sporiť v ktoromkoľvek type dôchodkového fondu DSS,
•   ak máte do dôchodku menej ako 15 rokov a zároveň viac ako 7 rokov, môžete sporiť vo vyváženom alebo konzervatívnom dôchodkovom fonde DSS,
•   ak máte do dôchodku menej ako 7 rokov, môžete sporiť len v konzervatívnom dôchodkovom fonde DSS.

O tom, ako vám odporúčame postupovať pri výbere DSS a dôchodkového fondu, si prečítajte v časti Ako si vybrať dôchodkový fond.


Investovanie v dôchodkových fondoch


So sporením a investovaním peňazí v dôchodkových fondoch je vždy spojené riziko. Riziko predstavuje mieru toho, ako sa môže hodnota fondu meniť - teda rásť, klesať alebo stagnovať.

Vyššie investičné riziko spravidla znamená šancu na vyššie zhodnotenie, ale aj hrozbu, že hodnota fondu môže výrazne klesnúť. Inými slovami – čím väčšie riziko, tým väčší možný zisk, ale aj možná strata.

Ak klesne hodnota fondu, ktorý ste si vybrali, klesne aj hodnota peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte, čo môže pre vás znamenať nižší dôchodok z 2. piliera. Naopak, ak bude výrazne rásť hodnota fondu, ktorý ste si vybrali, zvýši sa aj hodnota peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte a váš dôchodok z 2. piliera bude vyšší.

Cieľom investovania v dôchodkových fondoch je snaha o čo najväčší výnos pri minimálnom riziku. Preto štát vyžaduje, aby každý dôchodkový fond investoval do niekoľkých desiatok až stovák cenných papierov v rôznych spoločnostiach a krajinách. V prípade, že by hodnota niektorého cenného papiera klesla, neovplyvní to výraznejšie hodnotu celého fondu.

Štát navyše zaviedol pri investovaní v dôchodkových fondoch podmienku, že výnos žiadneho dôchodkového fondu nesmie výrazne zaostávať za priemerným výnosom dôchodkových fondov rovnakého typu na Slovensku.

Investičná stratégia je popísaná v tzv. štatúte dôchodkového fondu a v informačnom prospekte dôchodkového fondu, ktoré DSS musí pripojiť k zmluve. Pre viac informácií pozrite aj Zmluva s DSS.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna, investovaná v dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho verejného systému (1. pilier). Znamená to, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok výlučne z 1. piliera (Sociálna poisťovňa).


Výnosy v dôchodkových fondoch
Výnos v dôchodkovom fonde vyjadruje mieru zhodnotenia peňazí v dôchodkovom fonde. Predstavuje rozdiel, o aký sa medziročne zvýšila hodnota dôchodkovej jednotky, teda o koľko sa zvýšila hodnota peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Príklad: Ak bola na začiatku hodnota dôchodkovej jednotky 1 Sk a na konci roka 1,05 Sk, výnos v dôchodkovom fonde bol 5 % ročne.

Výnos v dôchodkových fondoch sa určuje ako:
•   nominálny – výnos pred odpočítaním inflácie a
•   reálny – skutočný výnos, po odpočítaní inflácie.

Príklad: Ak bol v danom roku nominálny výnos v dôchodkovom fonde, prostredníctvom ktorého ste investovali, vo výške 8 % a inflácia na Slovensku vo výške 3 %, reálny výnos v dôchodkovom fonde bol 5 %. Znamená to, že vaše peniaze za rok „narástli“ o 5 %.

Dôchodková správcovská spoločnosť musí zverejňovať svoje reálne výnosy v dôchodkových fondoch. Ak zverejňuje nominálne výnosy, musí na to upozorniť a pripojiť informáciu aj o reálnych výnosoch.

Výnos v dôchodkovom fonde je veľmi dôležitý, pretože čím vyšší výnos, tým vyššie je zhodnotenie vašich peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte a tým vyšší dôchodok z 2. piliera budete môcť poberať.

V jednotlivých rokoch počas obdobia sporenia môže byť výnos vyšší alebo nižší, dôležité však je, aby hodnota peňazí pri vašom odchode do dôchodku bola čo najvyššia. Aj malé rozdiely v ročných výnosoch počas dlhého obdobia budú mať veľký dosah na výšku vášho budúceho dôchodku.

Z tohto dôvodu štát zaviedol pri investovaní v dôchodkových fondoch podmienku, že výnos žiadneho dôchodkového fondu nesmie výrazne zaostávať za priemerným výnosom podobných dôchodkových fondov na Slovensku. Inak povedané, ak budú mať dvaja občania peniaze vo vyváženom fonde, ale jeden v dôchodkovej správcovskej spoločnosti A a druhý v dôchodkovej správcovskej spoločnosti B, hodnota ich dôchodkovej jednotky by sa nemala odlišovať o viac ako zákonom povolený rozdiel.


Dôchodková jednotka
Dôchodkový fond sa dá obrazne prirovnať k vrecu, v ktorom sú peniaze občanov z osobného dôchodkového účtu premenené na investície, najmä cenné papiere (napríklad akcie alebo dlhopisy). Toto „vrece peňazí“ spoločne vlastnia občania, ktorí svoje peniaze z osobných dôchodkových účtov prostredníctvom tohto fondu investovali.

Dôchodková jednotka je účtovná pomôcka, ktorá vyjadruje hodnotu majetku na osobnom dôchodkovom účte. Napr. ak bola na začiatku hodnota dôchodkovej jednotky 1 Sk a na konci roka 1,05 Sk, výnos v uvedenom dôchodkovom fonde roku bol 5 % ročne. DSS musí každý deň aktualizovať hodnotu dôchodkovej jednotky v každom fonde, ktorý spravuje, a zverejňovať túto informáciu na svojej internetovej stránke.

Ak budete chcieť zistiť, koľko máte práve na svojom osobnom dôchodkovom účte v slovenských korunách v daný deň, stačí, ak vynásobíte počet dôchodkových jednotiek na vašom účte aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky v daný deň.


Hodnota dôchodkovej jednotky sa vypočíta ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek všetkých sporiacich občanov vo fonde.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR