Mesto Zlaté Moravce bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 20,6 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj: TASR

15. 1. 2022 - Mesto Zlaté Moravce bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 20.589.741 eur. Zlatomoravskí mestskí poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2022 ako vyrovnaný.

Mesto Zlaté Moravce bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 20.589.741 eur. Zlatomoravskí mestskí poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2022 ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 10.301.960 eur, z toho príjmy mesta sú vo výške 10.116.158 eur a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 185.802 eur. Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 10.284.260 eur, z toho výdavky mesta sú rozpočtované vo výške 7.097.228 eur a výdavky rozpočtových organizácií vo výške 3.187.032 eur. „Prebytok bežného rozpočtu mesta vo výške 17.700 eur je určený na krytie splácania istiny z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania,“ informuje magistrát.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške nula eur, kapitálové výdavky sú odhadované na úrovni 9.130.341 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 9.130.341 eur, z toho tvorí zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na kapitálové výdavky 397.161 eur a bankové úvery sú vo výške 8.733.180 eur, uvádza mesto.

Príjmové finančné operácie na rok 2022 sú vo výške 10.287.781 eur. Zložené sú z rezervného fondu mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Výdavkové finančné operácie sa odhadujú na 1.175.140 eur. Prebytok finančných operácií vo výške 9.112.641 eur bude použitý na krytie kapitálového rozpočtu, uvádza magistrát.