Reklamácia kúpeného tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom

Pridajte názor  Zdroj:

2. 1. 2009 - Ak spotrebiteľ doma zistí, že zakúpený tovar nie je počas záručnej doby bezchybný, má právo tovar reklamovať v zmysle Občianskeho zákonníka.

Bratislava 2. januára (TASR) - Ak spotrebiteľ doma zistí, že zakúpený tovar nie je počas záručnej doby bezchybný, má právo tovar reklamovať v zmysle Občianskeho zákonníka. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť v predajni predávajúceho po predložení dokladu o kúpe a záručného listu, ak bol vystavený. Podľa vlani schváleného zákona účinnosť uplatnenia reklamácie pri kúpe tovaru platí od 1. novembra 2008.

Občiansky zákonník stanovuje dĺžku záručnej doby, a to napr. 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku. Táto doba je 3 mesiace pri oprave a úprave veci a 12 mesiacov pri predaji použitých vecí.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena. "Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka," upozornila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne a včas odstránená. Pri neodstrániteľnej chybe, ktorá bráni užívaniu veci, môže občan žiadať výmenu veci alebo odstúpi od zmluvy. Kupujúci sa pri zmluve rozhodne, či si uplatní právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Ak sa dodatočne objaví chyba tovaru, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny, ale môže od zmluvy aj odstúpiť.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa o práve, ktoré si uplatní pri reklamácii, predávajúci musí ihneď určiť spôsob vybavenia reklamácie. V zložitých prípadoch tento spôsob musí zvoliť do troch pracovných dní a pri náročnom technickom zhodnotení stavu výrobku do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Zamietnutie reklamácie uplatnenej počas 12 mesiacov od kúpy sa vykoná na základe odborného posúdenia. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a obchodník ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, musí v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na posúdenie. "Ak ho pošle, náklady na zaslanie výrobku určenej osobe na posúdenie znáša vždy obchodník," pripomenula SOI.

Výsledkom vybavenia reklamácie je odovzdanie výrobku, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny, teraz už v eurách, vyplatenie primeranej zľavy z ceny, písomná výzva spotrebiteľa na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie. Povinnosťou predávajúceho je o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní od jej uplatnenia.