Ruský elektronický obchod ako dôkaz: Do akej miery a v ktorých oblastiach fungujú sankcie

Diskusia 48  
Ruský elektronický obchod ako dôkaz: Do akej miery a v ktorých oblastiach fungujú sankcie
Zdroj: voxeu
Foto: TASR/AP


24. 5. 2022 - Empirické dôkazy o tom, či, ako rýchlo, do akej miery a v ktorých sférach fungujú sankcie, sú potrebné na pomoc pri politických rozhodnutiach. Zmeny v elektronickom obchodovaní môžu ukázať, či a ako západné sankcie z roku 2022 prispeli k izolácii Ruska od Západu. 

Údaje o denných objemoch cezhraničného a vnútroruského obchodu od globálne pôsobiacich online obchodných spoločností otvárajú nové možnosti takmer v reálnom čase na analýzu ekonomických zmien spojených so zavedením sankcií v roku 2022. Údaje na úrovni transakcií od 2 288 vybraných spoločností ukazujú, že po ekonomických sankciách uvalených Západom nasledoval výrazný pokles objemu online cezhraničného obchodu.  

Pred inváziou v roku 2022 bolo Rusko integrované do globálnej ekonomiky. V roku 2020 doviezlo 20,6 % HDP v tovaroch a službách, čím prekonalo dovozný podiel Číny (16 %), Brazílie (15,5 %) alebo Indie (19,2 %). Ruská digitálna ekonomika zaznamenala v posledných rokoch rýchly rast podporovaný strategickou vládnou podporou, ktorej cieľom bolo podporiť národných aktérov. V roku 2018 príjmy ruských digitálnych platforiem presiahli 17 miliárd USD s hodnotou približne 1 % ruského HDP (podľa Svetovej banky 2018). Hoci nový súbor sankcií zavedený proti Rusku po invázii v roku 2022 je rozsiahlejší ako v roku 2014, predpokladá sa, že krajina je tiež lepšie pripravená a odolnejšia. 

Sankcie západných vlád mali za cieľ oddeliť ruský trh od globálnej ekonomiky. Po uvalení počiatočných opatrení na zmrazenie aktív na vybrané osoby a subjekty boli 26. februára 2022, dva dni po zintenzívnení vojny, zavedené okamžité ekonomické sankcie zo strany USA, Spojeného kráľovstva, Kanady a EÚ, ktoré sa zamerali na finančný sektor. Finančné transakcie siedmich ruských bánk boli zablokované v systéme SWIFT dňa 12. marca 2022, hlavné kreditné karty prestali fungovať a siete sa stiahli z ruského trhu, čo sťažilo obchod pre používateľov popredných ruských bánk. 

Účinky finančných sankcií boli zosilnené súčasným stiahnutím mnohých zahraničných spoločností z ruského trhu z etických dôvodov a dôvodov dobrej povesti, či už dobrovoľne alebo na základe tlaku verejnosti. Podobne sa zachovali aj prevádzkovatelia elektronického obchodu a logistické spoločnosti, avšak niektoré veľké spoločnosti v krajine zostali (napr. AliExpress) alebo boli na ne uvalené sankcie zrušené (napr. pre Ozon), čo im potenciálne umožnilo absorbovať zákazníkov. Naopak, služby poskytované IT a herným priemyslom neboli obmedzené logistickými problémami a správaním sa pri hromadení zásob, ktoré boli pozorované v sektoroch, kde je potrebné tovar fyzicky odoslať. Napokon, napriek západným sankciám zostali finančné transakcie v krajine možné a so zdanlivo prijateľnými dodatočnými transakčnými nákladmi. Online finančné transakcie fungovali vďaka minulým dohodám s ruským národným systémom platobných kariet, ako aj vďaka alternatívnym kreditným kartám a platobným systémom, ktoré v posledných rokoch prekvitajú. Platby mimo krajiny uľahčili viaceré kreatívne mechanizmy obchádzania sankcií.

Ruský elektronický obchod ako dôkaz: Do akej miery a v ktorých oblastiach fungujú sankcie   

