Menšie úspory žien: Ľudia žijúci v pároch sporia rozdielne

, the conversation Foto: getty images

Rastúca neistota zamestnania, volatilita finančného trhu a rastúce ceny vytvorili mimoriadne neisté prostredie pre sporiteľov. Dokonca aj odborníkom na šetrenie došli nápady, ako pomôcť tým, ktorí majú problémy s financiami.

V takýchto ťažkých časoch musia byť ľudia ešte šikovnejší, aby si dokázali zabezpečili dostatok na pohodlný dôchodok. Dôchodkové plánovanie zvyčajne začína dlhodobým cieľom sporenia, aby sa zabezpečil primeraný príjem počas dôchodku. V súlade s týmto cieľom potom sporitelia v priebehu svojho pracovného života zvyčajne pravidelne prispievajú na vhodné investičné produkty.

Nedávny výskum však ukazuje, že existujú rozdiely v spôsobe, akým sa ľudia rozhodujú a pracujú na dosiahnutí týchto cieľov. Tieto rozdiely môžu prispieť k rozdielu v bohatstve medzi mužmi a ženami, pričom viac ženám hrozí, že budú finančne zraniteľnejšie ako muži.

Záväzok, ktorý ľudia urobia, keď si stanovujú cieľ, podľa určitých teórií behaviorálnej vedy, v podstate motivuje k dosiahnutiu tohto cieľa. Inými slovami, dá sa očakávať, že ľudia s ambicióznymi cieľmi sporenia budú mať na penzijných účtoch viac peňazí v porovnaní s ľuďmi so skromnými cieľmi sporenia.
Menej ambiciózni sporitelia sa nemusia snažiť odložiť viac, ako plánovali, pretože veria, že zlyhajú. Na základe nedávneho výskumu dlhodobých cieľov úspor sa vedci dopracovali k záveru, že takéto rozdiely v postojoch môžu prispieť k výraznému rozdielu v bohatstve medzi mužmi a ženami.

Rastúce rozdiely medzi rodovým bohatstvom
Štúdia skúmala dlhodobé ciele sporenia 1760 klientov v dobre zavedenej investičnej firme v Spojenom kráľovstve v kombinácii s poznatkami z 56 rozhovorov s ďalšou skupinou sporiteľov a sporiteľiek v Spojenom kráľovstve. Odhaľuje tretie možné vysvetlenie rastúceho rodového rozdielu v bohatstve, okrem rozdielov v príjmoch (na základe rozdielov v odmeňovaní žien a mužov , trestu za dieťa, trestu za materstvo ) a investičných rozdielov, ktoré vo všeobecnosti ukazujú, že muži získavajú vyššie finančné výnosy, pretože majú tendenciu viac riskovať. Analýza naznačuje, že tretím dôvodom je, že rodové normy ovplyvňujú postoje k sporeniu. To má tendenciu negatívne ovplyvňovať predovšetkým ženy v pároch.

Vedci zistili, že muži a ženy, ktorí sú manželia alebo žijú v spoločnej domácnosti, majú tendenciu výrazne sa rozchádzať, pokiaľ ide o zvolené ciele sporenia, v porovnaní s tými, ktorí žijú sami. Konkrétnejšie, ženatí alebo spolužijúci muži majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať na starosti dlhodobé sporenie domácnosti a zvyčajne si vyberajú ambicióznejšie ciele osobného sporenia.

Tieto vyššie ciele úspor neboli ovplyvnené očakávanými úrovňami príjmu, a preto ich nemožno pripísať rozdielom v odmeňovaní žien a mužov. Podobne sa kontrolovali aj rôzne postoje k podstupovaniu rizika v investičných portfóliách.

Úloha rodových noriem
Prečo teda muži a ženy v pároch sporia tak rozdielne? Výskum ukazuje, že tieto rozdiely súvisia s tradičnými rodovými rolami, ktoré sa často pripisujú konkrétnym členom domácností. Keď majú ženy na starosti starostlivosť a domáce práce, ako je starostlivosť o deti, nakupovanie potravín a krátkodobé zostavovanie rozpočtu, majú tendenciu zamerať sa na krátkodobé finančné zabezpečenie. Možno v očakávaní nepriaznivých udalostí ovplyvňujúcich ich denné hospodárenie s rozpočtom majú tieto ženy tendenciu vyberať si skromné ciele sporenia a dostupné finančné produkty, ako sú individuálne sporiace účty.

Na druhej strane vedci zistili, že muži v pároch majú tendenciu voliť si ambicióznejšie ciele a využívať investičné produkty, ktoré sú navrhnuté pre dlhodobejšie sporiace návyky a majú potenciál lepších výnosov. Napríklad individuálne investovanie poskytuje viac možností a kontroly nad tým, do čoho a kedy investovať, v porovnaní s individuálnym sporiacim účtom, či tradičnou schémou dôchodkového sporenia. 

Výskum potvrdil, že muži častejšie preberajú rolu riadenia dlhodobých investičných úloh. To podporuje zameranie sa na dlhodobý rast bohatstva a posilňuje ich ochotu stanoviť si náročné ciele. Tieto zistenia sa zintenzívňujú v pároch s „tradičnejším“ rozdelením rolí, teda vtedy, keď je muž živiteľom rodiny.

V prípade slobodných ľudí však muži a ženy musia riešiť krátkodobé aj dlhodobé finančné úlohy a medzi týmto typom účastníkov štúdie nezistili žiadne rodové rozdiely v cieľoch sporenia. Táto absencia akéhokoľvek rodovo podmieneného efektu medzi ľuďmi, ktorí nie sú súčasťou páru, ukazuje jasnú potrebu posunúť sa ďalej ako len akceptovať, že všetci muži a ženy zmýšľajú inak o sporení a investovaní, keď sa hovorí o plánovaní dôchodku a podstupovaní finančného rizika. 

Oveľa dôležitejšie je preskúmať kontext, v ktorom ľudia robia finančné rozhodnutia. Zdôraznenie, keď sú ciele neambiciózne v porovnaní s ľuďmi s podobným bohatstvom a príjmami, by napríklad mohlo znížiť vplyv rodových noriem na finančné rozhodnutia.

Predovšetkým treba zdôrazniť, že tým, že ženy nechajú svojho partnera hromadiť peniaze na domácnosť, môžu zvýšiť svoju finančnú závislosť. V tomto kontexte by neskorší rozvod alebo rozluka mohol mať dramatický vplyv na finančné zabezpečenie osôb bez právnej ochrany. Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s ekonomickými vyhliadkami pomôže riešenie rozdielov v bohatstve žien a mužov týmto spôsobom vytvoriť bezpečnejšiu budúcnosť pre všetkých sporiteľov.
 

Súvisiace články

Aktuálne správy