Existujúce dôkazy
Dôkazy o účinkoch sankcií na medzinárodný obchod zostávajú zmiešané. Na základe údajov z iránskych colných úradov sa ukazuje, že v globalizovanom svete obchodníci odkláňajú svoj obchod, čím sú sankcie neúčinné. Naopak, po sankciách z roku 2014 sa Rusku údajne nepodarilo úplne nahradiť dovoz od dodávateľov so sídlom v sankcionujúcich krajinách, čo viedlo k poklesu celkového ruského dovozu. Analýza podrobných údajov na úrovni firiem a jednotlivcov ukázala, že spoločnosti, na ktoré sa v roku 2014 zamerali sankcie, skutočne stratili približne 25 % svojich prevádzkových príjmov, no zároveň vláda chránila dôležité strategické firmy. Podobne v roku 2022 pre niektoré odvetvia, ako je cestovný ruch, sa štát postavil proti sankciám tým, že zákazníkom ponúkol veľké zľavy, napríklad na vnútroruské lety Aeroflotu. Navyše ruské protisankcie, uvalené v odvete, viedli k ešte výraznejšiemu poklesu dovozu zo Západu (čo malo za následok približne 1,3 miliardy USD oproti 10,5 miliardy USD strateného obchodu). Podrobné a rozčlenené dôkazy na mikroúrovni o účinkoch invázie a sankcií v roku 2022 na obchod zatiaľ chýbajú. Pomôcť by v tomto smere mala analýza opierajúca sa o vlastné, vysokokvalitné údaje prvej strany, ktoré poskytuje nemenovaná firma zaoberajúca sa obchodnou analýzou. Údaje sa zhromažďujú prostredníctvom zmlúv o priamom zdieľaní údajov a zaznamenávajú dáta o výkonnosti webových stránok (vrátane transakcií) pomocou služieb webovej analýzy. Na rozdiel od spotrebiteľských panelov sa údaje nezhromažďujú na úrovni zákazníka, ale priamo prostredníctvom sledovacích systémov obchodníkov, čím poskytujú informácie oveľa vyššej kvality. 

Vedci si vybrali vzorku 1 041 (46 %) online obchodov prevádzkovaných európskymi firmami, 509 (22 %) americkými, 617 (27 %) z iných krajín, a 121 (5 %) ruskými firmami, čo predstavuje približne 3,6 miliónov zákazníckych transakcií medzi 1. októbrom 2021 a 2. aprílom 2022. Z týchto cezhraničných transakcií sa 91 % týka predaja spotrebných produktov, 6 % v oblasti IT a iných služieb, 2 % v oblasti cestovania a 0,6 % v hernom sektore. 

Priemerné denné príjmy od ruských zákazníkov (v tisícoch USD) pred a po vypuknutí vojny 
Ruský elektronický obchod ako dôkaz: Do akej miery a v ktorých oblastiach fungujú sankcie
Poznámka : Popisné štatistiky sú založené na nevyváženom paneli online obchodov. Údaje sú obmedzené na približne rovnaké obdobie pred a po vypuknutí vojny (tj 37 dní pred/po invázii v roku 2022). 

Za sledovanéi obdobie päť týždňov pred a po začiatku nedávnej ruskej invázie na Ukrajinu, online nákupy ruských zákazníkov v danej vzorke predstavovali približne 2,2 milióna USD denne. Predaj firiem z EÚ dosiahol objem obchodov približne 1,3 milióna USD denne, po ktorom nasledoval vnútroruský obchod (vo výške 614 000 USD denne), zatiaľ čo denný dovoz z USA alebo iných krajín predstavoval 119 000 USD a 126 000 USD. To sa dramaticky zmenilo po invázii a najmä po uvalení medzinárodných sankcií na Rusko. Súhrnný denný objem obchodov podľa sledovaných údajov klesol na 1,1 milióna USD, pričom došlo k drastickému poklesu nákupov od spoločností z EÚ (o 67 %). Tržby z ostatných častí sveta klesli zhruba o polovicu, pričom priemerný objem tržieb ruských obchodov vykázal menší pokles približne o 13 %.

Výnosy z denných transakcií ruských zákazníkov
Ruský elektronický obchod ako dôkaz: Do akej miery a v ktorých oblastiach fungujú sankcie

Poznámka: Graf zobrazuje hodnotu súhrnných denných transakcií (na logaritmickej stupnici, v tisícoch USD). 

Úpravy nasledovali po postupnom zavádzaní ekonomických sankcií proti Rusku, bez známok predchádzajúceho hromadenia alebo okamžitého rozsiahleho nahrádzania ruskými online obchodníkmi. Líšia sa medzi odvetviami, v ktorých spoločnosti pôsobili. Najväčší pokles bol zaznamenaný v elektronickom obchode so spotrebným tovarom. Elektronický obchod v oblasti cestovania zaznamenal menší pokles a rýchlo sa zotavil pre obchodníkov so sídlom a obchodujúcich v Rusku. IT a iné služby klesli, zatiaľ čo herný sektor zostal stabilný, dokonca zaznamenal mierny nárast tržieb z EÚ.  

Táto analýza poskytuje čiastočný obraz o prebiehajúcich úpravách v online obchode po invázii v roku 2022. V krátkom čase sa zistilo, že ruskí zákazníci nakupujú online iba polovicu zákazníckych produktov, ktoré si kúpili pred vojnou. Vedcami sledovaný trh elektronického obchodu, aj keď je rozsiahly, sa spolieha na vzorku online obchodov a svojou štruktúrou nezachytáva všetky ekonomické transakcie v obchodovaní s Ruskom. Priznávajú, že kauzálny účinok samotných sankcií bude pravdepodobne nižší ako vyššie uvedené odhady vzhľadom na celý rad súčasne prijatých opatrení a politík.